Demann Dosye Medikal

Si w ta renmen soumèt yon demann dosye medikal sou Entènèt, tanpri klike sou lyen ki anba a (yo).

Tanpri sonje ke yo itilize diferan fòm si ou se pasyan an oswa si ou se yon reprezantan pasyan ki fè demann lan.

Tout demann yo pral trete nan dis (10) jou ouvrab apre yo resevwa demann yo.

Mwen se yon Avoka

Tanpri sonje: asitasyon yo pa aksepte
ak metòd sa a.


Aksè nan Dosye Medikal yo

Pasyan yo te wè nan Stony Brook University Hospital ak/oswa Pratik Doktè yo ka jwenn aksè nan dosye medikal yo tou atravè nou an. pòtal pasyan.

Pasyan an gen dwa pou resevwa yon kopi dosye medikal li oswa yo ka bay li nan yon fòm elektwonik.

Si w ap mande pou yo voye dosye w yo ba ou atravè telechajman, w ap bezwen verifye adrès imel ou anvan yo ka telechaje dosye yo. Tanpri atann yon imèl nan men Sèvis Kliyan Verisma epi asire w ke ou klike sou lyen an pou verifye. Tanpri tcheke katab indésirable ou oswa spam ou paske imel la ka pa rekonèt.


Dosye Lopital

Altènativman, pasyan yo ka ranpli fòm otorizasyon an (anba a) an antye epi voye li nan adrès apwopriye yo bay sou fòm nan.


Dosye Pratik Doktè

Pou mande yon kopi dosye medikal ou nan men yon doktè ki te trete w, kontakte biwo pratik doktè a dirèkteman.

Mwen se yon Avoka

Tanpri sonje: asitasyon yo pa aksepte
ak metòd sa a.


Twazyèm Pati ki mande yo:

Pou divilgasyon lè dosye medikal ou yo genyen enfòmasyon pou youn oswa plis nan kategori sa yo pasyan an oswa reprezantan otorize a oblije endike sa nan inisyal seksyon ki apwopriye nan Otorizasyon an anplis ke li ranpli li an antye:

  • Tretman alkòl/dwòg
  • Tretman Sante Mantal (eksepte nòt sikoterapi)
  • Enfòmasyon ki gen rapò ak VIH/SIDA


Kesyon moun poze souvan

Kouman pou mwen ranpli fòm Divilgasyon Enfòmasyon an?
Gade Enstriksyon

Kouman pou mwen jwenn kopi dosye medikal mwen an?
Gade Enstriksyon


Sikonstans espesyal

Si pasyan an mouri, tanpri kontakte Inite Aksè Enfòmasyon nan 631-444-3709 oswa 631-444-1300. Tanpri sonje a sètifye kopi sètifika lanmò a pral oblije verifye ke pasyan an mouri.

Deklarasyon distribiye

Si pasyan an enkapab, pa kapab siyen pou tèt li epi gen yon reprezantan pèsonèl ki responsab legalman lè sa a moun sa a pral siyen nan non pasyan an.

Si pasyan an se yon minè ki poko gen trèz (13), n ap mande pou timoun ki minè a ansanm ak paran oswa gadyen legal la siyen fòm otorizasyon an.


Pou imaj Radyoloji tanpri klike sou lyen ki anba a.


Lòt Demann:

Dènye Mizajou
08/01/2022