Moun LGBTQ* yo ka gen gwo pousantaj estrès, anpil nan yo ka gen rapò ak diskriminasyon ak lòt faktè estrès minorite yo. Plizyè etid yo montre popilasyon LGBTQ* yo fè eksperyans pi gwo pousantaj pwoblèm sante mantal ak konpòtman tankou enkyetid, depresyon, swisid, fimen, ak alkòl ak dwòg.

Sante kognitif ak memwa

Pa 2050, prévalence de maladi alzayme a ak lòt demans (AD/D) nan mitan Ameriken baby boomers espere ogmante pa 50%. Kantite moun ki bezwen swen pou AD/D pral byento fin itilize resous ki deja egziste nan pratik swen prensipal yo, moun k ap bay swen kominotè yo, mezon retrèt yo, ak lòt enstalasyon swen espesyalize menm pou pasyan ki gen asirans oswa lajan prive. Nou te wè yon ogmantasyon siyifikatif nan Etablisman Lavi Asistans (ALFs), men reyalite a gen anpil chans pa pral genyen ase enstalasyon ak founisè sèvis pou popilasyon ki aje k ap grandi sa a. Sa a se yon pwoblèm sitou pou granmoun LGBTQ* ki gen AD/D paske pwogram ak sèvis nou yo kounye a pa fèt pou satisfè bezwen popilasyon sa a. Sant Ekselans Stony Brook pou Maladi alzayme a (CEAD) fèt inikman pou amelyore bezwen swen sante espesifik pou gwoup sa a. Founisè CEAD yo bay seminè edikatif ak fòmasyon pou yon pakèt founisè swen sante epi li te reyisi nan mete aksan sou bezwen granmoun aje ki gen AD/D espesyalman nan popilasyon majinalize yo ak objektif pou amelyore aksè a tès kognitif, evalyasyon dyagnostik, ak jesyon swen. sèvis yo. Kounye a CEAD ap travay sou yon kolaborasyon ak Stony Brook Edie Windsor Center ki sèvi popilasyon LQBTQ* nan sid Long Island ansanm ak asistans Biwo Sante Minorite Konte Suffolk ak St. Joseph's College pou amelyore detèminasyon kognitif ak sèvo. sante.

Abi sibstans

Dènye Mizajou
06/24/2022