Èske w te konnen ke adolesan ki poko gen 18 an ka wè yon doktè pou kèk pwoblèm sante san yo pa bezwen konsantman paran yo oswa gadyen yo? Wi, ou li sa byen. Adolesan yo ka wè doktè poukont yo pou adrese kèk pwoblèm sansib ke yo ka pa santi yo alèz pou enplike paran yo. Ak doktè yo oblije kenbe enfòmasyon sa a konfidansyèl, sa vle di ke founisè yo PA KAPAB pataje enfòmasyon sa yo ak paran yo san konsantman adolesan an. Anpil adolesan pa jwenn swen sante yo bezwen paske yo pa santi yo alèz pou pale ak paran yo oswa yo pa enkyete ke doktè yo ka di paran yo sou pwoblèm sansib. Nou toujou rekòmande pou eseye enplike paran yo oswa gadyen yo nan desizyon swen sante, menm sou pwoblèm sansib tankou sante repwodiktif oswa sante mantal epi doktè ou ka kapab ede kòmanse konvèsasyon sa yo ak paran yo. Men, si adolesan yo pa santi yo alèz pou pale ak paran yo oswa gadyen yo, yo ka toujou wè yon doktè pou jwenn swen yo bezwen.
Nan Eta New York, adolesan yo ka jwenn aksè nan sèvis sa yo poukont yo san yo pa bezwen konsantman paran yo:

  • Kontwòl nesans (ki gen ladan grenn kontwòl nesans, piki a, esterilè ak implant kontwòl nesans la)
  • Fè tès ak trete pou enfeksyon seksyèlman transmisib (ki gen ladan tès VIH ak tretman)
  • Jwenn Pwofilaksi Pre-Ekspozisyon pou VIH (PrEP) pou ede anpeche kontra VIH – Gade paj SB HIV PrEP pou plis enfòmasyon.
  • Prenatal swen
  • Sèvis avòtman
  • Evalyasyon ak tretman apre yon atak seksyèl
  • Konsèy sou sante mantal
  • Tretman pou abi sibstans

Li enpòtan pou w fè yon konvèsasyon sou swen sante w ak konfidansyalite ak founisè w la. Yo ka ede adrese nenpòt enkyetid oswa kesyon.


Kenbe nan tèt ou ke dwa swen sante pou adolesan yo varye selon eta. Ou kapab tcheke isit la pou plis enfòmasyon sou sèvis sante pou jèn moun nan diferan eta


Ou ka jwenn plis enfòmasyon detaye sou dwa yon minè nan Eta New York pa klike isit la.

Dènye Mizajou
06/24/2022