Prepare pou swen ou

Yon reprezantan ki soti nan Depatman Admisyon nou an kontakte chak pasyan nou swa aswè anvan vizit ki pwograme a oswa jou sa a ak tan admisyon an ak nenpòt lòt enfòmasyon ki bezwen bay. Chak efò fèt pou asire yon pwosesis admisyon lis. Si w gen nenpòt kesyon, tanpri rele Depatman Admisyon nan (631) 444-2590.

Anvan ou rete

Tout pasyan yo ta dwe konsilte ak administratè plan asirans medikal yo oswa anplwayè yo pou enfòmasyon sou opinyon dezyèm, sètifikasyon anvan, ak otorizasyon anvan yo. Sa ap ede anpeche reta oswa pèt benefis yo.


Kisa pou pote / Ki sa ki pa dwe pote

Objektif nou se ede ou jwenn rete epi santi w alèz kòm byen vit ke posib. Nan jou ou rive nan Stony Brook, ou pral akeyi pa yon resepsyonis admisyon ak enskripsyon. Yo pral mande w pou bagay sa yo:

  • Yon lis medikaman ou ye kounye a, ki gen ladan sou medikaman yo vann san preskripsyon ak vitamin / sipleman èrbal
  • Kat Asirans
  • Photo ID
  • Si ou gen yon swen prokurasyon oswa k ap viv ap, asire w ke ou pote yon kopi avèk ou yo dwe mete nan dosye medikal ou.

Yo pral ba w yon braslè idantifikasyon lopital. Tanpri tcheke pou wè ke enfòmasyon sou li kòrèk. Pa pran braslè a jiskaske ou te egzeyate nan lopital la. Si braslè a vini pou nenpòt ki rezon, notifye enfimyè ou epi mande pou yon nouvo.

Tanpri sonje ke kontrebann ki gen ladan dwòg, alkòl ak zam afe oswa lòt zam yo pa pèmèt sou pwopriyete lopital. Stony Brook se yon fyè pou li se yon kanpis gratis fimen - tanpri kite pwodwi tabak nan kay la.

Pasyan ak vizitè yo responsab pou tout afè pèsonèl yo. Stony Brook Inivèsite Lopital la pa responsab pou ranplase atik ki pèdi oswa ki pa deplase, kidonk nou rekòmande pou ou pote atik esansyèl nan lopital la epi nou ofri konsèy sa yo pou ede kenbe atik pèsonèl ou an sekirite:

Swen dantè - Pasyan yo mande yo si yo mete dan an oswa pon epi, si se konsa, yon manm anplwaye ap bay yon gode dantè pou estoke yo nan lè yo pa itilize. Gode ​​a pral make ak non pasyan an. Tanpri evite mete dan sou plato pou manje, anba yon zòrye, sou fèy papye yo oswa nan nenpòt ki kache kote yo ka pèdi oswa aksidantèlman abandone.

Linèt - Linèt yo pi byen garanti nan yon ka ki gen non pasyan an sou li lè yo pa nan itilize. Pou anpeche domaj oswa pèt nan linèt pasyan yo mande yo pa kite yo san pwoteksyon sou tab la bò kabann oswa sou kabann lan.

Chèz woulant, Walkers, Canes - Tanpri mete non ou sou tout atik ki nesesè yo pote nan lopital la.

Valab - Tanpri, kite tout valè nan kay la oswa voye yo lakay yo avèk yon manm fanmi oswa yon zanmi sou admisyon nan lopital la. Sa a gen ladan bijou, gade, lajan kach, kat kredi, valiz, bous, telefòn selilè, laptop, oswa nenpòt ki lòt bagay ki ta konsidere kòm yon pèt si li te deplace. Pasyan deplase sou pandan yon lopital rete pou pwosedi ak tretman oswa soti nan yon inite nan yon lòt akòz kondisyon medikal. Si manm fanmi an pa prezan, yo ta dwe bay bagay ki gen anpil valè nan anplwaye retrèt yo pou yo jwenn sekirite nan yon anvlòp valab epi ki fèmen nan sekirite a. Yo pa dwe rete nan kabann lan. Y ap bay yon resi pou koleksyon atik yo sou egzeyat la.

Medikaman - Pote yon lis aktyèl medikaman yo te pran. Si yon lis pa disponib, pote nan kontenè medikaman yo pou famasyen an pou revize. Resipyan yo ka Lè sa a, dwe pran kay pa yon manm fanmi oswa yon zanmi. Medikaman yo te pote soti nan kay pa ta dwe estoke nan kabann nan.

Objè Atik - Pandan ke Stony Brook University Hospital se pa responsab pou afè pèsonèl pasyan ak vizitè, nou sètènman eseye retounen atik pèdi nan mèt yo. Pou ranpli yon rapò pèdi atik, tanpri kontakte Depatman Relasyon Pasyan ak Guest nan (631) 444-2880.


