Sèvis Lang

Men-an-men ak filozofi Swen Pasyan & Fanmi nou an, Sèvis Asistans nan Lang dedye a bay aksè sans entèprèt medikal ki kalifye. Nou fè efò amelyore aksè a swen, bon jan kalite swen ak rezilta sante nan kiltirèl ak lengwistik divès pasyan nou yo. Tanpri revize enfòmasyon sa yo ak anpil atansyon.

Stony Brook University Hospital ofri sèvis asistans gratis sa yo:

 • Entèpretasyon telephonik
 • 4 plen tan entèprèt Medikal Panyòl
 • Entèpretasyon Videyo Remote (VRI)
 • Kontra entèprèt entèprèt entèprèt Ameriken an

Avi sou ki pa Diskriminasyon ak Aksè

Stony Brook University Hospital respekte lwa dwa sivil federal ki aplikab yo epi li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, laj, andikap, oswa sèks, oryantasyon seksyèl, idantite oswa ekspresyon sèks, oswa andikap fizik oswa entelektyèl. Stony Brook University Hospital pa eskli moun oswa trete yo yon fason diferan akòz ras, koulè, orijin nasyonal, laj, andikap, oswa sèks, oryantasyon seksyèl, idantite sèks oswa ekspresyon, oswa andikap fizik oswa entelektyèl.  

            Stony Brook University Lopital:

 • Ofri èd gratis ak sèvis pou moun ki gen andikap pou kominike avèk efikasite avèk nou, tankou:
  • Kalifye entèprèt langaj siy
  • Ekri enfòmasyon nan lòt fòma (gwo enprime, odyo, fòma ki aksesib elektwonik, lòt fòma)
 • Ofri sèvis lang gratis pou moun ki gen lang prensipal ki pa angle, tankou:
  • entèprèt ki kalifye
  • Enfòmasyon ki ekri nan lòt lang

Si ou bezwen sèvis sa yo, kontakte Roseanna Ryan, Direktè Defans Pasyan ak Sèvis Asistans Lang.

Si w kwè Stony Brook University Hospital te echwe pou bay sèvis sa yo oswa fè diskriminasyon nan yon lòt fason sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, laj, andikap, oswa sèks, oryantasyon seksyèl, idantite sèks oswa ekspresyon, oswa andikap fizik oswa entelektyèl ou ka depoze yon doleyans ak:

 

Roseanna Ryan
Direktè Defans Pasyan ak Sèvis Asistans Lang
101 Nicolls Road
Lopital, Nivo 5, Sal 540
Stony Brook, NY 11794-7522
1-631-444-2880
Faks 1-631-444-6637
roseanna.ryan@stonybrookmedicine.edu

Ou ka depoze yon doleyans an pèsòn oswa pa lapòs, faks, oswa imèl. Si ou bezwen èd pou ranpli yon doleyans, Roseanna Ryan, Direktè Defans Pasyan ak Sèvis Asistans Lang disponib pou ede ou.

Ou kapab tou pote yon plent dwa sivil avèk Depatman Sante ak Sèvis Sosyal Ameriken, Biwo pou Dwa Sivil, elektwonikman nan Biwo pou Plent Dwa Pote Plent, ki disponib nan https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf, oswa pa lapòs oswa telefòn nan:

US Depatman Sante ak sèvis imen
200 Endepandans Avenue, SW
Sal 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Fòm pou plent yo disponib nan http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

ATANSYON: Si ou pale lang siy Ameriken, sèvis asistans lang, gratis, disponib pou ou. Rele 1-631-444-2880.

ATANSYON: si ou gen espayòl, gen yon dispozisyon sèvis gratis asistans lengwistik. Llame al 1-631-444-2880

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozisyon shërbime të asistans gjuhësore, pa pagesë. Telefòn nan 1-631-444-2880.

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة ، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-631-444-2880.

Si ou vle fè yon pati nan peyi a, ou ka ale nan yon lòt kote, ou ka jwenn plis enfòmasyon sou sit entènèt sa a. Telefòn 1-631-444-2880.

Remake byen: Si ou vle sèvi ak atik sa a, ou ka sèvi ak yon langaj k ap travay nan lang ou. Klike la a 1-631-444-2880.

ATANSYON: Si ou parlez fransè, des services d'aide linguistique ou sont proposés gratuitement. Appelez le 1-631-444-2880.

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-631-444-2880.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε Ελληνικά, στη διάθεσσα σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Chwazi 1-631-444-2880.

ATANSYON: Nan ka langaj parlata a se li menm, yo disponib sèvis asistans lengwistik gratis. Chiamare il numero 1-631-444-2880.

주의: 한국어 를 사용 하시는 경우, 언어 지원 서비스 를 무료 로 이용하실 수 있습니다. 1-631-444-2880.

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod nimewo 1-631-444-2880.

REMAK: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-631-444-2880.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka Tagalog, maaari kang gumamit ng serbisyo ng tulong sa wika nang bayad. Tumawag sa 1-631-444-2880.

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں ، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں۔ کال کریں 1-631-444-2880.

 

Odyans: Si ou pale lang, ou bezwen pou ou ede sèvis ki disponib nan depans. Rele 1-631-444-2880

 

Dènye Mizajou
08/04/2023