Vyolans domestik ak atak seksyèl

Liy Dirèk Nasyonal pou Atak Seksyèl

Liy dirèk nasyonal konekte moun ki chape yo (kèlkeswa kote yo nan rekiperasyon yo) avèk sèvis sipò konfidansyèl nan kominote lokal yo.

Telefòn: 800-656-HOPE (4673)

Nasyonal Liy Dirèk Vyolans Domestik

Liy dirèk nasyonal bay 24 èdtan sèvis konfidansyèl pou moun ki sove, viktim yo ak moun ki te fè pa vyolans domestik, vyolans patnè entim ak abi relasyon.

Telefòn: 800-799-SAFE (7233)

VIBS (Biwo Enfòmasyon Viktim nan Suffolk) Vyolans nan Fanmi ak Kriz nan Sant Kadejak 

Bay konsèy espesyalize ki enfòme sou chòk, defans, liy dirèk 24/7 konfidansyèl, ak reprezantasyon legal pou rezidan ki gen tout laj nan Konte Suffolk. Sèvis yo se pou viktim atak seksyèl, vyolans domestik, abi seksyèl sou timoun, abi granmoun aje, trafik moun ak fanmi yo. Sèvis elaji disponib tou pou temwen omisid ak pou veteran ki soufri chòk seksyèl militè ak twoub estrès pòs twomatik (PTSD).

24 èdtan kriz liy dirèk: 631-360-3606