Swen Sante Proxy / Living Will

Yon nouvo lwa, ki rele New Your Healthcare prokurasyon lalwa, pèmèt ou nonmen yon moun ou fè konfyans - pou egzanp, yon manm fanmi oswa zanmi pwòch - deside sou tretman si ou pèdi kapasite pou deside pou tèt ou. Ou ka nonmen yon moun siyen yon fòm ki rele yon Swen Sante Proxy.

Ou ka bay moun ou chwazi a, "ajan swen sante ou", tankou ti oswa otan jan ou vle. Ou ka pèmèt ou swen sante ajan deside sou tout swen sante oswa sèlman sou sèten tretman. Ou ka bay enstriksyon ou ajan tou ke li dwe suiv. Ajan ou ka Lè sa a, asire w ke pwofesyonèl swen sante swiv volonte ou epi yo ka deside ki jan volonte ou aplike kòm chanjman kondisyon medikal ou. Lopital, doktè ak lòt founisè swen sante dwe suiv desizyon ajan ou a si yo te pwòp ou yo.

Anba a se repons yo nan kèk kesyon ou ka genyen:

 


Poukisa mwen ta dwe chwazi yon ajan swen sante?

Si ou vin twò malad pou pran desizyon sou swen sante, yon lòt moun dwe deside pou ou. Pwofesyonèl swen sante yo souvan gade manm fanmi yo pou gidans. Men, manm fanmi yo pa pèmèt yo deside sispann tretman, menm lè yo kwè ke se sa ou ta chwazi oswa sa ki pi bon pou ou nan sikonstans yo. Randevou yon ajan pèmèt ou kontwole tretman medikal ou pa:

  • sa ki pèmèt ajan ou a sispann tretman lè li oswa li deside ke se sa ou ta vle oswa sa ki pi bon pou ou nan sikonstans yo;
  • Chwazi yon manm nan fanmi an pou deside sou tretman paske ou panse moun sa a ta pran desizyon ki pi bon oswa paske ou vle evite konfli oswa konfizyon sou ki moun ki ta dwe deside; ak
  • chwazi yon moun deyò fanmi ou deside sou tretman paske pa gen okenn nan fanmi ou ki disponib oswa paske ou prefere ke yon lòt moun pase yon manm fanmi deside sou swen sante ou.

 


Kouman mwen ka nonmen yon ajan swen sante?

Tout adilt konpetan ka nonmen yon ajan swen sante siyen yon fòm ki rele yon Proxy Swen Sante. Ou pa bezwen yon avoka, jis de temwen granmoun. A fòm ki disponib pou enprime nan paj sa a.


Kilè ajan sante mwen ta kòmanse pran desizyon pou tretman pou mwen?

Ajan swen sante ou ta kòmanse pran desizyon tretman apre doktè deside ke ou pa kapab pran desizyon sou swen sante. Osi lontan ke ou kapab pran desizyon pou tretman pou tèt ou, ou pral gen dwa pou fè sa.


Ki sa ki desizyon ka ajan swen sante mwen fè?

Sòf si ou limite otorite swen sante ou a, ajan ou yo pral kapab pran nenpòt desizyon pou tretman ke ou te ka fè si ou te kapab deside pou tèt ou. Ajan ou ka dakò ke ou ta dwe resevwa tretman, chwazi nan mitan tretman diferan, epi deside ke tretman pa ta dwe bay, an akò avèk volonte ou ak enterè yo. Si ajan swen sante ou pa okouran de volonte ou sou nitrisyon atifisyèl ak hydrasyon (nouriti ak dlo ki bay pa tib manje), li pap kapab pran desizyon sou mezi sa yo. Atifisyèl nitrisyon ak hydrasyon yo te itilize nan anpil sikonstans, epi yo souvan itilize yo kontinye lavi nan pasyan ki nan yon koma pèmanan. 


Kijan mwen kapab bay enstriksyon anjan mwen an?

