LGBTQ * Sant

 • Sant Resous Transgenyè nan Long Island
  Yon sant kominotè ki bay yon espas ki an sekirite pou transganr, ki pa binè ak sèks ki pa konfòme kominote a, fanmi yo, patnè yo ak alye yo. Sèvis yo enkli gwoup sipò, asistans pou mete ajou dosye vital ak asistans pou lojman.
 • Rezo LGBT nan Long Island
  Yon asosyasyon òganizasyon k ap travay pou sèvi kominote LGBT nan Long Island ak Queens. Sèvis yo gen ladan sant kominotè lokal yo, aktivite sosyal ak travay defans.
 • SAGE-LI
  Ofri sèvis sipò ak aktivite sosyal pou granmoun aje LGBT yo
 • Sit entènèt SBU LGBTQ *
  Pwogram akeyan ak enklizif nan kanpis Stony Brook kote yo ankouraje elèv yo pote tèt yo tout sou tab la.
 • Fyète pou jèn yo
  Yon sèvis ak defans pou jèn LGBTQ pou amelyore konpetans sante, byennèt ak kiltirèl nan edikasyon, sèvis sipò ak devlopman jèn yo.
 • PFLAG Long Island
  Pati nan yon òganizasyon nasyonal paran, fanmi, zanmi ak alye yo ini ak kominote LGBTQ la pou avanse egalite
 • Pwojè Sekirite Netè NY
  Ankouraje sante, sekirite ak akonplisman pou gwoup stigmatize, moun ki nan risk ak jèn ki frajil nan kominote minorite nan New York. Sèvis yo gen ladan VIH konfidansyèl gratis, MST, Tès Epatit C, sèvis jesyon ka, pwogram jèn yo ak koneksyon ak swen medikal. Se pouwá español
 • Imigran LGBT nan Long Island
  Kreye yon espas ki an sekirite pou imigran LGBT ak alye yo eksprime tèt yo ak angaje yo nan diskisyon sou pwoblèm ki gen rapò ak myriad idantite entèseksyon nan kominote sa a nan konte Nassau ak Suffolk.
Dènye Mizajou
06/12/2023