Vizit Policy

Anvigè 28 desanm 2021

Sekirite pou pasyan nou yo, moun yo renmen yo ak anplwaye nou yo se pi gwo priyorite nou. Etandone gwo ensidans COVID-19 nan zòn nou an, n ap mete restriksyon sou vizit an pèsòn nan moman sa a.

Dapre direktiv Depatman Sante Eta New York, moun ki bay sipò yo toujou gen dwa pou:

  • Pasyan nan Travay & akouchman
  • Pasyan pedyatrik
  • Pasyan ki te detèmine yon moun sipò yo dwe esansyèl nan swen nan pasyan an (medikalman nesesè), ki gen ladan pasyan ki gen andikap entelektyèl ak / oswa devlopman ak pasyan ki gen andikap mantal ki gen ladan demans
  • Pasyan ki nan sitiyasyon iminan nan fen lavi oswa ki bezwen swen konpasyon
  • Pasyan ki nan zòn chirijikal/pwosedi pandan pwosesis konsomasyon an

Moun sipò sa yo dwe bay prèv vaksen COVID-19 oswa yon tès COVID-19 negatif nan lespas 72 èdtan apre vizit la. Yo p ap aksepte rezilta yon tès COVID-19 pwòp tèt ou oswa yon tès antikò pozitif.

Anplis de sa, yo dwe respekte tès depistaj, lave men yo ak direktiv kontwòl enfeksyon. Ou dwe mete yon mask tout tan, tankou nan chanm pasyan an, epi pa gen dwa manje oswa bwè nan chanm pasyan an. 


Nou konnen vizit manm fanmi yo ak zanmi yo se yon pati enpòtan nan swen pasyan yo epi nou konprann gwo enpak yo genyen nan pwosesis gerizon pasyan yo. N ap kontinyèlman evalye sitiyasyon an epi n ap fè nenpòt mizajou kòm evènman yo chanje. Nou reyalize ke sa a se yon moman trè difisil pou ou menm ak moun ou renmen yo nan lopital la epi apresye konpreyansyon ou pou nou ka asire yon anviwònman an sekirite pou pasyan nou yo, anplwaye yo ak kominote a.

Pandan tan sa a lè ou pa kapab ak moun ou renmen yo an pèsòn, tanpri konekte ak yo atravè telefòn kabann pasyan an, telefòn selilè, FaceTime oswa lòt mwayen kominikasyon. Si w gen kesyon, tanpri kontakte Depatman Defans Pasyan nan (631) 444-2880.

Mèsi pou sipò ou nan ede nou bay yon anviwònman san danje epi geri pou tout moun.