PWOSEDI AK PWOSEDI KONFÒMITE SBM 

STONY BROOK UNIVERSITY LOPITAL: 

LD0009 Aktivite Odit ak Siveyans 

LD0038 Règleman ak Pwosedi pou yon Anplwaye k ap reponn a envestigasyon gouvènman an 

LD0039 Corporate Compliance Kòd Konduit

LD0039 Kòd Konduit Konfòmite Entreprise (Konplè) 

LD0067 Estanda Kontwòl Entèn yo 

LD0070 Responsablite pou anpeche ak detekte fwod, gaspiyaj ak abi ki gen rapò ak pwogram swen sante federal ak leta finanse  

LD0071 Rapòte Vyolasyon Konfòmite oswa Vyolasyon Sispèk ak Ki pa Entimidasyon/Pa Vanjans 

LD0080 Prevansyon, Deteksyon, ak Diminisyon Vòl Idantite: Alèt Drapo Wouj 

LD0101 Konfli enterè 

LD0104 Depistaj eksklizyon 

LD0109 Kado 

LD0120 Pwogram Konfòmite Entreprise 

 

LOPITAL STONY BROOK SOUTHAMPTON: 

HLD0009 Aktivite Odit ak Siveyans 

HLD0038 Règleman ak Pwosedi pou yon Anplwaye k ap reponn a envestigasyon gouvènman yo 

HLD0039 Kòd Konduit Konfòmite Entreprise 

HLD0039 Kòd Konduit Konfòmite Entreprise (Konplè) 

HLD0067 Estanda Kontwòl Entèn yo 

HLD0070 Responsablite pou anpeche ak detekte fwod, gaspiyaj ak abi ki gen rapò ak pwogram swen sante federal ak leta finanse  

HLD0071 Rapòte Vyolasyon Konfòmite oswa Vyolasyon Sispèk ak Pa Entimidasyon/Pa Reprezay 

HLD0080 Prevansyon, Deteksyon, ak Diminisyon Vòl Idantite: Alèt Drapo Wouj 

HLD0101 Konfli enterè 

HLD0104 Depistaj eksklizyon 

HLD0109 Kado 

HLD0120 Pwogram Konfòmite Entreprise 

 

LOPITAL STONY BROOK EASTERN LONG ISLAND: 

ELD0009 Aktivite Odit ak Siveyans 

ELD0038 Règleman ak Pwosedi pou yon Anplwaye k ap reponn a envestigasyon gouvènman an 

ELD0039 Kòd Konduit Konfòmite Entreprise 

ELD0039 Kòd Konduit Konfòmite Entreprise (Konplè) 

ELD0067 Estanda Kontwòl Entèn yo 

ELD0070 Responsablite pou anpeche ak detekte fwod, gaspiyaj ak abi ki gen rapò ak pwogram swen sante federal ak leta finanse  

ELD0071 Rapòte Vyolasyon Konfòmite oswa Vyolasyon Sispèk ak Pa Entimidasyon/Pa Reprezay 

ELD0080 Prevansyon, Deteksyon, ak Diminisyon Vòl Idantite: Alèt Drapo Wouj 

ELD0101 Konfli enterè 

ELD0104 Depistaj eksklizyon 

ELD0109 Kado 

ELD0120 Pwogram Konfòmite Entreprise  

 

Dènye Mizajou
02/01/2023