Faktirasyon & Asirans

Bezwen Asirans Sante?

Èske w oswa nenpòt moun nan fanmi ou bezwen asirans sante?

Èske ou ta renmen konnen si ou kalifye pou asirans sante oswa asirans ki pa koute chè?

Si se konsa, rele Stony Brook University Hospital HealthConnect® nan (631) 444-4000 pou ou gen yon Sante pou Sante / Sante / Family Health Plus Enroller pou kontakte ou.

Enroller nou an ap:

  • Dekri Benefis Sante Timoun Plus, Sante Familyal Plus, ak pwogram Medicaid;
  • Ede detèmine kalifikasyon ou pou pwogram asirans sante sa yo; ak
  • Ede ou, si ou kalifye, nan ranpli aplikasyon ou pou pwogram sa yo.

Sit wèb ede asirans sante asirans san asirans: https://www.healthcare.gov/


Lopital Lopital ou

Klike la a pou wè yon egzanp sou yon bòdwo Lopital Stony Brook University. Kòm ou woule kurseur ou oswa sourit sou bòdwo a yon deskripsyon chak seksyon ap parèt. Si ou te resevwa youn nan bòdwo sa yo epi ou gen kesyon sou li, ou ka rele (631) 444-4151 pandan lè biwo (Lendi - Vandredi, 8 am - 6 pm).

Si ou te resevwa yon bòdwo lopital nan Stony Brook University Hospital epi ou ta renmen peye sou entènèt, tanpri ale nan pòtal peman ki anba a.


Anvan Apwobasyon ak Pwosè Pre-Otorizasyon
Si ou gen asirans swen jere epi ou ta renmen wè nan Stony Brook University Hospital ou dwe jwenn yon rekòmandasyon nan men doktè Primary Care ou. Gen kèk sèvis, tankou radyoloji ak terapi sèvis yo, ka mande anvan otorizasyon nan konpayi asirans ou anvan vizit pasyan, tès ou oswa pwosedi ou. Ou ta dwe al gade nan manyèl asirans ou oswa pale ak konpayi asirans ou konsènan politik pre-otorizasyon ak pwosedi.

Asistans Finansye

Stony Brook University Hospital gen yon Pwogram Asistans Finansye pou ede pasyan ki gen revni limite, pa gen okenn asirans sante, oswa ki pa gen ase asirans epi ki gen difikilte pou peye pou sèvis yo bay yo. Pwogram asistans finansye Lopital la bay rabè pou moun ki kalifye ki baze sou revni. Pasyan ki gen revni ki anba a 600% nan nivo povwete federal la ka elijib pou yon rabè.

Tanpri klike sou lyen ki anba a pou Aplikasyon Asistans Finansye nou an:

Aplikasyon pou Asistans Finansye

Pou telechaje yon vèsyon an fòma PDF aplikasyon an.

 

 

 

Asistans Finansye Rezime langaj

Si ou kwè ke ou ka kalifye tanpri kontakte Inite finansye a nan 631-444-4331 pou yon aplikasyon. Aplikasyon pou asistans finansyè yo ka jwenn tou nan kesye nan Depatman Ijans, kesye prensipal la nan nivo 5 nan lopital la oswa nan Biwo Kont Pasyan nan 31 Rechèch Way nan East Setauket.

Pwogram Asistans Finansye Lopital la pa gen entansyon pou li ranplase pwoteksyon asirans ki disponib. Si ou se kounye a kouvri pa yon plan asirans tanpri voye enfòmasyon yo bay anplwaye Sèvis Kliyan nou an asire ke yo asirans ou voye bòdwo bay kòrèkteman.

Pou Stony Brook: 631-444-4151       Pou Southampton: 631-723-2160       Pou lès LI: 631-686-4377

Anplis de sa, ou ka kalifye pou kouvèti asirans nan pwogram Medicaid la. Medicaid se yon pwogram federal ak leta ki finanse ki bay asistans medikal pou rezidan ki fèb yo oswa pou moun ki jwenn asistans piblik. Tanpri rele Sant Medicaid Depatman Sèvis Sosyal Suffolk County ki pi pre w pou w mande yon aplikasyon Medicaid.

Riverhead Centre: 631-852-3710       Hauppauge Sant: 631-853-8408

Si ou pa kapab peye bòdwo ou, kèlkeswa si ou kalifye pou Medicaid oswa asistans finansye, ou ka kalifye pou yon plan peman. Tanpri rele - pou pale ak yon reprezantan etabli yon plan peman.

Pou Stony Brook: 631-444-4140       Pou Southampton: 631-723-2160       Pou lès LI: 631-686-4377

 

Dènye Mizajou
03 / 01 / 2023