Ki jan Stony Brook Vitès Rekiperasyon Apre Operasyon

Bennett Guerrero Elliott Bennett-Guerrero, MD
Direktè medikal
Kalite Perioperatif ak Sekirite Pasyan
Singh Sunitha M. Singh, MD, CPHQ
Kowòdonatè pwogram
Amelyore Rekiperasyon Apre Operasyon (ERAS)

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) se yon apwòch swen konplè ki enkòpore pi bon pratik lè w ap sibi operasyon. Sa vle di itilize enfòmasyon ki pi ajou pou prepare w pou operasyon, amelyore rekiperasyon w epi fè w retounen nan woutin chak jou w pi bonè. Doktè Elliott Bennett-Guerrero ak Doktè Sunitha Singh eksplike kijan Stony Brook optimize swen pasyan chirijikal yo anvan, pandan ak apre pwosedi w la.

Poukisa ERAS enpòtan pou pasyan yo?
Apwòch swen kolaboratif ERAS la lakòz plis satisfaksyon pasyan yo, pi kout sejou lopital ak mwens readmisyon. Li se yon pwosesis miltidisiplinè pou amelyore swen pasyan yo pandan tout peryòd chirijikal la: anvan, pandan ak imedyatman apre operasyon an. Objektif la se avanse gerizon ou ak rekiperasyon, tankou diminye risk pou enfeksyon ak ranfòse fonksyon gastwoentestinal.

Èske ERAS se yon nouvo apwòch nan swen chirijikal?
ERAS se yon nouvo apwòch pou swen nan anpil lopital. Men, Stony Brook gen pwogram ERAS ki pi konplè sou Long Island pou bay swen pou 10 operasyon diferan, epi n ap kontinye ajoute plis. Nou konsantre sou estrateji tretman ou depi premye vizit chirijyen ou a, pandan tout sèvis pre-operasyon ou yo ak nan egzeyat ou a.

Ki plan tretman tipik ERAS la?
Nan Stony Brook, n ap gade chak eleman pou amelyore ak devlope plan tretman nou yo. Ki sa ki inik nan ERAS se ke nou ap itilize yon konbinezon de pi bon pratik pou swen pasyan tankou medikaman soulaje doulè, likid ak evite itilizasyon tib manje. Nou menm tou nou eseye fè ou leve epi deplase byen vit paske sa ap ede ou reprann fòs ou ak fonksyon zantray ou. Tout pratik sa yo entegre nan chak pwogram ERAS.

Ki jan ERAS amelyore kominikasyon pasyan-doktè?
Pasyan yo souvan fristre pa santi ke doktè yo pa pale youn ak lòt. Nan Stony Brook, ERAS kraze baryè sa yo ant chirijyen ou an, anestezis ak enfimyè pou mete yo nan menm chanm pou pale sou pi bon estrateji pou rasyonalize swen ou.

Pwogram ERAS Stony Brook gen 10 chemen ERAS chirijikal. Èske gen yon apwòch jeneral kèlkeswa kalite operasyon an?
Objektif nou se asire w ke ou gen pi bon rezilta apre operasyon an. Sa ka vle di prepare w pou operasyon pa rekòmande nitrisyon, fè egzèsis ak objektif pou sispann fimen. Pifò nan chemen yo enkòpore kenbe ou byen idrate anvan operasyon. Nou menm tou nou diskite sou atant ou yo sou jesyon doulè ak lòt aspè nan swen ki anglobe pwosesis chirijikal la.

Sa vle di:

 • fòme yon patenarya ak ekip swen sante w
 • di ou kijan pou prepare kay ou pou egzeyat
 • eksplike sa ou ka atann anvan operasyon
 • asire w ke ou konnen manm ekip swen w lan
 • klarifye sa ki pral rive nan sal operasyon an
 • mete aksan sou sa ou ka atann pandan rekiperasyon nan lopital la ak nan kay la
 • ba w sipò pou w konnen ki lè ak ki moun pou w rele pou èd

Pifò nan enfòmasyon sa yo enkli nan yon jounal pèsonèl pasyan nou ba ou. Gen kèk jounal ki “mape” pwosesis la lè l sèvi avèk lis verifikasyon ak foto.

Kisa yon jounal pasyan ye?
Kèlkeswa kalite operasyon w, w ap resevwa yon jounal entèaktif ki montre sa w ka fè anvan operasyon an, kisa w ap atann lè w rive nan Stony Brook University Hospital, kisa w dwe prevwa pandan w la, ak fason n ap jere. doulè ou. Gen kèk jounal ki enkòpore tablo pou ede w fikse atant pou fè egzèsis, respire, pran medikaman oswa jere drenaj. Chak nan plan tretman nou yo espesifik pou operasyon w ap fè a epi yo ba w pou w mennen lakay ou lè w deside fè pwosedi a. Piske pifò enfòmasyon ou bezwen yo nan yon sèl ti liv, sa rann li pi fasil pou oumenm ak moun k ap bay swen w yo gade tout enfòmasyon ki nesesè yo, enkli kote pou w jwenn repons kesyon w yo.

10 Pwosedi ak chemen chirijikal ERAS ki disponib kounye a nan Stony Brook:

 

 • Ranplasman jwenti (ranch/jenou)
 • kolòn
 • Lonbèr fizyon
 • Nkoloji chirijikal (pankreyas/fwa)
 • Sistèktomi
 • Baryatrik
 • jinekoloji
 • Sezaryèn

Aprann plis: stonybrook.info/eras