Stony Brook University Hospital gen yon Pwogram Asistans Finansye pou ede pasyan ki gen revni limite, pa gen okenn asirans sante, oswa ki pa gen ase asirans epi ki gen difikilte pou peye pou sèvis yo bay yo. Pwogram asistans finansye Lopital la bay rabè pou moun ki kalifye ki baze sou revni. Pasyan ki gen revni ki anba a 600% nan nivo povwete federal la ka elijib pou yon rabè.

Tanpri klike sou lyen ki anba a pou Aplikasyon Asistans Finansye nou an:

Aplikasyon pou Asistans Finansye

Pou telechaje yon vèsyon an fòma PDF aplikasyon an.

 

 

 

Asistans Finansye Rezime langaj

Si ou kwè ke ou ka kalifye tanpri kontakte Inite finansye a nan 631-444-4331 pou yon aplikasyon. Aplikasyon pou asistans finansyè yo ka jwenn tou nan kesye nan Depatman Ijans, kesye prensipal la nan nivo 5 nan lopital la oswa nan Biwo Kont Pasyan nan 31 Rechèch Way nan East Setauket.

Pwogram Asistans Finansye Lopital la pa gen entansyon pou li ranplase pwoteksyon asirans ki disponib. Si ou se kounye a kouvri pa yon plan asirans tanpri voye enfòmasyon yo bay anplwaye Sèvis Kliyan nou an asire ke yo asirans ou voye bòdwo bay kòrèkteman.

Pou Stony Brook: 631-444-4151       Pou Southampton: 631-723-2160       Pou lès LI: 631-686-4377

Anplis de sa, ou ka kalifye pou kouvèti asirans nan pwogram Medicaid la. Medicaid se yon pwogram federal ak leta ki finanse ki bay asistans medikal pou rezidan ki fèb yo oswa pou moun ki jwenn asistans piblik. Tanpri rele Sant Medicaid Depatman Sèvis Sosyal Suffolk County ki pi pre w pou w mande yon aplikasyon Medicaid.

Riverhead Centre: 631-852-3710       Hauppauge Sant: 631-853-8408

Si ou pa kapab peye bòdwo ou, kèlkeswa si ou kalifye pou Medicaid oswa asistans finansye, ou ka kalifye pou yon plan peman. Tanpri rele - pou pale ak yon reprezantan etabli yon plan peman.

Pou Stony Brook: 631-444-4140       Pou Southampton: 631-723-2160       Pou lès LI: 631-686-4377

 

Dènye Mizajou
05/18/2023