Aplikasyon pou Pasyan Family Advisory Council

Mèsi pou enterè ou nan Konsèy Konsiltatif pou Fanmi Pasyan! Manm nan nenpòt nan konsèy nou yo mande w konplete avèk siksè epi soumèt aplikasyon ki anba a ak pwosesis enskripsyon nou an, ki gen ladan men pa limite a: yon tès depistaj sante ki gen ladan tès TB, yon tès kriminèl, yon pwosesis entèvyou fòmèl, osi byen ke yon egzamen obligatwa. oryantasyon konseye. Tout enfòmasyon ou yo pral trete kòm konfidansyèl. Manm nan nenpòt nan konsèy nou yo mande pou prezans nan reyinyon konsèy chak mwa. Aplikan yo dwe gen 18 an oswa plis. Manm Konsèy yo pral demontre yon preparasyon pou ede lòt moun, kenbe respè pou kolaborasyon ak ede SBM nan bay bon jan kalite swen santre sou pasyan yo.

Non
Adrès lakay
Tanpri endike si ou se yon:

Rekonesans ak Otorizasyon
Mwen konfime ke aplikasyon sa a ak tout dokiman yo soumèt mwen an koneksyon avèk aplikasyon mwen an pou yon konseye pa gen okenn defòmasyon volontè epi ke enfòmasyon mwen bay yo se verite ak konplè. Mwen konprann ke nenpòt fo deklarasyon sou omisyon twonpe mwen fè anrapò ak aplikasyon mwen an, oswa nan reponn nenpòt demann pou enfòmasyon yo ka rezon ase pou rejte mwen kòm yon kandida pou yon konseye oswa revokasyon imedyat mwen ak/oswa referans pou pouswit kriminèl. .

Mwen dakò si mwen aksepte kòm yon konseye pou respekte tout règ, règleman ak règleman Stony Brook Medicine. Mwen sètifye enfòmasyon mwen bay yo konplè epi egzak. Mwen dakò pou respekte direktiv Konsèy Konsiltatif la, pou respekte konfidansyalite pasyan yo, epi pou respekte tradisyon SBM yo. 

Quantcast