Kite fimen

Dapre Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi, itilizasyon sigarèt nan mitan moun LGBTQ * pi wo pase popilasyon jeneral la. Yon gwo resous lokal se Quitline Eta New York ki ofri antrenè pou sispann konpòtman 1 a 1, rezèv gratis 2-semèn nan plak nikotin, sipò ak enfòmasyon ki baze sou wèb ak lyen ak sèvis pou sispann plan sante. Vle aprann plis? Rele 1-866-NY-QUITS (1-866-697-8487).