PrEP - yon fason pou ede anpeche VIH

Q & Kòm
Lè yo pran li chak jou, PrEP diminye chans pou enfeksyon VIH nan sèks apeprè 99 pousan ak nan itilizasyon dwòg piki pa omwen 74 pousan.
Rele oswa tèks Koòdonatè PrEP nou an, Tara, oswa Edikatè PrEP nou an, Derrick, epi yo pral ede reponn kesyon ou yo, asire w ke li pral abòdab epi konekte ou nan yon klinisyen ki preskri PrEP.
Pifò konpayi asirans yo dwe kouvri vizit doktè yo mande yo, travay nan laboratwa yo, ak omwen yon medikaman PrEP gratis pou ou. Ekip PrEP nan Stony Brook ap konekte ou nan resous si ou toujou gen depans oswa si ou pa gen asirans sante.
Wi. Ekip PrEP nan Stony Brook Medicine ap ede ou jwenn enskripsyon nan pwogram ki pral ede peye pou PrEP. Nan New York, PrEP se abòdab jis sou tout moun.
Gen de medikaman diferan ki ka itilize pou PrEP. Ou menm ak doktè ou ta deside ki youn ki bon pou ou. Tou de medikaman yo se yon konbinezon de medikaman antiretwoviral (ARVs). Youn nan medikaman yo, Truvada, se yon konbinezon de tenofovir disoproxil fumarat (TDF) ak emtricitabine (FTC), e li te apwouve pa FDA pou prevansyon VIH nan 2012. Lòt medikaman an, Descovy, se yon konbinezon de tenofovir alafenamid (TAF) ak emtricitabine (FTC) e li te apwouve pa FDA pou prevansyon VIH nan 2019.
Gen kèk moun ki fè eksperyans efè segondè, men anpil pa fè sa. Efè segondè ki pi komen rive nan kòmansman anpil nan pran PrEP, epi anjeneral klè nan yon kèk jou nan yon mwa. Men sa yo enkli lestomak, dyare, maltèt ak pèdi pwa.

Paske PrEP trete nan ren yo, fonksyon ren yo kontwole pandan w ap sou PrEP. Fason sa a, nan evènman an fasil ke PrEP afekte fonksyon ren ou, ou jwenn bonè epi ou ka deside ansanm ak founisè ou ki jan yo kontinye. Lè PrEP sispann, yo montre fonksyon ren pou retounen nan nòmal.
Nan moman sa a, PrEP FDA apwouve pou itilize chak jou sèlman. Gen prèv sibstansyèl ke pou kèk moun, PrEP sou demann oswa 2-1-1 PrEP trè efikas. Selon CDC, pran 2 grenn 2-24 èdtan anvan sèks, 1 grenn 24 èdtan apre premye dòz la, ak 1 grenn 24 èdtan apre dezyèm dòz la efikas pou anpeche VIH. Pou plis enfòmasyon, kontakte ekip PrEP Stony Brook la.
Nan twa premye mwa yo, ou pral gen randevou twa oswa kat doktè. Apre sa, ou pral sèlman bezwen vini nan yon fwa chak twa mwa.
PrEP sèlman bay pwoteksyon kont VIH. Sa vle di ou ka toujou jwenn lòt MST tankou klamidya, blenoraji ak sifilis. Kapòt yo ta pwoteje ou kont enfeksyon sa yo.
Nenpòt laj! Depi 2018, toutotan ou peze liv 77 oswa plis, ou ka kalifye pou PrEP.
Sa a se yon desizyon pou ou fè ak founisè medikal ou, men li definitivman yon opsyon.
Kontakte ekip PrEP Stony Brook la nan (631) 559-6138 oswa (631) 644-7828 oswa vizite https://www.cdc.gov/hiv/basics/prep.html