Sòf si ou limite otorite swen sante ou a, ajan ou yo pral kapab pran nenpòt desizyon pou tretman ke ou te ka fè si ou te kapab deside pou tèt ou. Ajan ou ka dakò ke ou ta dwe resevwa tretman, chwazi nan mitan tretman diferan, epi deside ke tretman pa ta dwe bay, an akò avèk volonte ou ak enterè yo. Si ajan swen sante ou pa okouran de volonte ou sou nitrisyon atifisyèl ak hydrasyon (nouriti ak dlo ki bay pa tib manje), li pap kapab pran desizyon sou mezi sa yo. Atifisyèl nitrisyon ak hydrasyon yo te itilize nan anpil sikonstans, epi yo souvan itilize yo kontinye lavi nan pasyan ki nan yon koma pèmanan.


Kouman yo pral ajan swen sante mwen pran desizyon?

Ou ka ekri enstriksyon sou fòm prokurasyon an. Ajan ou dwe swiv enstriksyon oral ak ekri ou, menm jan ak kwayans moral ou ak relijyon ou. Si ajan ou pa konnen volonte ou oswa kwayans, ajan ou legalman oblije aji nan pi bon enterè ou. 


Ki moun ki pral peye atansyon a ajan mwen an?

Tout lopital, doktè ak lòt pwofesè swen sante legalman oblije obeyi desizyon yo pa ajan ou. Si yon objè lopital nan kèk opsyon tretman (tankou retire sèten tretman) yo dwe di oumenm oswa ajan ou DAVANS.


E si ajan swen sante mwen an pa disponib lè yo dwe pran desizyon yo?

Ou ka nonmen yon ajan altènatif pou deside si ou ajan sante ou pa disponib oswa kapab aji lè desizyon yo dwe fèt. Sinon, founisè swen sante yo ap pran desizyon pou tretman ou te bay pandan ou te toujou kapab fè sa. Nenpòt enstriksyon ke ou ekri nan fòm Pwokirasyon Healthcare ou ap gide founisè swen sante nan sikonstans sa yo.


E si mwen chanje lide mwen?

Li fasil pou anile prokurasyon an, chanje moun ou chwazi a kòm ajan swen sante ou, oswa pou chanje nenpòt enstriksyon tretman ou te ekri sou fòm swen sante ou. Jis ranpli yon nouvo fòm. Anplis de sa, ou ka mande pou Proxy Swen Sante a ekspire sou yon dat espesifik oswa si evènman sèten rive. Sinon, Pwojè Swen Sante a pral valab endefiniman. Si ou chwazi mari oswa madanm ou kòm ajan swen sante ou epi ou divòse oswa legalman separe, se prokurasyon an otomatikman anile. 


Èske ajan swen sante mwen ka legalman responsab pou desizyon ki pran sou non mwen?

Non. Ajan swen sante ou pap responsab pou desizyon sou tretman ki te fèt nan bon konfyans nan non ou. Epitou li pa kapab responsab pou depans swen ou, jis paske li se ajan ou.


Èske gen yon prokirasyon swen sante menm jan ak yon ap viv?

Non. Yon volonte vivan se yon dokiman ki bay enstriksyon espesifik sou tretman swen sante. Li se jeneralman itilize deklare vle refize lavi-soutni tretman nan sèten sikonstans.

Kontrèman, prokurasyon swen sante a pèmèt ou chwazi yon moun ou fè konfyans pou pran desizyon sou tretman sou non ou. Kontrèman ak yon volonte vivan, yon proxy swen sante pa mande pou ou konnen davans tout desizyon ki ka leve. Olye de sa, ajan swen sante ou ka entèprete volonte ou kòm chanjman sikonstans medikal ak ka pran desizyon ou pa t 'kapab te konnen ta nèf yo dwe fè. Pwokirè swen sante a se jis kòm itil pou pran desizyon pou resevwa tretman kòm li se pou pran desizyon yo sispann tretman an. Si ou ranpli yon fòm Pwokirè Swen Sante, men tou, gen yon k ap viv ap viv, k ap viv la ap bay enstriksyon pou ajan swen sante ou, epi yo pral gide desizyon li yo


Ki kote mwen ta dwe kenbe fòm prokurasyon apre li siyen?

Bay yon kopi ajan ou, doktè ou ak nenpòt lòt manm fanmi ou nan zanmi ou vle. Ou ka kenbe yon kopi nan bous ou oswa valiz ou oswa avèk lòt papye enpòtan.

Randevou yon ajan swen sante se yon desizyon grav. Asire w ke ou pale sou li ak fanmi ou, zanmi pwòch ak doktè ou.

Fè li alavans, pa sèlman lè w ap planifye pou antre nan lopital la.