Prevansyon STI

Moun LGBTQ * ka gen plis risk pou yo pran enfeksyon seksyèlman transmisib (STI) men sa ka anpeche. Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi rekòmande fason sa yo ou ka anpeche resevwa yon MST ak rete an sekirite.

  • Pale onètman ak founisè medikal ou sou patnè seksyèl ou yo ak aktivite seksyèl pou yo konnen ki tès depistaj ka bon pou ou
  • Pale onètman ak patnè w la sou ETS yo ak fè tès la - anvan ou fè sèks
  • Sèvi ak kapòt kòrèkteman chak fwa ou fè sèks
  • Panse de fwa sou melanje alkòl ak / oswa dwòg ak sèks. Yo ka diminye kapasite w pou pran bon desizyon epi ka mennen nan konpòtman ki riske - tankou fè sèks san yon kapòt.
  • Limite kantite patnè seksyèl ou yo. Ou ka diminye chans ou pou trape STI si ou sèlman fè sèks ak yon sèl moun ki sèlman fè sèks avèk ou.
  • Konnen MST ou ak estati VIH ou, ou ka pran mezi pou pwoteje tèt ou ak patnè ou yo
  • Konnen ke anpil STI pa gen okenn siy oswa sentòm, kidonk ou menm oswa patnè ou ta ka enfekte epi yo pa konnen li. Sèl fason pou konnen sitiyasyon STI ou se fè tès la.
  • Pale ak founisè medikal ou sou vaksen kont Epatit A, Epatit B ak Papilomaviris Imen (HPV) pou wè si yo ta bon pou ou.
  • Nenpòt ki moun ki VIH-negatif, men ki ka nan risk pou ekspoze VIH ta dwe konsidere pran VIH Pre-Ekspozisyon pwofilaksi (PrEP). Yon grenn preskripsyon pran yon fwa chak jou ka diminye chans pou enfeksyon VIH pa 92 a 99 pousan.

Pou aprann plis vizite a Divizyon Prevansyon STD, Sant Nasyonal pou VIH / SIDA, Epatit viral, STD, ak Prevansyon TB, Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi.