Plan Sante nan Stony Brook University Hospital

 

YON MESAJ ENPÒTAN POU PASYAN STONY BROOK MEDICINE:

Mèsi paske w itilize swen sante klas mondyal lopital ak doktè Stony Brook Medicine ofri. Stony Brook Medicine lopital ak doktè patisipe ak anpil nan konpayi yo ak plan yo ki nan lis la a; sepandan, gen kèk plan ki pa gen kontra epi yo make kòm "Deyò rezo". Tanpri PA sipoze ke yon lopital Stony Brook Medicine oswa yon doktè se "An Network" ak plan sante ou jis paske non konpayi an nan lis. Ou dwe chèche plan espesifik ou a, epi apre sa konfime si plan an nan lis kòm "An Network" oswa "Deyò rezo". Nou fè tout sa nou kapab pou asire ke lis la egzat ak ajou men akòz anviwònman swen sante a ki toujou ap chanje, nou pa ka garanti patisipasyon an. LI TRÈ ENPÒTAN POU OU TCHEKE DAVANS AK KONPAYI ASIRANS SANTE W, ADMINISTRATÈ PLAN SANTE OU OU BYEN BIWO BENEFIS ANPLWAYE w pou konfime ke li dakò ak lis nou an e ke lopital oswa doktè espesifik Stony Brook Medicine an rezo ak plan w la. Nou konseye w rele nimewo ki sou do kat idantite w la pou konfime patisipasyon Stony Brook. Aksè nan yon lopital oswa yon founisè ki pa nan rezo a ka lakòz yon pri ki soti nan pòch ki pi wo.

TANPRI REMAKE: SI OU GEN YON IJANS MEDIKAL, OU TA DWE RELE “911” OUBYEN OU DWE ALE NAN DEPATMAN IJANS KI PI PRE A, KENPÒT KOUVÈTI OU.

 

Stony Brook University Hospital se yon founisè k ap patisipe nan anpil rezo plan sante. Anba la a se yon lis plan sante nan kote nou patisipe. Gen kèk plan sante sèvi ak pi piti rezo pou sèten sèvis yo ofri, kidonk li enpòtan pou verifye si nou patisipe nan plan espesifik ou.

Klike la a pou wè yon lis plan sante Stony Brook University lopital patisipe nan.

Dènye Mizajou
11/28/2023