Stony Brook Inivèsite Volontè Lopital

Nou kontan anonse ke nou gen disponiblite pou Volontè Senior (18 ane ak plis). Tanpri revize lis devwa ki disponib yo (pa klike sou Pozisyon Volontè) epi konfime disponiblite orè yo afiche ak sipèvizè depatmantal la. Yon fwa yo etabli yon plasman, tanpri kòmanse pwosesis aplikasyon an. Yon lyen pou aplikasyon an disponib sou nou an Kesyon yo mande anpil paj.

Tanpri soumèt aplikasyon w lan pa pi bonè pase 6 semèn anvan dat ou prevwa kòmanse. Pati nan aplikasyon an gen tan sansib epi yo ka ekspire sa ki lakòz bezwen pou re-soumèt.  Tanpri vizite paj FAQ nou an pou delè pou aplike.

Nan moman sa a, nou ye pa aksepte Volontè Junior (14-17an). Chanjman nan pwogram nan pral afiche sou paj sa a.

Si w gen nenpòt kesyon tanpri rele 631-444-2610 oswa voye yon imèl bay Sèvis Volontè nan volunteerservices@stonybrookmedicine.edu

Mèsi

Vin yon volontè Lopital Stony Brook University! 

Volontè se yon eksperyans rekonpanse ak agreyab ki ofri yon opòtinite inik pou ogmante lavi yon moun pandan y ap ede lòt moun.

Vin yon manm ki gen anpil valè nan kominote Lopital Stony Brook University ak bay èd nan pran swen moun ki dwe pase tan nan lopital la ka pwofondman satisfè. Men, pi lwen pase sa, volontè nan Stony Brook University Hospital bay asistans anpil-apresye nan travay jou-a-jou ki kontribye nan byennèt pasyan yo ak fanmi yo.

Ki sa ki nan bezwen Vin yon Volontè

Moun ki vle bay yon minimòm twa èdtan pa semèn pou omwen uit mwa oswa yon total de 100 èdtan yo ankouraje yo vin volontè Stony Brook University Hospital. Opòtinite volontè pwolonje pou moun ki gen 18 an oswa plis.

Volontè ki gen 18 an oswa plis yo konsidere kòm volontè ansyen.

Anvan ou aksepte nan pwogram nan, ou dwe:

  • soumèt yon aplikasyon ki gen ladann yon referans medikal ki siyen pa doktè ou
  • ranpli pwogram oryantasyon sou entènèt nou an
  • resevwa yon otorizasyon medikal nan Sèvis Sante Anplwaye SBUH

Volontè Senior yo oblije sibi yon chèk background.

Tout volontè yo pral rekrite epi asiyen an akò avèk Inivèsite Eta New York nan menm opòtinite egalego, aksyon afimatif, ak relasyon politik travay san konsiderasyon sèks, ras, relijyon, orijin nasyonal, laj, andikap fizik oswa kondisyon matrimonyal. 

Tanpri sonje ke sèvis volontè pa pral aksepte korespondans oswa aplikasyon. Si w gen lòt kesyon sou pwogram Volontè Lopital Stony Brook University rele (631) 444-2610 oswa voye yon imèl. volunteerservices@stonybrookmedicine.edu


Fòm

Dènye Mizajou
08/30/2022