Planifikasyon pou inevitab ak inatandi

Vin pi gran ka difisil pou tout granmoun. Pou moun LGBTQ*, gen konsiderasyon inik lè li rive aje. Pou egzanp, jwenn yon kominote kote ou ka kontinye vin pwòp tèt ou ak santi w an sekirite. Anplis de sa, li enpòtan pou w planifye avni w enkli konprann dwa w, asire w ke volonte w yo konnen epi asire w ke ou menm ak moun ou renmen yo pwoteje.,/p>

Jwenn yon kote ki an sekirite pou aje

Moun ki pi gran LGBTQ* yo ka pè pou yo “tounen nan klozèt la” pandan yo gen laj paske yo pa kapab jwenn opsyon kominote rezidansyèl LGBTQ* ki enkli ladan li. Kòm anpil granmoun LGBTQ* ki pi gran yo ka separe ak fanmi yo, sa mete moun LGBTQ* yo nan yon dezavantaj klè lè y ap chèche oswa bezwen swen alontèm. Tcheke resous sa yo pou jwenn opsyon swen alontèm ki an sekirite ak akeyan:

Direktiv avanse

Testaman vivan: Yon deklarasyon ekri ki detaye ki kalite swen ou vle (oswa ou pa vle) si ou vin pa kapab pale pou tèt ou. Pi souvan yo rele dokiman sa a yon testaman vivan, menmsi li ka gen yon lòt non. Yon testaman vivan pa gen okenn relasyon ak testaman konvansyonèl la oswa konfyans vivan yo itilize pou kite pwopriyete lè lanmò; se entèdi yon kote pou eple preferans swen sante ou. Ou ka sèvi ak testaman vivan ou pou di otan oswa ti kras ou vle sou kalite swen sante ou vle resevwa. Sa a se yon resous enpòtan pou patnè w, fanmi w ak/oswa founisè swen sante w yo konnen sa w vle. Pandan w ap laj, testaman k ap viv ou a ta dwe kenbe nan yon kote li te ye ak evidan, kote li ka fasil jwenn.

Prokurasyon Swen Sante: Li rekòmande pou ou nonmen yon moun ou fè konfyans kòm Ajan Swen Sante ou (pafwa yo rele yon Prokurasyon Swen Sante). Moun sa a pral kapab pran nenpòt desizyon sou swen sante ki nesesè pou ou lè ou pa kapab. Sa enpòtan anpil pou asire ke yon moun ou fè konfyans pral pran desizyon swen sante pou ou lè ou manke kapasite pou fè sa pou tèt ou. Li enpòtan pou pataje volonte w ak Ajan Swen Sante w la pou yo ka wè doktè ak lòt founisè swen sante yo ba w kalite swen ou vle resevwa. Ajan Swen Sante w la ap gen dwa pou w jwenn dosye medikal ou ki gen rapò dirèkteman ak desizyon medikal w ap pran.

Pwokirè pou Swen Sante: Yon Pwokirè pran desizyon legal ak/oswa finansye nan non w epi li aji dapre dimansyon otorite yo ak nan kondisyon ou te ba yo. Si ou deziyen moun nan pou fè sa, Pwokirè ou pou Swen Sante ka gen aksè a tout dosye medikal ou, kit ou pa gen kapasite oswa ou pa.

Deklarasyon Dwa Pasyan an

Nan Stony Brook Medicine, nou kwè nan konesans pasyan ak otonòm. Li enpòtan pou w konnen dwa w antanke pasyan. Tanpri revize enfòmasyon enpòtan sou dwa w kòm yon pasyan isit la: Antre lyen sa a https://www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/knowyourrights

Si w bezwen asistans legal, ou ta ka konsidere revize resous Lambda Legal bay. Te fonde an 1973, Lambda Legal se pi ansyen ak pi gwo òganizasyon legal nasyonal ki gen misyon se reyalize tout rekonesans dwa sivil madivin, gason masisi, biseksyèl, moun transganr ak tout moun k ap viv ak VIH atravè litij enpak, edikasyon ak travay politik piblik.

Dènye Mizajou
06/24/2022