Stony Brook Organized Health Care Arrangement - Avi sou Pratik Vi Prive

ENGLISH | ESPAÑOL

Stony Brook Organized Health Care Arrangement - Avi sou Pratik Vi Prive

AVI SA A DESIZYON KÒMANSE ENFÒMASYON MEDIKAL SOU OU KA ITILIZE AK DISKLIZASYON, AK KI OU KA KAPAB AKSÈ POU ENFÒMASYON SA A. TANPRI REVIZE li san mank.

KONFYANS KONFÒM KONFÒM KONFÒM

Stony Brook izedganize Swen Sante Aranjman an (SBOHCA) fòme pou sèl bi pou fasilite konfòmite avèk Asirans Sante Portabilite ak Lwa sou Responsablite (HIPAA) epi kreye okenn reprezantasyon legal, garanti, obligasyon oswa responsablite pi lwen pase konfòmite HIPAA. Antite ki kouvri yo k ap patisipe nan aranjman swen sante òganize (OHCA) dakò pou yo respekte kondisyon avi sa a ki gen rapò ak enfòmasyon sou sante pwoteje (PHI) ki te kreye oswa resevwa pa antite ki kouvri a kòm yon pati nan patisipasyon li nan OHCA. Antite ki kouvri nan SBOHCA a gen ladan Stony Brook Inivèsite Lopital (SBUHs), Inivèsite Fakilte Kòporasyon yo Pratike (UFPCs), SB Kominote Medikal, PC (SBCM), Reyinyon House Lane Medikal Pratike, PC; Lakay Veteran Leta Long Island (LISVH) ak plizyè lekòl pwofesyonèl sante akademik nan Inivèsite Stony Brook ki gen ladan lekòl Medsin, Lekòl Medsin Dantè, Lekòl Enfimyè, Lekòl Teknoloji ak Jesyon Sante, Lekòl Asistans Sosyal ak Lekòl Famasi ; anplwaye yo ak pwofesyonèl kontra yo ak elèv yo; ak manm volontè nan anplwaye medikal SBUH la. Antite ki kouvri yo, ki gen ladan SBOHCA a, yo nan anpil kote nan tout zòn New York la. Avi sa a aplike a tout sit sa yo. 

Antite ki kouvri k ap patisipe nan SBOHCA a pral pataje enfòmasyon sou sante pwoteje youn ak lòt, jan sa nesesè pou fè tretman, peman oswa operasyon swen sante ki gen rapò ak OHCA. Antite yo ki kouvri ki fòme SBOHCA ka gen diferan politik ak pwosedi konsènan itilizasyon ak divilgasyon enfòmasyon sou sante ki te kreye ak konsève nan chak nan enstalasyon yo. Anplis de sa, pandan ke tout antite ki fòme SBOHCA pral sèvi ak avi sa a, manm volontè nan anplwaye medikal SBUH yo pral sèvi ak yon Avi espesifik nan pratik yo lè yo ap bay sèvis nan sit pratik prive yo. Si ou gen kesyon sou nenpòt ki pati nan Avi sa a oswa si ou vle plis enfòmasyon sou antite yo ki kouvri SBOHCA, tanpri kontakte Ofisye a Privacy nan (631) 444-5796.   Stony Brook Organized Health Care Arrangement (SBOHCA) KA ITILIZE AK DISKOSE ENFÒMASYON SANTE ou a:

Tretman: Enfòmasyon sou sante ou ka itilize ak divilge pou ba ou tretman medikal oswa sèvis. Nou pral divilge PHI sou ou bay doktè, enfimyè, teknisyen, elèv ki nan pwogram fòmasyon oswa lòt pèsonèl, volontè, moun ki kontra ki patisipe nan swen ou ak lòt founisè swen sante tankou Doktè Swen Prensipal ou pou kontinwite swen sante ou.

Peman: Antite ki kouvri nan SBOHCA yo pral itilize ak divilge enfòmasyon sou sante ou bay lòt founisè swen sante pou ede nan peman bòdwo ou yo. Enfòmasyon sou sante w ap itilize tou pou voye bòdwo ak kolekte peman nan men ou, konpayi asirans ou oswa lòt moun ki peye, tankou Medicare pou swen, tretman ak lòt sèvis ki gen rapò ak ou resevwa. Nou ka enfòme konpayi asirans sante ou sou yon tretman doktè ou rekòmande pou jwenn apwobasyon davans pou detèmine si plan ou pral kouvri pri tretman an.

Operasyon: Enfòmasyon sou sante ou ka itilize ak divilge pou rezon operasyonèl swen sante. Pou egzanp, enfòmasyon ki soti nan dosye medikal yo itilize pou reyalize ak kenbe akreditasyon ak sètifikasyon.

