Ekite Sante nan Stony Brook Medicine

 

Malad Sante

Yon mesaj ki soti nan Carol Gomes, Ofisye Chèf Egzekitif Stony Brook University Hospital:

"Kòm yon pati nan misyon nou pou bay swen klas mondyal ak konpasyon, nou vle asire ke tout moun ki asosye ak Stony Brook Medicine - pasyan yo, vizitè yo, pwofesè yo, anplwaye yo ak moun ki nan kominote a - santi yo yon sans nan fè pati nan tout sa n ap fè.

Malerezman, pandemi COVID-19 la te atire atansyon sou diferans ki genyen nan swen sante ki egziste nasyonalman ak nan pwòp rejyon nou an. Nan Stony Brook Medicine, nou te toujou angaje nan kreye yon kilti ekite sante ak afè afè pou tout moun - yon anviwònman swen sante kote tout moun ki mache nan pòt nou yo santi yo an sekirite, respekte, valè ak tande. Objektif nou se ranfòse, anplifye ak soutni efò Stony Brook Medicine pou elimine inegalite nan sante nan amelyore rezilta sante yo ak fèmen nenpòt twou vid ki genyen nan disparite swen sante ki te rasin nan enjistis istorik, prejije ak diskriminasyon."

Li piplis

Estrikti Komite Ekite Sante

Stony Brook Medicine angaje l pou l avanse ekite sante ak yon objektif kle pou kreye yon kilti ekite sante ak afè afè.

Komite Direktè Egzekitif Stony Brook Medicine Health Equity koprezide pa Nicole Rossol, Ofisye Chèf Eksperyans Pasyan pou Stony Brook University Hospital, ak Dr Judith Brown Clarke, Vis Prezidan pou Ekite ak Enklizyon, ak Ofisye Anchèf Divèsite pou Stony Brook University ak Sistèm Sante.

Yo te etabli kat soukomite tou pou konsantre sou priyorite kle yo. Yo genyen ladan yo:

  • Livrezon Swen Done Kondwi
  • Fòmasyon ak Kilti Aprantisaj la
  • Divèsite ak Enklizyon nan Lidèchip ak Gouvènans
  • Patenarya kominotè yo

Ansanm, manm ekip kat soukomite sa yo ap travay pou adrese objektif espesifik ki asosye ak ekite sante, divèsite ak enklizyon.

Prezidan Komite Ekite Sante Stony Brook Medicine rantre nan Swen Sante Becker a pou pataje opinyon yo sou estrikti komite ekite sante Stony Brook Medicine, inisyativ ki gen enpak, ak priyorite k ap vini yo.


Videyo Pwen esansyèl

Pwogram Healthy Libraries la

Ekite Sante nan Stony Brook Medicine

Dènye Mizajou
02/01/2023