Sa ou dwe espere

Priyorite nou yo nan Stony Brook se swen ak sekirite pasyan nou yo. Pandan ke ou se yon pasyan isit la, nou pral fè pi byen nou yo fè ou konfòtab ke posib.

  • Tanpri enfòme anplwaye yo sou non ou pi pito ak pwonon
  • Vizit Règleman - Fanmi, zanmi ak lòt moun sipò deziyen yo akeyi ale nan ou epi yo ka itil rekiperasyon ou. Konfò pasyan, swen ak sekirite se enkyetid prensipal nou yo.
  • Nou defini fanmi kòm nenpòt moun ki jwe yon wòl enpòtan nan lavi ou. Privilèj vizit pa ka refize baze sou ras, koulè, orijin nasyonal, relijyon, sèks, oryantasyon seksyèl, idantite seksyèl oswa andikap.
  • Règleman Sal Plasman - Pasyan ki admèt nan lopital la pral asiyen yon chanm ki baze sou idantite seksyèl yo olye ke sèks nesans
  • Single nòmal, twalèt sèks net yo disponib nan tout lopital la. Moun yo tou akeyi yo sèvi ak yon twalèt ki aliyen ak idantite seksyèl yo.
  • Direktiv avanse yo ekri enstriksyon sou tretman swen sante ki fèt pa pasyan granmoun yo anvan yo pèdi kapasite pou pran desizyon yo. Nan eta New York, pi bon fason pou pwoteje dezi ak enkyetid tretman ou se nonmen yon moun ou fè konfyans pou deside sou tretman si ou pa kapab deside pou tèt ou. Moun sa a kapab yon manm fanmi, zanmi pwòch oswa patnè menm sèks.
  • Konnen dwa ou kòm yon pasyan. Nan Stony Brook Medsin, nou kwè nan konesans pasyan ak pouvwa. Gen yon Deklarasyon Dwa ki afiche nan anpil plas piblik nan tout lopital la. Tanpri revize Deklarasyon Dwa ki aplike pou ou. Pou plis enfòmasyon, gade Pasyan ak Deklarasyon Dwa Paran yo.

Pou plis enfòmasyon gade gid pasyan nou an.