Pwoblèm Top pou diskite avèk founisè swen sante ou

Moun LGBTQ * ka gen kèk bezwen swen sante espesifik ak inik. Selon Gay Madivin Medikal Asosyasyon an (GLMA), "anpil founisè swen sante pa byen konprann pwoblèm sa yo." Yo rekòmande ke ou "pran swen sante ou lè ou mande founisè swen sante ou sou zafè sante ki ka aplike pou ou."

Administrasyon Sèvis Sante ak Sante Mantal (SAMHSA) ak GLMA idantifye pwoblèm ki endike anba la yo kòm pwoblèm sante komen ki ka afekte moun ki idantifye yo kòm LGBTQ *. Tout pwoblèm sante sa yo pa ka aplike pou ou, men li itil pou ou okouran de yo. 

Pale ak doktè ou sou pwoblèm sa yo, menm si yo pa pote l 'kanpe. 

Sonje byen, eseye ouvè epi onèt ak founisè medikal ou yo. Di founisè ou sou idantite seksyèl ou ak oryantasyon seksyèl ou. Fè onèt sou lavi sèks ou ak itilizasyon dwòg oswa alkòl. Sa ap ede doktè ou bay pi bon swen posib pou ou.

Pwoblèm Top pou Madivin, Gay, Bisèksyèl, Moun ki transganr

 1. Vin soti nan founisè swen sante ou - Pale ak founisè ou sou oryantasyon seksyèl ou ak idantite seksyèl pou yo ka bay pi bon swen sante pou ou. Tout enfòmasyon pataje ak founisè medikal ou se konfidansyèl epi yo pa pral pataje ak lòt moun san pèmisyon ou. Menm si ou poko gen 18 an, founisè medikal ou ka pa gen pou pataje enfòmasyon sa a ak paran ou san konsantman ou, men pale ak doktè ou sou limit yo nan konfidansyalite.
 2. VIH / SIDA, Enfeksyon Seksyèlman Transmisib (STI) ak sèks san danje - Ou dwe onèt sou aktivite seksyèl ou yo ak patnè seksyèl ou pou founisè ou ka ekran ou kòmsadwa pou enfeksyon oswa opsyon kontwòl nesans. Pale ak doktè ou pou wè si VIH (Pre-Ekspozisyon Prophylaxis) ka bon pou ou.
 3. Vaksen epatit ak tès depistaj - Ou ka nan risk pou kontra epatit, yon gwoup viris ki afekte fwa a. Pale ak doktè ou sou depistaj ou pou Epatit A, B ak C ak wè si Vaksen kont Epatit A ak Epatit B ka bon pou ou.
 4. Pwa / kapasite - Moun LGBTQ * ka gen yon risk ogmante nan manje malsen oswa modèl egzèsis. Obezite ak maladi manje yo se kondisyon medikal komen ki ta dwe diskite avèk founisè ou.
 5. Itilize sibstans - Alkòl, sigarèt ak dwòg eksperimantasyon oswa abi yo ekstrèman komen. Fè onèt ak founisè ou sou itilizasyon ou nan dwòg ak alkòl.
 6. Depresyon / swisid - pousantaj depresyon ak swisid yo siyifikativman pi wo nan kominote a LGBTQ *, espesyalman nan mitan jèn yo ak moun ki pa te soti. Pale ak doktè ou si ou te santi ou desann, fache oswa deprime oswa si ou te gen panse a vle fè mal tèt ou oswa touye tèt ou. Founisè medikal ou ka ede ou jwenn èd. Bonè dyagnostik ak tretman nan kondisyon sa yo enpòtan.
 7. Kansè ògàn espesifik - Moun yo ka nan yon ogmante pou pwostat, tèstikul, tete, kòl matris ak kansè nan kolon. Depistaj kansè ta dwe baze sou ògàn yon moun, faktè risk espesifik ak laj. Pou egzanp, nenpòt ki moun ki gen yon kòl matris, kèlkeswa idantite seksyèl, yo ta dwe sibi tès depistaj kansè nan matris regilyèman kòmanse nan 21 ane fin vye granmoun.
 8. Papilomaviris imen (HPV) - HPV se STI ki pi komen nan Etazini yo. HPV ka lakòz veri jenital oswa kansè (pi souvan kansè nan matris, nan dèyè, nan tèt ak nan kou) menm si pifò moun ki gen HPV pa gen okenn sentòm ditou. Moun LGBTQ * ka nan yon risk ogmante pou kontra enfeksyon sa a. Pale ak doktè ou pou wè si vaksen kont HPV bon pou ou pou pwoteje ou kont kèk tansyon HPV.
 9. Òmòn - Di founisè ou a ki òmòn ou ap pran yo pou yo ka kontwole ou kòmsadwa pou efè segondè posib. Pran sèlman òmòn founisè ou preskri.
 10. Kè sante - Moun LGBTQ * ka gen plis risk pou yo devlope maladi kè. Obezite, fimen, itilizasyon alkòl ak òmòn ka ogmante risk sa.
 11. Silicone enjeksyon - Dapre GLMA, silikon "anjeneral pa klas medikal, ka kontamine epi li se souvan enjekte lè l sèvi avèk yon zegwi pataje." "Silikon se danjere e pa ta dwe itilize."
 12. Vyolans ant moun - Pale ak founisè ou a sou nenpòt ki relasyon danjere. Yo ka ede kreye yon plan sekirite ak bay resous apwopriye.

GLMA Pwofesyonèl Sante Avanse LGBTQ Egalite. "Top dis pwoblèm yo diskite avèk founisè swen sante ou."
http://www.glma.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=947&grandparentID=534&parentID=938&nodeID=1

Administrasyon Sèvis Sante Mantal ak Abi Sibstans. "Top Sante Pwoblèm pou LGBT Popilasyon Enfòmasyon ak Resous Twous." HHS Piblikasyon No (SMA) 12-4684. Rockville, MD: Abi Sibstans ak Administrasyon Sèvis Sante Mantal, 2012.

Dènye Mizajou
07/13/2022