Pasyan ak Fanmi santé swen

Nan Stony Brook Medicine, nou pran swen pasyan ak fanmi ki santre (PFCC) nan kè. Li se filozofi ki gide entèraksyon nou chak jou. Li tou se kad pou nou planifikasyon ak devlopman pwogram. Rechèch te demontre ke lè pratikan swen sante yo, pasyan yo ak fanmi yo reyini ansanm nan patenarya kontinyèl chak jou - pataje enfòmasyon, pran desizyon, patisipe nan swen ak echanj lide - rezilta yo gen ladan pi bon rezilta, pi bon kalite ak sekirite amelyore.

Stony Brook Medsin wè PFCC kòm yon pati entegral nan kilti òganizasyonèl nou an. Plis pase yon pwogram oswa inisyativ, PFCC te vin lantiy la nan ki nou evalye tout bagay nou fè pou ak pou pasyan nou yo ak fanmi yo. PFCC konsantre sou wòl esansyèl fanmi an nan sante ak byennèt pasyan yo ak enpòtans pou trete moun avèk respè ak diyite. Soti nan sa a ap grandi yon angajman nan kominike ak pataje enfòmasyon konplè ak san patipri nan fason ki bay sipò ak itil. Fanmi yo ak pasyan yo gen pouvwa yo patisipe nan swen yo ak desizyon y ap pran nan nivo yo chwazi.

Swen pasyan ak fanmi ki santre sou kat kle prensip:

  • Moun yo trete avèk respè ak diyite.
  • Founisè swen sante kominike ak pataje enfòmasyon konplè ak san patipri avèk pasyan ak fanmi yo nan fason ki sipòte yo e yo itil.
  • Pasyan ak fanmi yo ankouraje e sipòte nan patisipe nan swen ak pran desizyon nan nivo yo chwazi.
  • Kolaborasyon nan mitan pasyan, manm fanmi ak founisè fèt nan politik ak pwogram devlopman ak edikasyon pwofesyonèl, osi byen ke livrezon an nan swen.

Objektif final la nan PFCC se kreye patenarya nan mitan pratikan swen sante, pasyan yo ak fanmi yo ki ap mennen nan rezilta yo pi byen ak amelyore kalite ak sekirite nan swen sante.

Etabli swen ki konsantre sou pasyan ak fanmi yo mande pou yon angajman alontèm ak egzije transfòme kilti òganizasyonèl la. Apwòch sa a nan swen se yon vwayaj, pa yon destinasyon - yon sèl ki egzije eksplorasyon kontinyèl ak evalyasyon nan nouvo fason yo kolabore ak pasyan yo ak fanmi yo.

Swen ki konsantre sou pasyan ak fanmi se yon apwòch nan swen sante ki ofri yon nouvo fason pou panse sou relasyon ki genyen ant pasyan yo, fanmi yo ak founisè swen sante yo. Li baze sou konpreyansyon ke fanmi an jwe yon wòl enpòtan anpil nan asire sante ak byennèt pasyan ki gen tout laj.

Dènye Mizajou
01/23/2023