• Paran timoun transganr ak divès kalite sèks
    Objektif gwoup GRATIS sa a se pou ofri materyèl edikatif ak sipò pou paran, moun k ap bay swen yo, ak lòt manm fanmi adilt timoun transganr, ki pa binè, ak/oswa lòt timoun ki gen diferan sèks. Gwoup la pral ofri espas pou diskisyon gratis kote manm yo ka koute youn lòt epi resevwa sipò kanmarad. Aprann plis>
  • Pale sou Sèks (TAG)
    Objektif gwoup sipò sa a se ede moun yo aksepte pou ki moun yo ye ak ki moun yo pa ye. Aprann plis>