Faktirasyon & Asirans

Bezwen Asirans Sante?

Èske w oswa nenpòt moun nan fanmi ou bezwen asirans sante?

Èske ou ta renmen konnen si ou kalifye pou asirans sante oswa asirans ki pa koute chè?

Si se konsa, rele Stony Brook University Hospital HealthConnect® nan (631) 444-4000 pou ou gen yon Sante pou Sante / Sante / Family Health Plus Enroller pou kontakte ou.

Enroller nou an ap:

  • Dekri Benefis Sante Timoun Plus, Sante Familyal Plus, ak pwogram Medicaid;
  • Ede detèmine kalifikasyon ou pou pwogram asirans sante sa yo; ak
  • Ede ou, si ou kalifye, nan ranpli aplikasyon ou pou pwogram sa yo.

Sit wèb ede asirans sante asirans san asirans: https://www.healthcare.gov/


Lopital Lopital ou

Klike la a pou wè yon egzanp sou yon bòdwo Lopital Stony Brook University. Kòm ou woule kurseur ou oswa sourit sou bòdwo a yon deskripsyon chak seksyon ap parèt. Si ou te resevwa youn nan bòdwo sa yo epi ou gen kesyon sou li, ou ka rele (631) 444-4151 pandan lè biwo (Lendi - Vandredi, 8 am - 6 pm).

Si ou te resevwa yon bòdwo lopital nan Stony Brook University Hospital epi ou ta renmen peye sou entènèt, tanpri ale nan pòtal peman ki anba a.


Anvan Apwobasyon ak Pwosè Pre-Otorizasyon
Si ou gen asirans swen jere epi ou ta renmen wè nan Stony Brook University Hospital ou dwe jwenn yon rekòmandasyon nan men doktè Primary Care ou. Gen kèk sèvis, tankou radyoloji ak terapi sèvis yo, ka mande anvan otorizasyon nan konpayi asirans ou anvan vizit pasyan, tès ou oswa pwosedi ou. Ou ta dwe al gade nan manyèl asirans ou oswa pale ak konpayi asirans ou konsènan politik pre-otorizasyon ak pwosedi.

 

Dènye Mizajou
03/01/2023