Konsantman: Nan Eta New York, konsantman jeneral ou obligatwa pou tretman ak peman. Yon fwa ou siyen konsantman jeneral la, li pral an efè endefiniman jiskaske ou retire / anile konsantman jeneral ou. Pou retire / anile konsantman jeneral ou a nenpòt ki lè, ou dwe soumèt demann ou an alekri nan biwo konfidansyalite a. Tanpri kontakte Ofisye Konfidansyalite a nan (631) 444-5796 pou enstriksyon / opsyon pou soumèt demann alekri ou pou retire / anile konsantman ou. Yon fwa ou retire / anile konsantman ou, antite endividyèl la oswa antite SBOHCA a p ap kapab ba ou tretman, epi itilize epi divilge enfòmasyon sou sante ou, eksepte nan limit ke antite endividyèl la oswa antite SBOHCA te deja konte sou konsantman ou. Pou egzanp, si yon antite SBOHCA ba ou tretman anvan ou retire / anile konsantman jeneral ou, antite SBOHCA a ka toujou pataje enfòmasyon sou sante ou ak konpayi asirans ou yo nan lòd yo jwenn peman pou tretman sa a.


Antite SBOHCA yo pral jwenn otorizasyon ou pou itilizasyon sa yo ak divilgasyon enfòmasyon sante ou:

Nòt Sikoterapi: Nenpòt itilizasyon ak divilgasyon nan nòt sikoterapi lòt pase bay tretman, jwenn peman ak fè operasyon swen sante mande pou otorizasyon ou. 

Vann PHI: Antite endividyèl la oswa antite SBOHCA yo oblije jwenn otorizasyon ou pou nenpòt itilizasyon ak divilgasyon PHI ou pou ki antite endividyèl la oswa antite SBOHCA a ap resevwa nenpòt fòm ankourajman oswa peman. 

 

Antite SBOHCA yo ap ofri ou yon opòtinite pou dakò oswa obsève itilizasyon sa a ak divilgasyon enfòmasyon sante ou (sòf si ou pa enkapab, otreman pa kapab reponn oswa nan ka yon ijans):

Pasyan Anyè: Pou pasyan ki nan lopital yo, lopital yo ka mete non ou, inite kote ou ye a nan etablisman an, kondisyon medikal jeneral ak afilyasyon relijye nan anyè pasyan an. Ou ka jwenn enfòmasyon tankou kote oswa kondisyon ou jan sa apwopriye a manm klèje yo, manm fanmi ou, vizitè yo ak manm laprès ki mande pou ou pa non. Si ou pa vle nou lis enfòmasyon sa a nan anyè pasyan lopital la oswa bay li nan legliz la oswa lòt moun, ou dwe mande pou pale ak Direktè Asistan Direktè Enfimyè (ADN) nan sèvis nenpòt lè pandan entène lopital ou a.

Kominikasyon avèk moun ki patisipe nan swen ou: Antite endividyèl yo nan SBOHCA ka itilize ak divilge enfòmasyon medikal ou pou avize oswa ede anonse yon manm fanmi, lòt fanmi oswa yon zanmi pèsonèl ki tou pre sou kondisyon jeneral ou, lòt enfòmasyon jan sa nesesè pou patisipe nan dispozisyon ki nan swen sante ou oswa nan evènman an nan lanmò ou. Si ou pa kapab oswa disponib pou dakò oswa objè nan kominikasyon sa yo, pwofesyonèl sante nou yo ap itilize pi bon jijman yo nan kominike avèk fanmi ou ak lòt moun.

Ijans, Sekou pou katastwòf: Antite endividyèl SBOHCA ka itilize ak divilge enfòmasyon sante ou nan yon antite piblik oswa prive ki otorize pou ede nan yon ijans oswa efò soulajman pou dezas.  

Deziye Moun: Antite endividyèl yo nan la SBOHCA ka itilize ak divilge enfòmasyon medikal desedan a bay manm fanmi yo, lòt fanmi oswa yon zanmi zanmi ki fèmen ki te patisipe nan bay ak / oswa pou peye pou swen medikal ke moun ki dekode a resevwa epi ki gen rapò ak patisipasyon moun sa a nan swen sante ki desedan an; sof si nan fè sa ta dwe konsistan avèk nenpòt preferans anvan eksprime ki fèt pa desedan a nan SBOHCA antite la.Antite SBOHCA yo pa oblije ba ou yon opòtinite pou dakò oswa obsève itilizasyon sa a ak divilgasyon enfòmasyon sante ou:

Egzije pa Lwa: Antite endividyèl SBOHCA yo ka itilize ak divilge enfòmasyon sou sante ou pou konfòme yo avèk lwa leta ak federal (yo). Pou egzanp, yon otorite sante piblik ki otorize pa lalwa a kolekte oswa resevwa enfòmasyon sa yo nan bi pou yo anpeche oswa kontwole maladi, aksidan oswa andikap, oswa bay yon patwon sou yon anplwaye ki gen rapò ak siveyans medikal oswa maladi ki gen rapò ak travay oswa aksidan.

