Pasyan Privacy

Stony Brook Medsin fè efò pou delivre bon jan kalite swen nan fason ki pi respektab pou pasyan nou yo ak fanmi yo. Objektif nou se pwoteje epi kenbe entegrite ak konfidansyalite enfòmasyon sou sante pasyan nou yo. Enfòmasyon ki nan seksyon ki sou bò goch la (HIPAA, Avi sou Pratik Konfidansyalite, Enfòmasyon Jeneral HIPAA ak Resous HIPAA) yo bay pou kenbe ou enfòme sou dwa ou yo dapre Lwa sou Portabilite ak Responsablite Enfòmasyon sou Sante (HIPAA) ak lòt enfòmasyon jeneral ki gen rapò ak vi prive ak konfidansyalite enfòmasyon sou sante ou.