Pasyan Advocacy

Pwomès nou an

Nou pwomèt pou nou pwolonje tout efò pou fè pasyan nou yo ak fanmi yo eksperyans nan Stony Brook Medicine kòm konfòtab ak satisfezan ke posib. Depatman Patient Advocacy genyen anplwaye moun k ap defann pasyan yo ki disponib pou ede ak pwoblèm ki konsène entène lopital, reponn kesyon, koute sijesyon, opinyon epi adrese anpil bezwen ki pa medikal. Defansè pasyan yo disponib pou tout pasyan ki entène, pasyan ekstèn ak pasyan Depatman Ijans 7 jou sou 8 ant èdtan 00:6am-30:XNUMXpm. Men kèk nan sèvis defansè pasyan yo bay pasyan yo ak fanmi yo.


Sèvis Nou Ofri

  • Aji sou non pasyan yo nan chèche solisyon pou bezwen espesyal, pwoblèm, oswa enkyetid nan pasyan, manm fanmi ak vizitè yo.
  • Reponn nenpòt kesyon ou ka genyen sou dwa ak responsablite w yo kòm yon pasyan lopital.
  • Reponn kesyon konsènan Lwa Proxy Healthcare la epi ofri asistans nan fòmile yon prokurasyon swen sante.
  • Adrese kesyon konsènan sèvis komite etik yo.
  • Ede nan jwenn lang siy ak entèprèt lang etranje.
  • Resevwa konpliman ou oswa sijesyon sou anplwaye ak sèvis.
  • Bay enfòmasyon sou akomodasyon lokal, transpò, pakin, kat.
  • Vizite pandan ou nan lopital la pou asire yon rete bèl ak amelyore konfò pasyan.
  • Bay lyen ki mennen nan lòt sèvis nan lopital la.


Kontakte yon Defansè Pasyan

Pataje yon konpliman sou yon manm estaf nan depatman an nan ekri Depatman Defans Pasyan an. Konpliman yo pataje ak anplwaye ak lidè lopital yo. 

Ou gen dwa pou kontakte nou lè yon bagay pa bon tou. Ou ka rive jwenn Depatman nou an pou diskite sou nati plent ou an avèk nou. Nou pral bay yon ankèt ki pral gen ladan pale avèk ou ak fanmi ou, pale ak moun ki enplike nan plent ou a, revize tout dokiman ki apwopriye ak kolabore sou yon rezolisyon posib. Ou kapab espere ke nou pral rezoud plent ou nan yon fason apwopriye. 

Ou gen dwa tou pou kontakte yon ajans deyò pou pote plent ou an. Oswa si ou prefere, ou ka kontakte Depatman Sante Eta New York nan 1-800-804-5447 oswa Komisyon an Joint nan 1-800-994-6610 oswa via imèl nan plain@jointcommission.org

Nou rekonèt ke yo te malad ak nan lopital la kapab yon moman difisil pou pasyan yo ak fanmi yo ak asire ou nan angajman nou yo ofri asistans nou yo ta dwe bezwen an leve.  

Depatman Patisipasyon Pasyan
Stony Brook University Hospital
Lopital Lobby, Nivo 5, Sal 540
Nicolls Road
Stony Brook, New York 11794-7522
Telefòn:  631-444-2880
Faks:  631-444-6637

Imèl: sbuh_patient_advocacy@stonybrookmedicine.edu

Dènye Mizajou
08/04/2023