Pwogram Sikrèi Konpreyansif Stony Brook Medicine a (CPEP)

Si w ap panse sou blese tèt ou oswa yon lòt moun, tanpri ale nan sal ijans lopital ki pi pre a oswa rele 911. CPEP nou an disponib pou bay yon evalyasyon sikyatrik epi li pral travay pou kenbe ou an sekirite.
(631) 444-6050

Stony Brook University Counselling and Psychological Services (CAPS)

Sèvis gratis ak konfidansyèl pou elèv ki enskri tankou entèvansyon pou kriz, konsèy endividyèl ak jesyon medikaman.
(631) 632-6720

Stony Brook Inivèsite Sant pou Prevansyon ak Outreach (CPO)

Ofri yon pakèt sèvis pou elèv ki enskri pou adrese enkyetid sou sante mantal, alkòl ak lòt sibstans, relasyon ki bon pou sante ak vyolans.
(631) 632-2748

Freedman Sant pou Travay Sosyal

Yon pratik sikoterapi gwoup k ap sèvi bezwen mantal, emosyonèl ak bezwen espirityèl nan zile Longè yo. Klinisyen yo resevwa fòmasyon pou ede idantifye modèl ak ajan estresan epi pou kreye bon jan konpetans pou siviv.

Lake Grove, NY
(631) 737-5559

Fanmi Sèvis Lig DASH

Swen kriz pou timoun (5 ane ki gen laj ak pi gran), granmoun ak fanmi yo bay evalyasyon sante mantal, konsèy ak swen entèvansyon jesyon nan yon sit kominote ki baze sou 24 èdtan nan yon jounen, 7 jou / semèn.

90 Adams Avenue, Hauppauge, NY
Liy Dirèk: (631) 952-3333

www.psychologytoday.com 

Yon zouti rechèch sou entènèt nasyonal pou ede jwenn yon terapis, sikyat, sant tretman oswa gwoup sipò nan zòn ou an. Rechèch yo ka ede idantifye founisè ki gen ekspètiz nan pwoblèm espesifik oswa gwoup laj. Rechèch yo kapab limite pa kòd postal, asirans aksepte, pale lang, lafwa oswa sèks.

www.Talkspace.com

Yon sèvis terapi sou entènèt ki matche moun ki gen 13 zan ak pi gran ak yon terapis pou satisfè bezwen endividyèl yo. Sèvis kominikasyon yo ka enkli mesaj tèks, mesaj odyo oswa sesyon terapi videyo dirèk.

www.betterhelp.com

Yon sèvis terapi sou entènèt ki matche moun ki gen yon terapis pou satisfè bezwen endividyèl yo. Sèvis kominikasyon yo ka enkli mesaj tèks, mesaj odyo oswa sesyon terapi videyo dirèk.

Èd pou sanzabri / sibstans

  • Satelit Nasyonal Runaway: Sistèm kominikasyon nasyonal ak sipò pou jenn ki sove ak san kay
    Safeline Telefòn (24/7/365): 1-800-RUNAWAY
  • Fyète Enstiti: Premye founisè nasyon an ki mennen nan tretman rezidansyèl, abi sibstans ak tretman pou pasyan ekstèn konsakre nan tretman adiksyon ak bezwen sante mantal nan kominote a LGBTQ.
    Telefòn: 888-616-5031