Peye pou swen ou nan Stony Brook University Hospital

Lè ou vin yon pasyan lopital ki pa ijans nan eta New York, ou gen dwa resevwa enfòmasyon sou kijan ou pral peye pou sèvis ou resevwa yo. Sa a se patikilyèman enpòtan si ou ta ka resevwa swen nan lopital oswa founisè ki pa nan rezo sante plan ou an, oswa si ou pa kouvri pa yon plan sante.

Sou sit wèb sa a detay ki jan lopital ak doktè chaje pasyan, osi byen ke lyen ki mennen nan resous itil ki ka gide desizyon ou yo.