Konprann Lopital Medya Règleman

Lopital ak sistèm sante yo responsab pou pwoteje vi prive ak konfidansyalite pasyan yo ak enfòmasyon pasyan yo. Asirans Sante ak Lwa sou Responsablite nan 1996 (HIPAA) egzije règleman ki gouvène estanda vi prive pou enfòmasyon medikal. Pou plis enfòmasyon, tanpri gade Asosyasyon Swen Sante nan Gid Eta New York pou Relasyon Piblik ak Medya anba Asistans Sante ak Pòtabilite Asirans Sante (HIPAA).

Apre admisyon, Stony Brook University Medical Center bay tout pasyan yo yon opsyon konsènan enklizyon nan anyè pasyan an jan lalwa federal egzije sa. Pasyan yo mande nan pwosesis admisyon / enskripsyon yo si yo ta renmen patisipe nan anyè pasyan etablisman an.

  • Si yon pasyan chwazi patisipe soti nan anyè a, yo pa ka bay kondisyon pasyan.
  • Si yon pasyan chwazi pa chwazi soti nan anyè a, se sèlman yon kondisyon yon sèl-mo yo ap bay lè kondisyon an nan yon moun yo mande, si non ki kòrèk la premye ak dènye bay ajans lan medya.
  • Pasyan yo dwe bay pèmisyon alekri pou fè entèvyou, foto oswa pou pibliye deklarasyon ekri sou kondisyon li.

Pasyan kondisyon
Pou kondisyon yon sèl-mo a, Lopital Stony Brook University itilize tèm medikal asosyasyon medikal yo apwouve:

Undetermined - Pasyan ap tann doktè ak / oswa evalyasyon.
Bon - Siy vital yo estab e nan limit nòmal yo. Pasyan se konsyan ak konfòtab. Endikatè yo ekselan.
Fwa - Siy vital yo estab e nan limit nòmal yo. Pasyan an konsyan, men li ka pa alèz. Endikatè yo favorab.
Serye - Siy vital yo ka enstab epi yo pa nan limit nòmal yo. Pasyan an se ak anpil malad. Endikatè yo dout.
Kritik - Siy vital yo enstab epi yo pa nan limit nòmal yo. Pasyan ka san konesans. Endikatè yo favorab.
Pa gen enfòmasyon - Lè pa gen okenn enfòmasyon ki disponib nan anyè pasyan an, repons lan, "pa gen okenn enfòmasyon," bay.

Klinisyen yo jwenn "kritik men ki estab" tèm nan itil lè diskite ka yo pami tèt yo paske li ede yo distenksyon pasyan ki espere retabli de moun ki gen pronostik pi mal. Sepandan, yon kondisyon kritik vle di ke omwen kèk siy vital yo enstab, kidonk sa a se natirèlman kontradiktwa. Tèm "ki estab" pa ta dwe dwe itilize kòm yon kondisyon. Anplis de sa, tèm sa a pa ta dwe yo dwe itilize nan konbinezon ak lòt kondisyon, ki pa definisyon, souvan endike yon pasyan se enstab.

Dezan / Coroner's ka yo
Yo konsidere lanmò yon pasyan ki pwoteje enfòmasyon sou sante pwoteje anba HIPAA. Kidonk, yo kapab lage kondisyon lanmò a pou pasyan ki ekspire ki pa te opte soti nan anyè a. Sepandan, lopital yo konseye pou premye avize pwochen kansè a oswa fè yon tantativ rezonab pou fè sa. Enfòmasyon konsènan kòz lanmò a dwe soti nan doktè pasyan an, epi li dwe apwouve li yo yon reprezantan legal nan moun ki mouri a.

Lè yo ap envestige lanmò yon lanmò nan konte a, yo ta dwe adrese kesyon sou kòz lanmò a nan biwo piblik sa a. Biwo Coroner la ka genyen tou enfòmasyon sou ki fineray kay la ap travay aranjman pou moun ki mouri a.

