Ensidan Sekirite Blackbaud

Notifikasyon Pasyan Stony Brook: Avi sou Ensidan Sekirite Blackbaud

Stony Brook dènyèman te aprann sou yon ensidan sekirite done ki enplike youn nan fournisseurs nou an, Blackbaud. Blackbaud se yon founisè lojisyèl kominikasyon ak ranmase lajan pou ONG, inivèsite, òganizasyon swen sante, fondasyon ak lòt antite atravè lemond.

Sou Jiyè 17, 2020, Stony Brook te resevwa avi ke enfòmasyon pasyan yo ka patisipe nan yon ensidan sekirite sou sistèm Blackbaud yo. Blackbaud detekte yon atak ransomware sou sistèm li yo nan mwa me 2020. Malgre ke Blackbaud te kapab genyen atak la, yo ka retire kèk enfòmasyon nan sistèm Blackbaud yo pandan ensidan sa a. Aprè Blackbaud te bay avi, Stony Brook te travay avèk dilijans pou idantifye ki moun ki ka afekte epi pou avèti moun sa yo ki gen done yo te ka prezan sou sistèm ki afekte Blackbaud yo.

Enfòmasyon ki te sou sistèm Blackbaud ki afekte nan atak cyber sa a te ka enkli non w, dat nesans ou, adrès / enfòmasyon kontak, doktè, founisè asirans ak depatman sèvis medikal. Stony Brook pa t 'bay nimewo Sekirite Sosyal ou, enfòmasyon kont labank oswa nimewo kat kredi Blackbaud, e konsa kalite enfòmasyon sa yo pa t' nan dosye Stony Brook la sou sistèm ki potansyèlman afekte yo. Epitou, ensidan sa a pa te enplike aksè a nenpòt sistèm Stony Brook, ki gen ladan sistèm medikal oswa dosye sante elektwonik.

Blackbaud te travay avèk lapolis ak ekspè nan sekirite pou reponn a atak la epi rapòte ke yo vòlè done yo te detwi epi yo pa itilize, vann oswa distribye. Yon deskripsyon konplè sou ensidan an ak repons Blackbaud a disponib nan sit ensidan Blackbaud a, blackbaud.com/securityincident.

Stony Brook pral endike endividyèlman pasyan ki potansyèlman afekte pou ki moun li gen yon adrès postal valab. Pasyan ki afekte yo konseye yo kontwole regilyèman nenpòt deklarasyon ke yo resevwa nan plan sante yo oswa founisè swen sante yo, pou tcheke pou nenpòt sèvis swen sante abitye. Si pasyan yo remake nenpòt sèvis swen sante ke yo pa t 'resevwa ki nan lis sou youn nan deklarasyon sa yo, yo ta dwe kontakte plan sante yo oswa founisè a.

Baze sou deklarasyon ki soti nan Blackbaud, nou pa gen okenn rezon ki fè nou kwè ke enfòmasyon ki enplike nan ensidan sa a te mal itilize. Nou pran responsablite nou pou pwoteje enfòmasyon pèsonèl pasyan yo oserye epi nou rete angaje nan pwoteje vi prive ak sekirite pasyan yo. Nou ap evalye mezi sekirite adisyonèl ak kontinye fè sipèvizyon ki apwopriye nan fournisseurs nou yo ede asire ke sa pa rive nan lavni. Pasyan ki gen kesyon sou sitiyasyon sa a ta dwe kontakte liy asistans devwe nan 888-604-0249 ant 8 am ak 5:30 pm Tan Santral, lendi jiska vandredi, eksepte gwo jou ferye ameriken.