VIH ak lòt Enfeksyon Seksyèlman Transmèt (STI)

Moun LGBTQ* ki fè sèks san pwoteksyon e/oswa ki gen plizyè patnè seksyèl yo gen plis risk pou yo gen VIH ak lòt STI. Pratik sèks san danje, ki gen ladan nouvo pwogrè nan Pwofilaksi Pre-ekspozisyon (PrEP), se yon bagay enpòtan nan diminye risk pou trape oswa transmèt VIH. Ou ka vle pran PrEP si: ou gen plis pase yon patnè seksyèl; ou pa toujou sèvi ak kapòt; ou itilize dwòg epi ou te pataje zegwi nan 6 mwa ki sot pase yo; oswa patnè w ap viv ak VIH. Pale ak founisè w la oswa rele oswa voye tèks espesyalis PrEP Stony Brook Medicine nan 631-559-6138 pou aprann sou diferan fòm PrEP.

Ou ta dwe konnen tou sa pou w fè nan ka ou te ekspoze a VIH. Pwofilaksi apre ekspoze a VIH (PEP) ka diminye risk pou yo trape VIH si ou te gen kontak seksyèl san pwoteksyon ak yon moun ki gen, oswa ki ka genyen, VIH oswa lè w pataje zegwi. PEP ta dwe kòmanse pi vit posib, depreferans nan 36 èdtan. Kontakte founisè w la oswa ale nan sal dijans IMEDYATMAN apre yon ekspoze pou eksplore opsyon ou yo. Ou ka rele liy dirèk PEP Eta New York la tou nan 844-PEP4NOW (844-737-4669) pou jwenn asistans imedya.

Viris papila imen (HPV)

  • ak VIH
  • ki fè sèks nan dèyè  
  • ak yon istwa nan veri nan dèyè oswa jenital
  • ak yon istwa nan yon pap nòmal nan kòl matris oswa vulvar.

Si ou gen yon tès pap nòmal nan dèyè, ou ka bezwen plis tès ak yon espesyalis kolorektal.

Vaksinasyon ak tès depistaj epatit

Si w fè sèks ak plizyè patnè (kèlkeswa sèks) ou ka gen plis risk pou w pran epatit, ki se yon MST ki ka lakòz pwoblèm grav nan fwa tankou ensifizans fwa oswa kansè nan fwa. Pratik sèks san danje ka diminye risk pou epatit viral. Vaksen yo disponib pou anpeche de nan twa viris epatit yo. Yo rekòmande vaksinasyon inivèsèl pou Viris Epatit A ak Viris Epatit B pou tout moun ki fè sèks. Si w gen Epatit, gen tretman ki disponib.

Sante kè

Maladi kè se kòz prensipal lanmò nan peyi Etazini. Fimen ak obezite se pi gwo faktè risk pou maladi kè. Tout moun ta dwe fè yon egzamen medikal chak ane pou tcheke tansyon wo, pwoblèm kolestewòl, ak dyabèt. Founisè w la ka ofri tou konsèy sou kite fimen, ogmante aktivite fizik, ak kontwole pwa. Li enpòtan pou w alèz ak founisè swen sante w la epi pou w ka pale ak yo aklè e onètman.

Ameurysm nan vant Aortik (AAA)

Yon tès depistaj yon sèl fwa pou AAA ak ultrasonografi rekòmande pou moun ki te plase gason nan nesans, ki gen laj 65 a 75 ane ki te janm fimen 100 oswa plis sigarèt nan lavi yo. Pale ak founisè w la pou w wè si tès sa a ka apwopriye pou ou.

Kansè nan

Kèlkeswa oryantasyon seksyèl ou ak/oswa idantite sèks ou, li enpòtan pou ou rekòmande tès depistaj kansè.

Kansè nan tete

Yo rekòmande tès depistaj Kansè Tete pa mamogram chak 2 zan pou fanm sisjans, tout moun transganr ak tout moun ki pa binè yo te plase fi nan nesans depi nan laj 40 pou rive nan laj 74. Pale ak founisè swen prensipal ou sou fason pou w fè yon mamogram.

Kansè pwostat

Moun ki gen yon pwostat ta dwe konsilte founisè swen prensipal yo sou ki lè yo ta dwe fè tès depistaj pou kansè nan pwostat. Desizyon pou sibi tès depistaj peryodik ki baze sou antijèn pwostat espesifik (PSA) pou kansè pwostat ta dwe yon moun. Diskisyon yo sou tès depistaj, ki baze sou nivo risk, ka kòmanse depi nan laj 40 an. Pasyan yo ak founisè yo ta dwe konsidere balans benefis ak enkonvenyans ki baze sou istwa fanmi, ras/etnisite, kondisyon medikal komorbid, valè pasyan yo sou benefis ak mal yo. rezilta tès depistaj ak tretman espesifik, ak lòt bezwen sante.

Kansè nan poumon

Yo rekòmande tès depistaj anyèl pou kansè nan poumon pou adilt ki gen laj 50 a 80 ane, ki gen yon istwa fimen 20 ane paket epi ki kounye a fimen oswa ki kite fimen nan 15 dènye ane yo. Depistaj yo ta dwe sispann yon fwa yon moun pa fimen pou 15 ane oswa devlope yon pwoblèm sante ki limite anpil esperans lavi oswa kapasite oswa volonte pou fè operasyon nan poumon. Pale ak founisè w la pou w fè tès depistaj kansè nan poumon ou.

Kansè nan kolon

Yo rekòmande tès depistaj pou kansè nan kolon pou tout adilt ki gen laj 45 a 75 ane. Gen anpil metòd diferan pou tès depistaj epi ou ta dwe pale ak founisè w la pou deside ki opsyon tès depistaj ki pi bon pou ou.

Dènye Mizajou
06/24/2022