Malad Sante

Diferans nan sante nan popilasyon LBGTQ * yo lye ak yon istwa lontan nan stigma, diskriminasyon, ak konesans founisè ensifizan. Nan Medsin Stony Brook, nou fè efò pou abòde diferans sa yo nan tout lopital la nan bay fòmasyon pou tout manm pèsonèl ki ensiste sou enpòtans swen konplè ak enklizif; amelyore dokiman nan dosye medikal la elektwonik; ak kreyasyon yon komite miltidisiplinè ki konsantre sou fason pou amelyore swen pou pasyan nou yo. Objektif nou se pou fè sèvis swen sante pi akeyan pou gwoup moun sa yo istorikman majinalize, ak asire ke tout pasyan yo resevwa sansib ak apwopriye swen sante prevantif, medikal ak konpòtman.

Risk sante espesifik gen ladan:

  • Jèn LGBT yo 2-3 fwa plis chans eseye swisid.
  • Jèn LGBT gen plis chans pou yo pa gen kay pou rete.
  • Fanm madivin gen mwens chans pou yo fè tès prevansyon kansè.
  • Gason masisi yo nan pi gwo risk pou yo VIH ak lòt enfeksyon STI, espesyalman Nwa ak Latino gason masisi.
  • Fanm madivin ak biseksyèl yo gen plis chans pou yo vin twò gwo oswa gwosye.
  • Moun ki transganr gen yon prévalence segondè nan VIH / enfeksyon STI, viktimizasyon vyolans, pwoblèm sante mantal, ak swisid, epi yo gen mwens chans gen asirans sante pase moun ki pa transganr.
  • Moun ki pi gran LGBT fè fas a baryè adisyonèl nan sante akòz izolasyon ak mank de sèvis sosyal ak kilti founisè konpetan.
  • Popilasyon LGBT yo gen prévalosité disproporsyonèlman segondè nan tabak, alkòl, ak lòt itilizasyon dwòg.

Pou wè rezilta Sondaj sou Bezwen Sante LGBTQ+ Stony Brook Medicine 2021 pou granmoun LGBTQ+ Long Island yo (18 ane ak plis), vizite paj Rezime Sondaj Stony Brook Medicine LGBTQ+ la: https://www.stonybrookmedicine.edu/LGBTQ/education/sexual_health

Dènye Mizajou
09/09/2022