LGBTQ* ak kansè

Prèske de milyon Ameriken yo dyagnostike ak kansè chak ane. ¹ Rechèch yo montre ke jiska 50% nan ka kansè yo ak apeprè 50% nan lanmò kansè yo ka evite. Depistaj kansè woutin ka detekte kansè bonè, menm si ou pa gen okenn siy oswa sentòm. Lè kansè detekte bonè, li ogmante chans ou genyen pou w siviv. Moun LGBTQ* yo gen plis risk pou yo gen sèten kansè epi yo ka gen mwens chans pou yo fè tès depistaj pou kansè. ¹ Inegalite sistemik ak diskriminasyon kreye baryè nan swen, diferans sosyoekonomik, ak diferans nan sante konpòtman.

Diferans kansè nan kominote LGBTQ*: Prevansyon kansè, depistaj, ak swen

 • Moun LGBTQ*:
  • Gen yon pi gwo risk pou yo trape kansè pase moun ki idantifye kòm etewoseksyèl oswa sisjèn. 1
  • Gen faktè risk espesifik epi fè fas a lòt baryè pou jwenn aksè nan swen sante.
  • Gen mwens chans pou yo ajou sou tès depistaj kansè yo. 2
  • Gen mwens chans pou yo gen asirans sante epi yo gen plis chans pou yo retade swen sante. 3
  • Rapòte pi ba satisfaksyon ak tretman kansè ak pi gwo pousantaj santiman diskriminasyon kont nan anviwònman swen sante. 2
 • Kèlkeswa oryantasyon seksyèl, moun ki gen founisè swen sante yo te konnen oryantasyon seksyèl yo te gen plis chans pou yo te ankouraje pou yo fè tès depistaj kansè nan konpare ak moun ki gen founisè yo pa te konnen oryantasyon seksyèl yo. 3
 • Gason masisi ak biseksyèl gen yon pi gwo risk pou kansè nan dèyè, sitou si yo gen VIH pozitif. Moun ki gen VIH-pozitif gen yon pi gwo risk pou enfeksyon HPV ak kansè HPV. 4
 • Fanm madivin ak fanm biseksyèl gen pi gwo pousantaj kansè nan tete. 1
 • Fanm madivin yo gen mwens chans pase fanm etewoseksyèl pou yo rekòmande pou swen prevansyon kansè tankou vaksinasyon HPV ak tès Pap pa founisè yo. Lè yo te bay yon tès Pap, fanm madivin yo te gen pi gwo pousantaj rezilta Pap nòmal konpare ak fanm etewoseksyèl. 3
 • Moun transganr ki gen yon kòl matris gen 10 fwa pi wo pousantaj tès Pap ensifizan, ki gen ladan rezilta nòmal ak enkonklizyon. 6
 • Tès Pap pou moun transganr yo souvan rejte oswa jete pa laboratwa a paske yo panse se yon erè paske yo "move" sèks. 6
 • Pousantaj fimen yo pi wo pami moun LGBTQ* yo. Prèske 1 nan 6 (16.1%) granmoun LGB fimen sigarèt, konpare ak prèske 1 nan 8 (12.3%) nan adilt etewoseksyèl. Fimen sigarèt pi wo tou pami adilt transganr (35.5%) pase pami adilt sisganr. 7
 • Gason masisi ak biseksyèl gen pi gwo pousantaj kansè po, ak pi gwo pousantaj pou sèvi ak kabann bronzaj, konpare ak gason etewoseksyèl. 8 Kabann bwonzaj andedan kay la se yon kanserojèn li te ye epi ogmante risk kansè po.
 • Yo pa konnen anpil bagay sou diferans risk kansè nan tete nan popilasyon transganr akòz mank rechèch. Itilizasyon òmòn ka kontribye nan risk, ak tèt-operasyon pa elimine tout tisi tete. Se poutèt sa, chak pasyan ta dwe pale ak founisè swen sante yo sou opsyon tès depistaj kansè nan tete yo. 9, 10

Videyo:

Sous:

 1. Sosyete Ameriken Kansè. (2023). Madivin, Gay, Biseksyèl, Transganr, Queer [LGBTQ*] Moun ak Kansè Fèy Enfòmasyon pou Pwofesyonèl Swen Sante.
 2. ASosyete Ameriken Kansè. (2019). Etid: Onkològ vle plis edikasyon sou pwoblèm LGBTQ.
 3. Sosyete Ameriken Kansè. (2022). Plis Enfòmasyon Sou Kansè nan Moun LGBTQ Ka Ede Amelyore Prevansyon, Dyagnostik, ak Tretman.
 4. Rezo Nasyonal Kansè LGBT. (2009). Kansè Anal, VIH, ak Gason Gay/Biseksyèl.
 5. Sosyete Ameriken Kansè. (2021). Swen Kansè pou Transganr ak Sèks Moun ki pa Konfòme.  
 6. Inivèsite Kalifòni, San Francisco, Pwogram Swen Transganr. (2016). Depistaj pou kansè nan matris nan gason transganr.
 7. Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi [CDC]. (2023). Konsèy ansyen Smokes®: Moun madivin, masisi, biseksyèl, transganr, ak moun k ap marye [LGBTQ*].
 8. Rezo Nasyonal Kansè LGBT. (2023). Melanoma ak Kominote LGBTQ*.
 9. Susan G. Komen® òganizasyon. 
 10. Sosyete Radyolojik nan Amerik di Nò.
Dènye Mizajou
02/01/2023