Dwa w ak pwoteksyon kont bòdwo medikal sipriz

Lè w jwenn swen ijans oswa lè w ap trete w pa yon founisè andeyò rezo a nan yon lopital ki nan rezo a oswa yon sant chirijikal anbilatwa, w ap pwoteje kont bilan. Nan ka sa yo, yo pa ta dwe fè w peye plis pase kopeman, ko-asirans ak/oswa franchiz plan w lan.

Ki sa ki "bilans bòdwo" (pafwa yo rele "facturasyon sipriz")?

Lè ou wè yon doktè oswa yon lòt founisè swen sante, ou ka dwe sèten depans soti nan pòch yo, tankou yon kopeman, koasirans, Oswa franchiz. Ou ka gen lòt frè oswa ou dwe peye tout bòdwo a si w wè yon founisè oswa vizite yon etablisman swen sante ki pa nan rezo plan sante w la.

“Deyò rezo” vle di founisè ak etablisman ki pa te siyen yon kontra ak plan sante w pou bay sèvis yo. Founisè ki andeyò rezo a ka gen dwa voye bòdwo w pou diferans ki genyen ant sa plan w peye a ak tout kantite lajan w peye pou yon sèvis. Sa rele "balans bòdwo.” Montan sa a gendwa plis pase depans ki nan rezo a pou menm sèvis la epi li ka pa konte nan limit dediktib ou anyèl plan w lan.

"Fakti sipriz" se yon bòdwo balans inatandi. Sa ka rive lè w pa kapab kontwole ki moun ki patisipe nan swen w—tankou lè w gen yon ijans oswa lè w pwograme yon vizit nan yon etablisman ki nan rezo a men w ap trete w san atann pa yon founisè ki pa nan rezo a. Bòdwo medikal sipriz ta ka koute dè milye de dola depann sou pwosedi a oswa sèvis.

Ou pwoteje kont bilan pou:

Ijans sèvis

Si w gen yon pwoblèm medikal ijans epi w resevwa sèvis ijans nan men yon founisè andeyò rezo a oswa yon lopital, plis yo ka faktire w se kantite lajan pataje pri plan w lan nan rezo a (tankou kopeman, koasirans, ak franchiz). Ou menm yo pa kapab gen balans faktire pou sèvis ijans sa yo. Sa gen ladann sèvis ou ka jwenn apre ou nan yon kondisyon ki estab, sof si ou bay konsantman alekri epi abandone pwoteksyon ou yo pou pa balanse fakti pou sèvis apre estabilizasyon sa yo. Si kat idantite asirans ou an di "konplètman asirans kouvèti," ou yo pa kapab bay konsantman alekri epi abandone pwoteksyon ou pou yo pa voye bòdwo pou sèvis apre estabilizasyon yo. 

Sèten sèvis nan yon lopital ki nan rezo a oswa yon sant chirijikal anbilatwa
Lè w jwenn sèvis nan yon lopital ki nan rezo a oswa yon sant chirijikal anbilatwa, sèten founisè ka gen andeyò rezo a. Nan ka sa yo, plis founisè sa yo ka faktire w se kantite lajan pataj nan rezo plan w lan. Sa a aplike nan medikaman ijans, anestezi, patoloji, radyoloji, laboratwa, neonatoloji, asistan chirijyen, lopitalis, ak sèvis entansif. Founisè sa yo yo pa kapab balans fakti ou e me pa mande w pou w abandone pwoteksyon w pou w pa faktire balans.
 
Si w jwenn lòt kalite sèvis nan etablisman ki nan rezo sa yo, founisè ki pa nan rezo a pa kapab
balans faktire w, sof si ou bay konsantman alekri epi abandone pwoteksyon ou. Si kat idantite asirans ou an di "konplètman asirans kouvèti," ou pa ka abandone pwoteksyon ou pou lòt sèvis sa yo si yo se yon bòdwo sipriz. Bòdwo sipriz se lè w nan yon lopital ki nan rezo a oswa yon sant chiriji anbilantè epi yon doktè ki patisipe pa t disponib, yon doktè ki pa patisipe te bay sèvis san w pa konnen, oswa yo te bay sèvis medikal enprevi.  
 
Sèvis doktè ki nan rezo w la refere yo  

Si kat idantite asirans ou an di "kovèti asirans totalman," bòdwo sipriz yo enkli lè doktè ki nan rezo w la refere w bay yon founisè andeyò rezo a san konsantman w (tankou sèvis laboratwa ak patoloji). Founisè sa yo yo pa kapab balans fakti ou e me pa mande w pou w abandone pwoteksyon w pou w pa faktire balans. Ou ka bezwen siyen yon fòm (ki disponib sou Depatman Sèvis Finansye). sit entènèt) pou pwoteksyon plen bòdwo balans lan aplike.   

Ou se pa janm oblije abandone pwoteksyon ou kont bòdwo balans. Ou pa oblije pran swen andeyò rezo a tou. Ou ka chwazi yon founisè oswa yon etablisman nan rezo plan w la.

Lè yo pa pèmèt bòdwo balans, ou gen pwoteksyon sa yo tou:

 • Ou responsab sèlman pou peye pati ou nan pri a (tankou kopeman, ko-asirans, ak franchiz ou ta peye si founisè a oswa etablisman an te nan rezo a). Plan sante w la pral peye nenpòt lòt frè anplis bay founisè ak enstalasyon ki pa nan rezo a dirèkteman.
   
 • Anjeneral, plan sante ou dwe:

  Kouvri sèvis ijans san yo pa mande w jwenn apwobasyon pou sèvis alavans (yo rele tou "otorizasyon davans").

  Kouvri sèvis ijans pa founisè andeyò rezo a.

  Baze sa ou dwe founisè a oswa etablisman an (pataje pri) sou sa li ta peye yon founisè oswa etablisman ki nan rezo a epi montre kantite lajan sa a nan eksplikasyon ou sou benefis yo.

  Konte nenpòt montan ou peye pou sèvis ijans oswa sèvis andeyò rezo a nan limit dediktib ou nan rezo a ak nan pòch ou a.

Si w panse yo te faktire w mal epi kouvèti w la sijè a lwa New York (“kouvèti konplètman asirans”), kontakte Depatman Sèvis Finansye Eta New York nan (800) 342-3736 oswa surprisemedicalbills@dfs.ny.gov. Ale nan http://www.dfs.ny.gov pou jwenn enfòmasyon sou dwa w yo anba lwa eta a.  

Kontakte CMS nan 1-800-985-3059 pou pwoteksyon pwòp tèt ou finanse oswa pwoteksyon achte deyò New York. Vizite http://www.cms.gov/nosurprises/consumers pou jwenn enfòmasyon sou dwa w dapre lalwa federal.