Estimasyon Bon Lafwa

Si ou pa gen asirans, ou gen dwa pou resevwa yon "Estimasyon Bon Lafwa" ki eksplike konbyen swen medikal ou pral koute.

Dapre lalwa, founisè swen sante yo bezwen bay pasyan ki pa gen asirans oswa ki pa sèvi ak asirans yon estimasyon bòdwo pou atik ak sèvis medikal yo. 

  • Ou gen dwa pou resevwa yon Estimasyon Bòn Lafwa pou pri total prevwa pou nenpòt atik oswa sèvis ki pa ijans. Sa a gen ladan depans ki gen rapò tankou tès medikal, medikaman sou preskripsyon, ekipman, ak frè lopital.
  • Asire w ke founisè swen sante w la ba w yon Estimasyon Bon Lafwa alekri omwen 1 jou ouvrab anvan sèvis medikal ou oswa atik ou a. Ou kapab tou mande founisè swen sante w la, ak nenpòt lòt founisè w chwazi, yon Estimasyon Bòn Lafwa anvan w pran yon pwogram oswa yon sèvis.
  • Si ou resevwa yon bòdwo ki omwen $400 plis pase Estimasyon Bon Lafwa ou a, ou ka konteste bòdwo a.

Asire w ke w konsève yon kopi oswa yon foto Estimasyon Bon Lafwa ou a.

Pou kesyon oswa plis enfòmasyon sou dwa ou genyen pou yon Estimasyon Bon Lafwa, vizite www.cms.gov/nosurprises oswa rele,

Sèvis Kliyan Lopital Stony Brook University - (631) 444-4151