Espesyal ka yo
Viktim yo nan yon atak oswa lòt krim yo ki nan lis anba kondisyon "kondisyon pwoteksyon" pa pral enkli nan anyè pasyan lopital la, pou pwoteksyon nan pasyan an ak lòt moun nan lopital la. Biwo pou relasyon medya yo pa ka bay okenn enfòmasyon konsènan kondisyon pasyan, oswa menm konfime pasyan an se nan lopital la. Lòt pasyan, selebrite pou egzanp, ka patisipe pa yo dwe ki nan lis nan anyè pasyan an.

Lwa entèdi relasyon medya yo nan divilge nenpòt enfòmasyon nan medya nouvèl sou pasyan sou abi sikyatrik oswa dwòg. Epitou, yo pa ka fè okenn deklarasyon pou konnen si yon pasyan gen yon maladi transmisib seksyèl oswa kontwole, oswa li se yon viktim vyolans domestik oswa abi sou timoun.

Fotografi / Videotaping
Stony Brook University Medical Center mande pou tout pasyan yo siyen yon fòm konsantman anvan yo dakò pou yo pran foto, videyo oswa entèvyouve pa medya nouvèl oswa pa yon fotograf nan kay la si foto a yo dwe montre nan piblik la an jeneral. Reprezantan medya relasyon an ap jwenn liberasyon siyen an anvan nenpòt fotografi oswa videyo a kòmanse. Fòm konsantman sa a gen twa kopi; youn pou pasyan an, yon sèl pou dosye relasyon medya ak yon sèl pou dosye medikal pasyan an.

Nouvèl Crews
Pou pwoteje konfidansyalite pasyan an, gen yon règleman Lopital Stony Brook University ke yo dwe akonpaye nenpòt repòtè nouvèl k ap travay oswa fotograf yon reprezantan medya relasyon lè yo nan lopital la.

Pou jwenn yon manm nan Stony Brook Inivèsite Medikal Sant Medya Relasyon anplwaye yo, tanpri rele 631.444.7880 pandan lè nòmal biznis oswa kontakte santral paging nan 631.689-8333 epi mande pou anplwaye medya Relasyon an sou-rele yo dwe paged apre èdtan.

Tanpri sonje 
Aksè nan Stony Brook University Medical Center baze sou konpreyansyon ke manm nan medya nouvèl yo ap konfòme ak tout règleman ak lwa ki gen rapò ak konfidansyalite pasyan, tankou jwenn otorizasyon pasyan anvan yo divilge enfòmasyon pasyan yo. Yon entèvyou ki pasyan an gen dwa, dapre règleman sou règleman prive sou pasyan federal, pou retire konsantman pou itilizasyon pou laprès nan idantite li ak enfòmasyon sou sante pwoteje nan nenpòt ki lè anvan, pandan oswa apre entèvyou a.

Yon pasyan kapab tou mete fen nan yon entèvyou nan nenpòt ki lè. Nan ka sa yo, medya yo nouvèl dwe imedyatman fini entèvyou a ak nenpòt ki anrejistreman ki gen rapò oswa tal filme nan sijè a entèvyou. Si yon pasyan konsa retire konsantman an nan moman sa a, medya nouvèl yo pa kapab divilge enfòmasyon sou sante pwoteje oswa nan nenpòt fason idantifye pasyan an.

Tanpri sonje tou ke anba règleman ak lwa federal, "enfòmasyon sou sante pwoteje" gen ladan konvèsasyon dirèk oswa "tande" ant ak nan mitan moun kap bay swen, pasyan yo ak manm fanmi yo, osi byen ke enfòmasyon ki nan dosye medikal. Se poutèt sa, pandan Stony Brook University Medical Center bay aksè rezonab pou laprès nan enstalasyon li yo, si manm laprès yo ta dwe tande oswa wè "enfòmasyon sante pwoteje" ki pa kouvri pa yon otorizasyon yo pa dwe itilize oswa divilge enfòmasyon sa yo san yo pa jwenn yon otorizasyon espesifik pou enfòmasyon sa. Pou kenbe divilgasyon envolontè nan yon minimòm, restriksyon nan kèk zòn ka enpoze ak eskòt pou tout ekip medya fim nouvèl ak toujou fotografi yo mande yo.

Mèsi pou konpreyansyon ou ak koperasyon.