Aktivite Siveyans Sante / Matyè Jidisyè: Antite endividyèl yo nan SBOHCA ka divilge enfòmasyon medikal ou pou odit, envestigasyon, enspeksyon, lisans, sètifikasyon, idantifikasyon moun ki patisipe nan yon envestigasyon lapolis oswa aktivite ki gen rapò, oswa pou reponn yon sitasyon oswa yon konklizyon. 

Sispann moun / enfòmasyon donasyon ògàn oswa sante pèsonèl ak sekirite: Enstitisyon endividyèl yo nan SBOHCA ka divilge enfòmasyon sou sante w yo nan kourè, egzaminatè medikal ak direktè ponp finèb yo; òganizasyon ki enplike nan pwokire, bankè oswa transplantasyon ògàn ak tisi; ak nan lòd yo anpeche oswa diminye yon menas a sante ak sekirite nan yon moun oswa piblik la.

Fonksyon Gouvènman Espesyalize oswa Konpansasyon Travayè: Antite endividyèl SBOHCA yo ka divilge enfòmasyon ou pou: aktivite militè ak veteran; sekirite nasyonal ak aktivite entèlijans; ak sitiyasyon koreksyonèl oswa lòt sitiyasyon ki fè respekte lalwa. Nou ka divilge enfòmasyon sou sante ou tou jan sa nesesè pou konfòme li avèk lwa konpansasyon travayè yo.

Rechèch: Antite endividyèl yo nan SBOHCA ka itilize ak divilge enfòmasyon medikal ou pou rechèch, kèlkeswa sous finansman, pou rechèch jan apwouve nan Konsèy Revizyon Enstitisyonèl ki apwopriye (IRB) oswa nenpòt egzansyon ki aplikab.

Maketing ak ranmase lajan: Antite endividyèl SBOHCA yo ka kontakte ou pou bay enfòmasyon sou lòt tretman oswa benefis ki gen rapò ak sante ak sèvis ki ka enterese ou. Anplis de sa, antite SBOHCA ka kontakte ou pou patisipe nan maketing oswa aktivite pou ranmase lajan. Ou gen chwa pou yo chwazi soti nan resevwa maketing ak ranmase lajan enfòmasyon. Antite yo SBOHCA pa pral vann enfòmasyon sou sante ou a yon twazyèm pati pou rezon ki nan maketing oswa pou ranmase lajan oswa aksepte peman ki sòti nan yon twazyèm pati yo sèvi ak enfòmasyon sou sante ou nan mache yon pwodwi oswa sèvis oswa pou aktivite pou ranmase lajan. Pou patisipe nan ranmase lajan oswa maketing ou ka swa rele Ofisye a sou enfòmasyon prive nan (631) 444-5796 oswa imèl demann ou an ki gen ladan non ou ak dat nesans nan HIPAA@stonybrookmedicine.edu.

Chanjman nan Pwopriyetè: Nan evènman an ki se yon antite endividyèl (oswa antite) nan SBOHCA a vann oswa divize, enfòmasyon sou sante ou yo ap vin pwopriyete a nan nouvo pwopriyetè / antite epi yo pral sijè a politik yo sou enfòmasyon sou sante kòm byen ke lwa federal ak lwa leta .

Divilgasyon ensidan: Antite endividyèl SBOHCA yo ap pran mezi rezonab pou pwoteje enfòmasyon prive sou sante ou; sepandan, sèten itilizasyon ak divilgasyon okazyonèl nan enfòmasyon sou sante ou ka rive kòm yon rezilta nan itilizasyon pèmèt ak divilgasyon ki otreman limite nan lanati epi yo pa ka rezonab anpeche. Pa egzanp, yon lòt moun ka tande diskisyon sou enfòmasyon sou sante ou.

 

DWA ENFÒMASYON SANTE

Resevwa Kominikasyon Konfidansyèl: Ou gen dwa pou mande pou ou resevwa enfòmasyon sou sante ou atravè yon mwayen altènatif rezonab oswa nan yon lòt kote. Pou egzanp ou ka bay nou ak nimewo telefòn selilè ou kòm nimewo prensipal ou olye pou yo nimewo telefòn lakay ou oswa itilize yon bwat postal olye pou yo adrès postal lakay kòm adrès prensipal ou. 

Itilize restriksyon / divilgasyon: Ou gen dwa pou soumèt yon demann ekri pou mete restriksyon sou sèten itilizasyon ak divilgasyon enfòmasyon sou sante ou. Malgre ke nou pral eseye akomode demann ou an, antite endividyèl yo nan SBOHCA yo pa oblije dakò oswa ranpli restriksyon yo mande yo; eksepte yon demann pou mete restriksyon sou divilgasyon enfòmasyon sou sante ou nan plan sante ou / asirans ou si divilgasyon an se pou peman oswa operasyon swen sante ak ki gen rapò ak yon atik swen sante oswa sèvis pou ki soti nan pòch peman an plen te jwenn nan moman sèvis la se bay.

