• Paran timoun transganr ak divès kalite sèks
    Objektif gwoup GRATIS sa a se pou ofri materyèl edikatif ak sipò pou paran, moun k ap bay swen yo, ak lòt manm fanmi adilt timoun transganr, ki pa binè, ak/oswa lòt timoun ki gen diferan sèks. Gwoup la pral ofri espas pou diskisyon gratis kote manm yo ka koute youn lòt epi resevwa sipò kanmarad. Aprann plis>
  • Pale sou Sèks (TAG)
    Objektif gwoup sipò sa a se ede moun yo aksepte pou ki moun yo ye ak ki moun yo pa ye. Aprann plis>
  • Gwoup Virtual Paran yo
    Gender Equality NY ak Camp Ga'avah kontan anpil pou yo mete tèt ansanm pou bay yon gwoup sipò vityèl pou paran transganr ak moun ki pa konfòm ak sèks nenpòt laj!  Aprann plis>
Dènye Mizajou
03/11/2024