Konprann Lopital ou

Pri transparans lopital

Stony Brook University Hospital fè efò pou asire pasyan nou yo pran swen nan tout sans. Nou fyè anpil nan ekselans rezilta klinik nou bay yo; epi, nou rekonèt tou ke bon jan kalite eksperyans pasyan nou an afekte sou plizyè nivo, tankou fasilite ou kapab konprann ak navige sou aspè finansye swen ou yo.

Chaj estanda

Done chaj estanda yo bay yo gen ladan sèlman frè lopital yo epi yo ekskli frè pwofesyonèl pou sèvis doktè yo ke yo faktire separeman pa moun ki pa anplwaye lopital la. Fòd estanda yo pa nesesèman reprezante tou pri aktyèl pasyan an soti nan pòch la.

Chaj Brit
Kantite lajan yo faktire pou chak atik oswa sèvis.

Rabè Pri Lajan Kach
Kantite lajan yo faktire pou chak atik anvan nenpòt rabè yo ofri bay pasyan yo dapre kalifikasyon pou pwogram asistans finansye lopital la.

Peyè Espesifik negosye chaj
Chaj la negosye ak chak moun ki peye twazyèm pati.

Chaj Minimòm Negosye
Pi ba frè negosye a pami tout moun ki peye twazyèm pati.

Maksimòm chaj negosye
Pi gwo chaj negosye a pami tout peman twazyèm pati yo.

Sèvis ki kapab achte

Stony Brook University Hospital te idantifye yon lis sèvis ki kapab achte ki se pwosedi ochwa lopital komen yo. Ou ka jwenn frè estanda pou atik ki kapab achte sou lyen yo bay la.

Lè w ap revize dosye sa yo, li enpòtan pou w sonje ke anpil faktè afekte sa yon pasyan peye aktyèlman, sitou konsepsyon plan benefis asirans sante yo. Pifò plan sante yo, konpayi asirans yo ak lòt moun ki peye yo (tankou Medicare ak Medicaid) peye pou sèvis lopital yo baze sou frè espesifik kontra yo oswa sou pousantaj regilasyon an. Asire, pasyan ki nan rezo a anjeneral responsab sèlman pou kopeman, ko-asirans ak/oswa franchiz jan konpayi asirans yo detèmine. Pou yon pi bon konpreyansyon sou potansyèl depans ou soti nan pòch ou, tanpri kontakte konpayi asirans ou oswa administratè plan benefis ou a.

Kantite lajan yo chaje a kapab enpòtan sèlman pou pasyan k ap resevwa swen nan Stony Brook University Hospital ke plan asirans yo konsidere kòm "andeyò rezo" ak/oswa pou moun ki pa gen asirans. Pou pasyan sa yo, kantite lajan yo faktire a ka reflete montan chaj ki endike la a; sepandan, kantite lajan yon pasyan peye ka pi ba anpil akòz la politik asistans finansye lopital la Pwogram asistans finansye a ede pasyan ki gen revni limite ki gen difikilte pou peye pou sèvis lopital. Asistans Finansye Kesyon yo Poze Souvan

Pou jwenn plis enfòmasyon detaye sou frè lopital ou yo oswa pou yon estimasyon pri ki gen rapò ak pwosedi w ap vini an, tanpri kontakte biwo Sèvis Finansye Pasyan an nan (631) 444-4151.

"Sèvis ki ka achte" (Dènye Mizajou 6/20/2023)

"Chaj estanda" (Dènye Mizajou 6/20/2023)

Dènye Mizajou
07/19/2022