Komite Etik Lopital

Komite Etik la sèvi kòm yon resous itil pou anplwaye Stony Brook University Hospitals, pasyan, ak fanmi yo, ede navige defi etik ki ka parèt nan swen sante.

Poukisa chèche yon konsiltasyon etik?

Yon konsiltasyon etik sèvi kòm yon resous enpòtan chak fwa enkyetid etik ki poko rezoud parèt pou ekip swen sante a, pasyan an, oswa fanmi pasyan an. Konsiltasyon sa yo bay rekòmandasyon ki ka ede manm ekip swen sante a ak pasyan an (oswa fanmi yo) nan pwosesis pou pran desizyon yo.

Men kèk egzanp sitiyasyon kote yon konsiltasyon etik ka benefisye yo enkli:

  • Ensètitid konsènan ki moun ki ta dwe pran desizyon swen sante oswa ki jan fè yo pou pasyan ki pa kapab kominike preferans yo.
  • Konfli ant valè pèsonèl oswa kwayans relijye ak opsyon tretman rekòmande
  • Dezakò konsènan inisyasyon, kontinyasyon, oswa sispann tretman an, tankou itilizasyon tib pou respire oswa tib manje.
  • Detrès moral ki soti nan yon desizyon swen sante.
  • Senaryo medikal konplèks ki soulve enkyetid etik.

Ki moun ki ka mande yon konsiltasyon?

Sèvis nou yo disponib pou pasyan yo, manm fanmi yo ak nenpòt manm ekip swen sante a. Konsiltasyon etik yo gratis.

Kilè yon moun ta dwe mande yon konsiltasyon?

Si ou kwè yon konsiltasyon ta ka benefisye oswa si ou gen kesyon sou pwosesis la, tanpri ou lib pou rele epi mande.

Kisa ki rive lè w fè yon demann?

  • Yon konsiltasyon etik konsidere kòm yon eleman konfidansyèl nan swen pasyan yo. Lè w resevwa yon demann, yon konsiltan etik ap kolekte enfòmasyon debaz nan men ou epi dekri pwosedi nou yo.
  • Konsiltasyon an ka pwogrese nan plizyè fason, depann sou demann lan, pwoblèm nan men yo, ak premye evalyasyon konsiltan etik la. Li komen pou konsiltan an angaje ak ekip medikal la, moun kap bay swen kabann yo, ak pasyan an oswa fanmi an. Si yon moun prefere pa patisipe oswa vle delege reprezantasyon, anjeneral nou ka akomode preferans sa yo.
  • Pafwa, konsiltan etik la ka pwopoze youn oswa plizyè reyinyon pou fouye nan pwoblèm nan epi ede nan idantifye opsyon solid. Lòt manm sèvis konsiltasyon etik ta ka patisipe tou nan diskisyon sa yo.
  • Konsiltan etik la ap bay rekòmandasyon ki gen rapò ak enkyetid etik ou yo. Li enpòtan pou sonje ke konsiltasyon etik se pou rezon konsiltatif, ak desizyon final yo repoze ak pasyan an, fanmi, ak ekip swen sante.
  • Apre konsiltasyon an, konsiltan etik la pral swiv ou, epi pètèt lòt moun ki enplike, pou wè si gen plis klarifikasyon oswa asistans ki nesesè anvan konklizyon pwosesis konsiltasyon an.
KONTAKTE NOU
Pou mande asistans nan men Komite Etik Lopital la nan Stony Brook University Hospital, tanpri rele
(631) 689-8333.
Dènye Mizajou
03/27/2024