Sèvis Ijans Resous Kominotè

SI OU GEN YON PWOBLÈM KI BEZWEN ATANSYON IMEDYAT, TANPRI ALE NAN SAL IJANS KI PI PRE OU OSWA RELE 911.

Nimewo enpòtan/Liy dirèk

Liy dirèk nasyonal pou prevansyon swisid (1-800-SUICIDE) (800) 273-8255/ 988
La Linea Nacional de Prevención del Suicidio (888) 628-9454 
Sèvis pwoteksyon pou granmoun (APS) (631) 854-3232
Liy Dirèk Sèvis Pwoteksyon Timoun (CPS) (800) 342-3720
Sant Viktim Krim (CVC) (631) 332 9234 Liy dirèk / (631) 689 2672 Biwo
Liy dirèk DASH 24/7
(Dyagnostik, Evalyasyon, ak Estabilizasyon Sant pou sitiyasyon kriz akòz itilizasyon sibstans, maladi mantal)
(631) 952-3333
ECLI-VIBES Hopeline
(Empowerment Collaborative of Long Island-Viktims Information Bureau of Suffolk)
(631) 360-3606
Misyon Lighthouse (manje, rad, èd jou ferye) (631) 758-7584
Long Island Kont Vyolans Domestik liy dirèk ak abri  (631) 666-8833
Nasyonal Liy Dirèk Vyolans Domestik (800) 799-7233
Liy dirèk nasyonal pou trafik moun 24 h (Se habla Español) (888) 373-7888
Liy dirèk entèvansyon Sant Repons pou Kriz (631) 751-7500
Liy dirèk ak abri pou Retreat (Vyolans Domestik). (631) 329-2200
Pwogram Safe Haven (Tibebe Abandone) (866) 852-2229
Stony Brook Pwogram Konpreyansyon Sikyatrik Ijans (CPEP) (631) 444-6050

Resous pou twoub alkòl ak itilizasyon sibstans

LIACADD-Suffolk County Abi Sibstans 24/7

Konte Suffolk
(631) 979-1700

Biwo Sèvis ak Sipò pou Adiksyon Eta New York (OASAS)

1-877-8-HOPENY (518) 473-3460

Konte Nassau
Alkòl anonim:
(516) 292-3040

Nakotik Anonim:
(516) 827-9500

Konte Suffolk
Alkòl anonim:
(631) 669-1124

Nakotik Anonim:
(631) 689-6262

Asistans Kominotè

Lakwa Wouj Ameriken
(516) 747-3500
Salvation Army
(631) 654-9380
United Way
(631) 940-3700  
Biwo Sèvis pou granmoun aje yo
(631) 853-8200
Sèvis Lwa Nassau / Suffolk
 (631) 232-2400
Touro Law Senior Law Program
(631) 761-7470

Resous pou moun ki andikape

Biwo Eta New York pou Moun ki gen Andikap Devlopman (631) 434-6100
Biwo Konte Suffolk pou Moun Andikape yo (631) 853-8333

Enèji ijans ak èd sèvis piblik

Pwogram Asistans Enèji Lakay (HEAP) 
(631) 853-8825 - apre èdtan (631) 854-9100
Riverhead: (631) 852-3631
South West: (631) 854-6684

Lojman Ijans

Depatman Sèvis Sosyal Konte Suffolk

Sèvis Ijans (Apre 4:30 pm, wikenn, jou ferye) — Rele (631) 854-9100

PANDAN LÈ NÒMAL BIZNIS RAPÒ NAN SANT KI PI PWEN AN AVAN 3 pm

Coram Center (Lojman Santral)
80 Mwayen Peyi Road 
Coram, New York 11727 
Liy prensipal: (631) 854-2300 
Sant Smithtown 
200 Wireless Boulevard 
Hauppauge, New York 11788 
(631) 853-8714 

Riverhead Sant 
605 Old Country Road
Riverhead, NY 11901
Telefòn: Ijans: (631) 854-9100
Ki pa ijans: (631) 854-9547 / (631) 854-9548

Sid West Sant 
2 South 2nd Street 
Deer Park, New York 11729 
(631) 854-6600 

Abri lokal ki pa atravè DSS:

Haven Maureen a: (631) 727-6831
(1ye novanm-1ye avril sèlman Gason ak Fi 18an ak plis) 

Johns Place: (631) 298-4145
(1ye Novanm-1e Avril MARI AK JEDI-Sèlman Gason ak Fi 18an ak plis)

Pax Christi: (631) 928-9108
(Gason ki gen laj 16+ pandan tout ane a) (Ka bezwen apwobasyon DSS) 

Travay

Depatman Travay Eta Eta New York (DOL)
https://www.dol.ny.gov 
888-469-7365

Pwogram Travay Suffolk Works
(631) 853-6664

Manje ak Sekirite Manje

Sou entènèt jwèt Island Harvest
(516) 294-8528
Long Island Cares
(631) 582-3663
Manje sou wou
(631) 853-8227 

Fanm/Tibebe/Timoun (WIC) (800) 522-5006
Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (SNAP)

Coram: (631) 854-2300 Riverhead: (631) 852-3560

www.ny.gov/services/apply-snap

Klinik Sante

Kounye a, Hudson River Health Care (HRH) ap dirije Sant Sante Konte Suffolk.

