Enfòmasyon jeneral HIPAA

 


Règleman sou enfòmasyon prive

An repons a manda HIPAA, HHS te pibliye yon règleman final nan fòm Règ Vi Prive an Desanm 2000, ki te vin efikas sou Avril 14, 2001. Règleman sa a etabli nòm nasyonal pou pwoteksyon enfòmasyon sante, jan yo aplike nan twa kalite antite ki kouvri yo: plan sante, swen sante, ak founisè swen sante ki fè sèten tranzaksyon swen elektwonikman. Se konsa, Stony Brook University Medical Center dwe aplike estanda pou pwoteje ak pwoteje kont move itilizasyon enfòmasyon sante endividyèlman idantifyab.

Règleman sou Konfidansyalite etabli, pou premye fwa, yon fondasyon pwoteksyon federal pou enfòmasyon prive sou sante pwoteje. Règleman an pa ranplase Federal, Eta, oswa lòt lwa ki akòde moun menm pi gwo pwoteksyon sou vi prive, ak antite ki kouvri yo gratis pou kenbe oswa pou adopte plis règleman oswa pratik pwoteksyon.


K: Kisa Règleman Konfidansyalite HIPAA fè?

 • HIPAA Règleman Konfidansyalite pou premye fwa kreye nòm nasyonal pou pwoteje dosye medikal moun ak lòt enfòmasyon sou sante pèsonèl.
  • Li bay pasyan plis kontwòl sou enfòmasyon sante yo.
  • Li etabli limit sou itilizasyon ak divilgasyon dosye sante.
  • Li etabli pwoteksyon ki apwopriye ki founisè swen sante ak lòt moun dwe reyalize pou pwoteje enfòmasyon prive sou sante yo.
  • Li kenbe vyolatè responsab, avèk sanksyon sivil ak kriminèl ki ka enpoze si yo vyole dwa prive sou pasyan yo
  • Epi li frape yon balans lè responsablite piblik sipòte divilgasyon nan kèk fòm done - pou egzanp, pou pwoteje sante piblik.


  Pou pasyan yo - sa vle di ke yo te kapab fè chwa enfòme lè yo ap chèche swen ak ranbousman pou swen ki baze sou kijan enfòmasyon pèsonèl sante yo ka itilize.

  • Li pèmèt pasyan yo chèche konnen ki jan yo ka itilize enfòmasyon yo, ak sou divilgasyon sèten nan enfòmasyon yo ke yo te fè.
  • Li jeneralman limite lage enfòmasyon nan minimòm rezonab ki nesesè pou objektif divilgasyon an.
  • Li jeneralman bay pasyan yo dwa pou egzamine epi pou yo jwenn yon kopi dosye pwòp sante yo ak koreksyon demann.
  • Li ranfòse moun pou kontwole sèten itilizasyon ak divilgasyon enfòmasyon sante yo


Sous: Biwo pou Konsèy Dwa Sivil. Desanm 3, 2002

Règleman Règleman konplè pou Règleman sou Konfidansyalite (Pati 160 ak 164), kòm modifye (05 / 31 / 02, 08 / 14 / 02) pibliye pa Biwo pou Dwa Sivil (OCR): http://www.hhs.gov/ocr/privacy

 


sekirite

Plan sante prive, founisè swen sante, ak swen sante yo dwe garanti kliyan yo (tankou pasyan, asirans, founisè ak plan swen sante) ke konfidansyalite ak konfidansyalite enfòmasyon swen sante yo elektwonikman kolekte, kenbe, itilize oswa transmèt se sekirite. Sekirite Sosyal nan enfòmasyon sou sante se espesyalman enpòtan lè enfòmasyon sante ka dirèkteman lye nan yon moun. Konfidansyalite menase pa sèlman risk ki genyen nan aksè move sou elektwonikman ki estoke enfòmasyon, men tou, pa risk pou entèsepsyon pandan transmisyon elektwonik nan enfòmasyon an.

Règleman Sekirite Sosyal la egzije plan sante, swen sante, ak founisè swen sante yo pou yo gen estanda sekirite an plas pou konfòme li avèk egzijans legal yo ke enfòmasyon swen sante yo ak enfòmasyon endividyèlman idantifye swen sante
pwoteje pou asire konfidansyalite ak konfidansyalite lè enfòmasyon sou sante yo elektwonikman estoke, konsève, oswa transmèt.

Sous: Federal Enskri: Out 12, 1998 (Volim 63, Nimewo 155)

Pou plis enfòmasyon tanpri vizite: http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/administrative/securityrule


Tranzaksyon & Ansanm Kòd

Kongrè a ak endistri swen sante a te dakò ke estanda pou echanj elektwonik la nan tranzaksyon administratif ak finansye swen sante yo bezwen amelyore efikasite ak efikasite nan sistèm swen sante a. Asistans Sante Pasyabilite ak Responsablite nan 1996 (HIPAA) egzije Sekretè Sante ak Sèvis Imen pou adopte estanda sa yo.

Nòm ofisyèl nasyonal pou tranzaksyon swen medikal elektwonik pral ankouraje komès elektwonik nan endistri swen sante a epi finalman senplifye pwosesis ki enplike yo. Sa pral lakòz ekonomi nan rediksyon nan chay administratif sou founisè swen sante ak plan sante. Jodi a, founisè swen sante ak plan sante ki fè biznis yo elektwonikman dwe itilize anpil fòma diferan pou tranzaksyon elektwonik yo. Pou egzanp, sou 400 fòma diferan egziste jodi a pou reklamasyon swen sante. Avèk yon estanda nasyonal pou reklamasyon elektwonik ak tranzaksyon lòt, founisè swen sante yo pral kapab soumèt menm tranzaksyon an nan nenpòt plan sante nan peyi Etazini ak plan sante a dwe aksepte li. Plan Sante yo pral kapab voye tranzaksyon estanda elektwonik tankou avètisman remitans ak otorizasyon rekòmandasyon bay founisè swen sante yo. Nòm ofisyèl nasyonal sa yo pral fè echanj elektwonik echanj yon altènatif solid ak preferab pou pwosesis papye pou founisè yo ak plan sante yo sanble.


Ki tranzaksyon swen sante yo oblije itilize nòm yo anba règleman sa a?


Kòm HIPAA egzije, Sekretè Sante ak Sèvis Imen ap adopte estanda pou tranzaksyon administratif ak finansye sa yo:

 1. Sante reklamasyon ak ekivalan enfòmasyon rankontre.
 2. Enskripsyon ak disenrollment nan yon plan sante.
 3. Elijiblite pou yon plan sante.
 4. Peman swen sante ak konsèy pou remise.
 5. Sante plan peman primè.
 6. Sante reklamasyon sitiyasyon.
 7. Referans sètifikasyon ak otorizasyon.
 8. Kowòdinasyon pou benefis.


Nòm pou premye rapò aksidan ak reklamasyon yo (yo mande tou pa HIPAA) pral adopte nan yon dat apre.

Sous: US Depatman Sante ak Sèvis Imen. Tranzaksyon ak Kòd Kesyon yo poze souvan. Septanm 8, 2000.


Copyright © 2012, Stony Brook University Medical Center. Tout dwa rezève