Konfòmite Medsin Stony Brook

Stony Brook Medicine, ki gen ladan Stony Brook University Hospital, Stony Brook Southampton Hospital, ak Stony Brook Eastern Long Island Hospital, angaje nan yon tradisyon ki dire lontan nan konduit etik ak responsab.

MISSION NOU

Pwogram Konfòmite nou an kontribye ak sipòte misyon Stony Brook Medicine nan bay pasyan nou yo swen ki gen konpasyon nan klas mondyal la. Pwogram nan fèt pou ankouraje yon kilti ki ankouraje konduit etik ki konsistan avèk lwa, règleman, ak règleman ak pwosedi nou yo. Anplis de sa, pwogram nan ankouraje yon anviwònman kolaborasyon ak entegrite kote nou apiye sou ekspètiz kolektif nou an, mezire ak selebre siksè nou yo epi sèvi kòm resous pou anplwaye nou yo, anplwaye medikal, machann yo, pasyan yo, ak patnè biznis yo.


POLITIK AK PWOSEDI KONFORMIT STONY BROOK MEDICINE

Aprann plis sou kòd konduit ak règleman ak pwosedi nou yo (isit la).

QR KòdSTONY BROOK MEDICINE COMPLIANCE HELPLINE

Pou rapòte yon pwoblèm ki gen rapò ak konfòmite konnen oswa sispèk, tanpri kontakte Liy Asistans Konfòmite a nan 1-866-623-1480. Liy Asistans nou an disponib 24 sou 7, XNUMX jou sou XNUMX nan lang angle ak panyòl epi rapò yo ka fèt anonim oswa sou non. Altènativman, rapò yo ka fèt atravè sit la an sekirite ki baze sou entènèt nan https://sbuh.navexone.com.

Stony Brook Medicine asire konfidansyalite enfòmasyon ki nan rapò a ak moun ki fè rapò a. 
Stony Brook Medicine andose anplwaye yo pou yo rapòte bay sipèvizè yo oswa jesyon ka kote yo kwè vyolasyon politik oswa estanda yo te fèt.

Stony Brook Medicine ankouraje anplwaye yo, anplwaye medikal yo, machann yo, pasyan yo, ak patnè biznis yo pou yo rapòte bay Biwo Konfòmite ak Sèvis Odit oswa Liy Asistans Konfòmite a nenpòt vyolasyon aktyèl oswa sispèk nan règleman ak pwosedi Stony Brook Medicine ak/oswa lwa federal oswa eta a. Apèl yo resevwa nan Liy Èd Konfòmite a se kesyon ki pi souvan, men pafwa yo ka rapò sou yon move konduit potansyèl. Pwosesis envestigasyon nou an gen ladann anpil metòd pou detèmine si yon move konduit te fèt.

Biwo Konfòmite ak Sèvis Odit la pran tout apèl oserye. Biwo Konfòmite ak Sèvis Odit yo revize demann yo epi lòt depatman ki aplikab yo ka revize tou, ki gen ladan men pa sèlman Resous Imèn, Biwo Konfidansyalite HIPAA ak Avoka Inivèsite.

Dènye Mizajou
02/01/2023