Aksepte: Revni ki ba, ki pa gen asirans, ki pa gen asirans, ki pa gen asirans, ki gen asirans, ki nan Medicare, ak ki nan Medicaid.
Frè: Echèl glisman
Sun River Health (pou tout kote): 844-400-1975

Asirans medikal (Medicaid/Asirans/Benefis)

Sant Smithtown DSS
Medicaid: (631) 853-8714
Sant DSS Riverhead
Medicaid: (631) 852-3570

Aplike sou entènèt la: www.nystateofhealth.ny.gov

Ajans Navigatè:

Konsèy Lopital Nassau/Suffolk - (631) 656-9783
Defansè Sante Kominotè - (888) 614-5400
Solisyon Sante Piblik - (646) 632-5986

Sèvis Sante Mantal

Liy Asosyasyon pou Sante Mantal ak Byennèt
(631) 226-3900

Divizyon Sèvis Ijyèn Mantal Kominotè Konte Suffolk 
(631) 853-8500

Liy dirèk DASH 24/7
(631) 952-3333

Mobile Nimewo telefòn

Asirans Wireless - (888) 321-5880
Assurance Wireless se yon pwogram federal Asistans Lifeline T-Mobile te pote ba ou. 
Lifeline se yon pwogram benefis gouvènman an ak enskripsyon disponib pou moun ki kalifye dapre kritè kalifikasyon federal oswa espesifik pou eta a.

Servicios en Español

Adelante nan Konte Suffolk
83 Carleton Ave., Central Islip, NY 11722
(631) 234-1049

Pwopòsyon asistans ak demann ak resètifikasyon SNAP, Medicaid ak HEAP (pandan sezon an HEAP; sèlman nan mwa ivè a) 

CAREEN (Sant Refijye Amerik Santral)
2000 Brentwood Rd-Second Floor, Brentwood, NY 11717
(631) 273-8721

Empodera a los imigrantes atravè sèvis legal, edikasyon ckominote ak defans

Centro Corazon de Maria
31 E. Montauk Hwy, Hampton Bays, NY 11946               
(631) 728-5558

Asistans enmigrasyon, manje ak rad 

MEN ATRAVER LONG ISLAND (HALI)
159 Brightside Ave., Central Islip, NY 11722
631-234-1925

Pwomosyon benefis ak dwa. Servicios para las personas sin hogar que incluyan unidades móviles de ducha, ropa limpia y un respiro cómodo 

SEPA Fi
Liy dirèk: (833) 762-9832
www.sepamujer.org

Referans pou manje ak lòt sèvis yo. Li ofri sipò emosyonèl ak derivasyon pou viktim agresyon seksyèl, trate moun, vyolans domestik, krim odyo, robo salè ak vyolans pandillas. 

Pare
128 Pine Aire Drive, Bayshore, NY 11706
(631) 231-8290

Asistencia de Inmigración / Ciudadanía, clases de ESL, Inmunizaciones infantiles, alimentos y ropa

transpòtasyon

MAS pou Konte Nassau ak Suffolk
(844) 666-6270

Moun ki gen yon ka Medicaid aktif ak yon bezwen medikal epi ki pa gen okenn mwayen transpò ka jwenn èd ak transpò pou ale ak soti nan founisè swen sante (doktè, klinik, lopital, elatriye). Tout vwayaj ki pa ijans yo bezwen apwobasyon davans epi yo dwe mande yo omwen 3 jou anvan dat vwayaj la.

Transpò aksesib nan Konte Suffolk (SCAT)
(631) 852-5200

Ofri sèvis twotwa a twotwa pou moun ki gen andikap. Elijiblite pou itilize SCAT yo detèmine dapre direktiv ki nan la Lwa 1990 sou Ameriken Andikape yo (ADA). 

Sante Fanm ak Swen Gwosès

Liy dirèk AAA Life Center (si w ansent epi w bezwen resous) (631) 243-0066
Liy dirèk Planned Parenthood (800) 230-7526

Asistans Veteran

Administrasyon Veteran-Northport   (631) 261-4400
Pwogram Veterab Administration pou Sanzabri (877) 424-3838

Sèvis Travay Sosyal Stony Brook

Travayè sosyal pou pasyan ekstèn Lopital Stony Brook kowòdone efò founisè sèvis lokal yo pou satisfè bezwen pasyan yo ak fanmi yo yon fwa yo egzeyate yo nan lopital la epi yo pral ede tou ak pasyan ki bezwen swen apre lopital la. Travayè sosyal yo disponib sou randevou nan zòn pou pasyan ekstèn yo. Pou plis enfòmasyon, tanpri rele: 631-444-2552

United Way 2-1-1 Long Island

2-1-1 se yon sèvis konfidansyèl gratis ki konekte ou ak resous lokal yo. Ou ka rele pou èd 24/7

RELE 2-1-1 oswa 1-888-774-7633

 


Tout enfòmasyon yo aksesib piblikman epi yo bay kòm yon sèvis piblik. Yo te fè tout efò pou ofri enfòmasyon ki pi aktyèl, kòrèk, ajou, ak egzat ke posib. Men, chanjman ak erè inadvèrtan nan enfòmasyon ka rive. Enfòmasyon sou pwodwi ak sèvis yo bay yo se pou enfòmasyon jeneral sèlman, pa konsidere okenn sikonstans endividyèl epi yo ka pa reflete chanjman ki sot pase yo. Itilizatè a responsab pou tcheke presizyon ak enfòmasyon ki enpòtan yo. Lis sa a pa te gen entansyon konplètman konplè, oswa ranplase materyèl ki deja egziste.

 

Dènye Mizajou
11/01/2023