Konsènan nou

Stony Brook Medsin etabli yon Komite LGBTQ * pou adrese bezwen kominote LGBTQ *, ki gen ladan pasyan, pwofesè, anplwaye ak stajyèr yo. Komite nou an se miltidisiplinè e gen ladan founisè swen sante medikal ak konpòtman ak stajyèr, enfimyè, elèv, espesyalis edikasyon, ak reprezantan nan resous imen, teknoloji enfòmasyon, ak administrasyon lopital la. Misyon komite a se pou revize, adrese epi afime bezwen espesifik ak inik moun LGBTQ *, epitou pou ankouraje swen respè ak kiltirèlman sansib pou kominote LGBTQ *.

Komite nou an sèvi kòm yon gwoup resous ouvri anplwaye e nou akeyi epi ankouraje tout manm pèsonèl la, elèv yo ak stajyèr yo rantre nan. Nou ankouraje tout anplwaye yo pataje panse ak lide bay swen kilti konpetan pasyan ak ankouraje patenarya nan kominote nou an pa patisipe nan evènman kominote a oswa efò kanpis la. Li se tou yon plas kote nou ka sipòte youn ak lòt.