Admisyon

Lè yo rive, tout pasyan yo ta dwe vini nan Depatman Admisyon an, ki chita nan Lobby Main la, pou yon entèvyou pa youn nan Rejis Admèt nou an. Enfòmasyon ki rasanble nan moman sa a se konfidansyèl e li pral ede nou prepare dosye medikal ak asirans ou. Rejis la ap mande chak pasyan siyen yon fòm estanda nan akò pou peye pou nenpòt ki sèvis ki pa kouvri pa asirans.


Pandan w ap isit la

Li trè enpòtan pou ou pa louvri fenèt ou pandan ou rete. Lè a se cleaner ak pi bon jere ak fenèt yo fèmen. Depi fimen pa pèmèt nan lopital la, tanpri planifye pou pale ak doktè ou sou fason pou ede ou pa fimen pandan ou se yon pasyan. Ekspozisyon nan lafimen dezyèm men pou pasyan yo, anplwaye yo ak vizitè yo se prevni. Mèsi pou koperasyon ou an davans. Fimen kont konsèy medikal ka mennen nan yon egzeyat bonè.

Paske nou gen enkyetid sou sekirite ou kòm yon pasyan, yo pral mande w anpil fwa pou verifye non w ak dat ou fèt pandan ou rete, espesyalman anvan tout tès oswa pwosedi yo, epi anvan yo administre medikaman ou yo. Tanpri asire w ke ou mande. Nou mande tou pou tout moun ki bay swen pou ou lave men yo anvan yo administre swen; tanpri ou lib pou mande si ou pa fin ke yo te fè sa. Nou vle ou patisipe kòm yon patnè nan swen ou otank posib asire sekirite ou.

Tout timoun ki poko gen laj 14 dwe gen pèmisyon anvan nan Manadjè Enfimyè oswa Klinisyen epi yo dwe akonpaye pa yon adilt.


Distenge Gastronomie pou pasyan yo

Byenveni nan distenge Gastronomie Stony Brook University nan: Ekselans nan Sèvis nan Cuisine.

Distenge Gastronomie ki te devlope pou ede bay pasyan an ak pi bon swen nitrisyonèl la.

Angajman nou nan Depatman Manje ak Nitrisyon se pou bay pasyan yo nan Lopital Stony Brook University avèk son ak konsèy nitrisyonèl nitrisyonèl, frèch ak pi bon restoran manje bon jan kalite ak chwa manje ki bon prepare pa pwofesyonèl gadyen ki antrene. Sèvis "Sal Sèvis" nou an nan sèvis manje pèmèt pasyan an yo chwazi nan yon meni style restoran pwepare ak doktè yo te bay lòd rejim alimantè. Meni an ofri yon gran varyete chwa nan nenpòt ki lè yo bay pandan lè yo nan operasyon.

Dejene se ofri ksma: 6 am - 45: 10 am ak manje midi ak dine yo ofri 30: 11 am - 00: 8 pm.

Lòd yo mete nan sant apèl la nan 4-2900. Operatè a ap gide pasyan an nan fè seleksyon meni yo.

Nitrisyon son ak abitid manje bon dirèkteman afekte pasyan yo "sante ak vitès nan rekiperasyon ak sa a se poukisa nou, nan Distenge Gastronomie, peye atansyon atansyon a prepare engredyan yo bon jan kalite pi rafine espesifikasyon pasyan an .. Seleksyon pasyan yo pral lage fre nan minit 45 soti nan moman lòd la.

vizite nan Manje ak Nitrisyon Depatman (Alimantè) paj entènèt.

VIDEO - Manje Pasyan (2: 11)
Pasyan manje nan Stony Brook Hospital toujou resevwa evalyasyon segondè nan pasyan yo. Videyo sa a montre kouman pou w bay lòd pou manje.


Ekip Swen Pasyan

Ekip swen pasyan nan Lopital Stony Brook University konsiste de anpil moun pwofesyonèl ak volontè.

  • Enfimyè - Yon enfimyè anrejistre (RN) dirije tout moun k ap pran swen nan ekip swen an. Ekip Inite yo enkli enfimyè anrejistre (RNs), enfimyè ki gen lisans pratik (LPNs), asistan nan klinik lopital (HCA) ak biwo sekretè retrèt.
  • Doktè - Ale nan ak doktè rezidan yo pral fè pati nan ekip swen ou.
  • Pwofesyonèl swen sante ak anplwaye sipò - Ekip swen sante nou an, ki gen ladan terapis, teknològ, travayè sosyal, nitrisyonis, konseye, phlebotomists ak lòt anplwaye sipò, yo dedye a sante ou ak byennèt.
  • Volontè - Plis pase 400 volontè devwe kontribiye sou èdtan 75,000 nan sèvis nan lopital la. Yo espesyalman antrene pou ede nan yon varyete sèvis nan pasyan salitasyon ak envite nan fournir flè ak lapòs. Volontè yo fasil idantifye pa kat idantifikasyon yo oswa inifòm yo - fimen woz pou fanm, jakèt tan pou gason.
  • Auxilians - Oksilyè a jere magazen an kado, sèvis televizyon pasyan ak lopital la sèlman otorize ti bebe pòtrè sèvis.