Aksè Pasyan (Admisyon/Enskripsyon)

Ti liv Konsantman Jeneral, Akò, Rekonesans ak Gid pou Sèvis Obsèvasyon Lopital Inivèsite Stony Brook la sèvi pou ede w ak reprezantan w pou w konprann sa w bezwen konnen konsènan konsantman jeneral ou epi li gen ladann echantiyon konsantman elektwonik oswa papye ou siyen. . Konsantman ak akò sa yo se pou swen jeneral ou ak tretman nan Stony Brook Medicine.

 

Avi sou Pratik Konfidansyalite (NPP)

Avi sa a dekri fason yo ka itilize ak divilge enfòmasyon medikal ou yo, ak fason ou jwenn aksè a enfòmasyon sa yo.

Avi sou Pratik Vi Prive

Pratik Konfidansyalite

Dwa Ou kòm Pasyan Lopital nan Eta New York

Antanke pasyan, ou gen sèten dwa ak pwoteksyon ki endike nan lwa ak règleman leta ak federal yo. Sitwèb Depatman Sante Eta Eta New York sa a gen yon lyen ki mennen nan ti liv sa a, ki eksplike dwa chak pasyan lopital epi li gen konsèy sou fason pou jwenn asistans.

Ki sa ou bezwen konnen

Ki sa ou bezwen konnen kòm yon pasyan

Ti liv sa a gen ladann enfòmasyon enpòtan sou MyHealtheLife Patient Portal Stony Brook Medicine, Healthix HIE (yon echanj enfòmasyon sante piblik pou founisè swen sante), asistans finansye, dwa ak responsablite pasyan yo, ansanm ak enfòmasyon kontak enpòtan.

Konsantman pou Sèvis yo

Stony Brook University Hospital Jeneral Konsantman, Akò, Rekonesans ak Gid pou Sèvis Obsèvasyon

Ti liv Konsantman Jeneral, Akò, Rekonesans ak Gid pou Sèvis Obsèvasyon Lopital Inivèsite Stony Brook la sèvi pou ede oumenm ak reprezantan w pou konprann sa ou bezwen konnen sou konsantman jeneral ou yo epi li gen ladann langaj ki nan konsantman elektwonik oswa papye ou siyen oswa sou papye. bay konsantman vèbal pou swen jeneral ou ak tretman nan Stony Brook Medicine.

 
Konsantman pou Sèvis yo

Gid Enfòmasyon sou Pasyan

Gid sa a gen ladan l enfòmasyon sou sa ou dwe atann pandan sejou ou a ansanm ak sèvis ak ekipman ki disponib pou fè sejou ou pi konfòtab ke posib.

 

Dènye Mizajou
09/27/2022