Stony Brook Inivèsite Volontè Lopital

imaj

Mizajou: jen 2021

Chè volontè ak aplikan volontè: Nou pran swen sante ak sekirite ou menm ak fanmi ou. Stony Brook Medsin ap aktivman adrese sitiyasyon an konsènan Coronavirus la (COVID-19). Nou vle asire ou ke sante ak sekirite ou rete pi gwo priyorite nou an. Pwogram nou an toujou sispann e nou pa aksepte okenn nouvo aplikan nan moman sa a. Volontè yo pa gen dwa nan lopital la nan moman sa a. Anplis de sa, nou pa aksepte korespondans mache. Nou ap travay sou yon apwòch pwogresif pou fè ou retounen san danje. Lè nouvo enfòmasyon ki disponib, nou pral afiche li isit la.

Si ou gen nenpòt kesyon tanpri kontakte dirèkteman nan biwo nou an nan 444-2610 oswa ou ka imèl nou nan volunteerservices@stonybrookmedicine.edu

Nou apresye konpreyansyon ou pandan tan sa a. Mèsi.

Vin yon volontè Lopital Stony Brook University!  Volontè se yon eksperyans rekonpanse ak agreyab ki ofri yon opòtinite inik pou ogmante lavi yon moun pandan y ap ede lòt moun.

Vin yon manm ki gen anpil valè nan kominote Lopital Stony Brook University ak bay èd nan pran swen moun ki dwe pase tan nan lopital la ka pwofondman satisfè. Men, pi lwen pase sa, volontè nan Stony Brook University Hospital bay asistans anpil-apresye nan travay jou-a-jou ki kontribye nan byennèt pasyan yo ak fanmi yo.

 Chak ane, plis pase 600 moun sèvi kòm volontè tan yo ak efò yo nan prèske tout zòn nan lopital la. 

 Asiyasyon volontè yo disponib pandan sèt jou yon semèn ant 7: 00am ak 8: 30pm. 

Ki sa ki nan bezwen Vin yon Volontè

Moun ki vle bay yon minimòm de twa èdtan nan yon semèn pou omwen uit mwa oswa yon total de èdtan 100 yo ankouraje yo vin volontè Stony Brook University Hospital. Opòtinite volontè pwolonje nan moun ki gen tout laj ki gen ladan elèv lekòl presegondè ak segondè osi jèn ke 14, osi byen ke elèv kolèj ki ka ap chèche fason yo sèvi kominote a, pandan y ap nan menm tan an eksplore pwòp opsyon karyè yo.

Volontè ki gen laj ant 14 ak 17 yo enskri kòm volontè jinyò. Volontè ki gen ane 18 ki gen laj oswa pi gran yo konsidere kòm volontè ansyen yo.

Anvan ou aksepte nan pwogram nan, ou dwe:

  • Ranpli yon aplikasyon ki gen ladan yon referans medikal ki te siyen pa doktè ou
  • ale nan yon pwogram oryantasyon
  • resevwa yon otorizasyon medikal nan Sèvis Sante Anplwaye SBUH

Volontè Senior yo oblije sibi yon chèk background.

Tout volontè yo pral rekrite epi asiyen an akò avèk Inivèsite Eta New York nan menm opòtinite egalego, aksyon afimatif, ak relasyon politik travay san konsiderasyon sèks, ras, relijyon, orijin nasyonal, laj, andikap fizik oswa kondisyon matrimonyal. 

Tanpri sonje ke sèvis volontè pa pral aksepte korespondans mache oswa aplikasyon. Si ou gen kesyon adisyonèl sou pwogram Volontè Lopital Stony Brook University la (631) 444-2610 oswa imèl volunteerservices@stonybrookmedicine.edu.


Fòm