Enspekte ak Kopi: Ou gen dwa pou soumèt yon demann ekri, orijinal siyen pou enspekte oswa pou resevwa yon kopi enfòmasyon sou sante ou. Antite endividyèl SBOHCA yo gen règleman ak pwosedi pou ba ou bon aksè pou enspekte oswa resevwa yon kopi enfòmasyon sou sante ou. Si enfòmasyon sou sante ou konsève nan fòma elektwonik ou ka mande yon kopi elektwonik enfòmasyon sou sante ou olye de yon kopi sou papye. Y ap ba ou yon CD ki gen enfòmasyon sante elektwonik ou mande yo. Si ou mande yon kopi enfòmasyon sou sante ou, nou ka fè ou peye yon frè rezonab pou kopi yo.  

Chanjman / Korije Enfòmasyon: Ou gen dwa pou soumèt yon demann alekri pou amande / korije enfòmasyon sou sante ou. Antite endividyèl SBOHCA yo pa oblije fè chanjman yo mande nan enfòmasyon sou sante ou. Y ap ba ou yon repons alekri pou demann ou an epi si yo refize demann ou an repons lan ap gen ladan rezon pou refi a ak enfòmasyon sou fason ou ka fè apèl kont refi a.   

Resevwa yon Kontablite nan Divilgasyon: Ou gen dwa pou soumèt yon demann alekri pou resevwa yon kontablite nan divilgasyon enfòmasyon sou sante ou ki fèt pa antite endividyèl yo nan SBOHCA la. Nou pa bezwen kont pou tout divilgasyon enfòmasyon sou sante ou. Pou egzanp, yon kontablite nan divilgasyon pa obligatwa pou divilgasyon ki gen rapò ak tretman, peman, operasyon swen sante, enfòmasyon ki te ba ou, enfòmasyon ki te divilge ak otorizasyon ekri / pèmisyon ou ak divilgasyon lalwa leta oswa federal obligatwa.

Detaye Eksplikasyon sou Dwa: Ou gen dwa resevwa yon kopi sou papye Avi sa a nan Pratik Vi Prive. Si ou ta renmen yon eksplikasyon ki pi detaye sou dwa sa yo oswa si ou ta renmen egzèse youn oswa plis nan dwa yo, kontakte biwo vi prive a nan (631) 444-5796 oswa vizite sit entènèt SBUH a nan: stonybrookmedicine.edu/patientcare/patientprivacy.

 

SBOHCA Devwa:

Antite endividyèl yo nan SBOCHA a ap avèti ou, jan lalwa egzije sa, apre yon vyolasyon enfòmasyon sante pwoteje ou.

 

CHANJMAN POU AVI SOU OBLIGASYON PRATIK PRIVE

Antite endividyèl yo nan SBOHCA yo lalwa egzije yo konfòme yo avèk Avi sa a nan pratik sou vi prive. Avi sa a ka revize epi yo pral disponib sou demann vèbal oswa ekri nan nenpòt sit endividyèl antite SBOHCA oswa lè w kontakte Ofisye Konfidansyalite a nan (631) 444-5796, via imèl nan HIPAA@stonybrookmedicine.edu oswa ou ka jwenn li sou entènèt la nan: stonybrookmedicine.edu/patientcare/patientprivacy.

 

PLENT 

Plent sou Avi sa a oswa kijan antite endividyèl yo nan SBOHCA a jere enfòmasyon sou sante ou yo ta dwe dirije bay Ofisye a Privacy nan (631) 444-5796 oswa via imel nan HIPAA@stonybrookmedicine.edu.  Pa gen moun ki va pran revanj oswa pran aksyon kont ou pou depoze yon plent.

Si ou panse ke nenpòt nan antite endividyèl yo nan SBOHCA a ka vyole dwa sou vi prive ou, ou ka depoze yon plent avèk Depatman Sante ak Sèvis Imen, Biwo pou Dwa Sivil nan: http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ oswa rele (800) 368-1019.

 

Dat efektif Avi orijinal la: 14 avril 2003

Dat Efektif Avi Amande: 23 septanm 2013

Dat Efektif Avi Amande: 22 Out 2016

Dat efektif amande Avi: Out 1, 2017

 

Stony Brook University / SUNY se yon aksyon afimatif, edikatè opòtinite egal ak anplwayè. Pou akomodasyon ki gen rapò ak aksè, tanpri rele (631) 444-4000. 16080326H

 

Dènye Mizajou
12/22/2022