Konsèy Konsiltatif Pasyan ak Fanmi (PFAC)

Nan Stony Brook University Hospital, nou angaje nan patenarya ak pasyan yo, fanmi yo ak moun k ap bay swen pandan tout eksperyans swen sante yo. Youn nan fason patenarya rive se atravè Konsèy Konsiltatif Pasyan ak Fanmi nou an (PFAC). PFAC rasanble yon gwoup pasyan ki gen anpil motivasyon, manm fanmi yo ak lòt moun k ap bay swen, ansanm ak administratè, klinisyen, ak anplwaye yo, pou aplike konesans premye men pou amelyore eksperyans lòt pasyan yo ak moun k ap bay swen yo.

Koute Vwa Pasyan Nou yo ak Fanmi nou yo 

Kisa nou fè:

  • Patenarya ak administrasyon lopital la pou brainstorm efò amelyorasyon ki pral benefisye pwochen pasyan yo ak moun yo renmen yo.
  • Aplike chanjman pozitif lè w patisipe nan gwoup travay ak komite lopital yo.
  • Aji kòm lidè pou konble diferans ki genyen ant anplwaye SBUH ak pasyan nou yo.

 

Rankontre konseye nou yo

Dènye Mizajou
02/01/2023