LGBTQ * Deklarasyon Misyon

Nou la pou founi w pi bon swen posib.

Nan liy ak misyon Stony Brook Medsin nan delivre mond mond swen swen konpasyon pou pasyan nou yo: 

  • Nou rekonèt epi selebre diyite tout moun, lè nou demontre swen otantik, respè pou amelyore pwosesis gerizon an. 
  • Nou ankouraje kominote, byennèt, ak yon anviwònman ouvè ak enklizif pou madivin, masisi, biseksyèl, transjan, pasyan (LGBTQ *) pasyan yo, pwofesè, stajyèr, anplwaye yo, ak pi gwo kominote a. 
  • Nou bay swen sante kiltirèl, sansib pou adrese bezwen moun LGBTQ *.
  • Nou bay sipò, edikasyon, ak defans ki gen rapò ak oryantasyon seksyèl ak idantite seksyèl. 

Stony Brook Medsin konfòme li avèk lwa federal dwa sivil ki aplikab epi li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, laj, andikap, sèks, oryantasyon seksyèl oswa idantite seksyèl. Lopital Stony Brook University pa eskli moun oswa trete yo yon lòt jan paske ras, koulè, orijin nasyonal, laj, andikap, sèks, oryantasyon seksyèl oswa idantite seksyèl.

 

 * Nou sipòte tout oryantasyon seksyèl ak idantite sèks