Enfòmasyon sou COVID-19

Liy Dirèk Vaksen COVID: (631) 638-1320
COVID-19 Tès

Ou ka jwenn tès COVID-19 nan a Konte Suffolk-kouri or Sit pou fè tès COVID nan Eta New York. Vizit nan Depatman Ijans yo se pou moun ki gen sentòm ki bezwen swen medikal.

Revize Règleman Vizitè yo

Anvigè 28 desanm 2021

Sekirite pou pasyan nou yo, moun yo renmen yo ak anplwaye nou yo se pi gwo priyorite nou. Etandone gwo ensidans COVID-19 nan zòn nou an, n ap mete restriksyon sou vizit an pèsòn nan moman sa a.

Dapre direktiv Depatman Sante Eta New York, moun ki bay sipò yo toujou gen dwa pou:

  • Pasyan nan Travay & akouchman
  • Pasyan pedyatrik
  • Pasyan ki te detèmine yon moun sipò yo dwe esansyèl nan swen nan pasyan an (medikalman nesesè), ki gen ladan pasyan ki gen andikap entelektyèl ak / oswa devlopman ak pasyan ki gen andikap mantal ki gen ladan demans
  • Pasyan ki nan sitiyasyon iminan nan fen lavi oswa ki bezwen swen konpasyon
  • Pasyan ki nan zòn chirijikal/pwosedi pandan pwosesis konsomasyon an

Moun sipò sa yo dwe bay prèv vaksen COVID-19 oswa yon tès COVID-19 negatif nan lespas 72 èdtan apre vizit la. Yo p ap aksepte rezilta yon tès COVID-19 pwòp tèt ou oswa yon tès antikò pozitif.

Anplis de sa, yo dwe respekte tès depistaj, lave men yo ak direktiv kontwòl enfeksyon. Ou dwe mete yon mask tout tan, tankou nan chanm pasyan an, epi pa gen dwa manje oswa bwè nan chanm pasyan an.

Nou konnen vizit manm fanmi yo ak zanmi yo se yon pati enpòtan nan swen pasyan yo epi nou konprann gwo enpak yo genyen nan pwosesis gerizon pasyan yo. N ap kontinyèlman evalye sitiyasyon an epi n ap fè nenpòt mizajou kòm evènman yo chanje. Nou reyalize ke sa a se yon moman trè difisil pou ou menm ak moun ou renmen yo nan lopital la epi apresye konpreyansyon ou pou nou ka asire yon anviwònman an sekirite pou pasyan nou yo, anplwaye yo ak kominote a.

Pandan tan sa a lè ou pa ka avèk moun ou renmen yo an pèsòn, tanpri konekte avèk yo nan telefòn kabann pasyan an, telefòn selilè, FaceTime oswa lòt mwayen kominikasyon. Si ou gen kesyon, tanpri kontakte Depatman Defans Pasyan an nan (631) 444-2880.

Mèsi pou sipò ou nan ede nou bay yon anviwònman san danje epi geri pou tout moun.

Pwogram Vaksen COVID-19

Vizite wèbsayt nou nan Enfòmasyon sou Vaksen COVID-19 paj pou enfòmasyon enpòtan pou ede ou konprann ak navige pwosesis la lè ou kalifye pou resevwa yon vaksen.

Vaksen yo disponib kounye a pou timoun ki gen laj 5 a 11 an.

Monoklonal Antibody perfusion

Pou kesyon sou COVID-19 monoklòn perfusion antikò ak pran yon randevou, tanpri rele (631) 216-2767 Lendi a Vandredi soti nan 8:30 am a 5 pm, oswa voye yon imèl bay: COVIDinfusionscheduling@stonybrookmedicine.onmicrosoft.com.

Liy Dirèk Vaksen COVID

Mizajou Me 24, 2021
Pou moun ki gen kesyon sou kote vaksen yo, randevou rate, disponiblite randevou, kalifikasyon vaksen, prèv vaksen ak plis ankò, Liy Dirèk Vaksen COVID Stony Brook Medicine a isit la kòm yon resous pou ou:

Liy Dirèk Vaksen COVID
(631) 638-1320

Liy dirèk la disponib lendi jiska vandredi de 8 am a 4:30 pm.

Gwo etap enpòtan: Stony Brook COVID Sit Vaksinasyon Hits 200,000; SBM Hits 350,000 An jeneral

Nan kous la pou pran Long Island vaksinen kont COVID-19, Stony Brook University frape yon etap enpòtan vaksen, selebre piki 200,000th li yo sou 6 Me nan sit vaksen leta mas la ki chita nan Rechèch ak Devlopman (R & D) Park Inivèsite a. An total, Stony Brook Medicine (SBM) te administre vaksen 350,000 nan PODs nan tout Long Island. Li plis.

Coronavirus Pasyan Triage

Mizajou fevriye NAN, NAN
Si ou panse ke ou te ekspoze nan kowonavirus la (COVID-19) epi devlope yon lafyèv ak sentòm, tankou tous oswa difikilte pou respire, rele founisè swen sante ou pou konsèy medikal.

Si ou bezwen yon evalyasyon nan men yon pwofesyonèl medikal oswa doktè ou te avize w pou chèche swen medikal ijan, tanpri ale dirèkteman nan Depatman Ijans Stony Brook University Hospital.

Klinik Post-COVID

Mizajou Novanm NAN, NAN
Pou bay swen kontinyèl ak swivi pou pasyan adilt ki te enfekte ak COVID-19, Stony Brook Medicine te etabli yon Klinik Post-COVID ki ofri swen miltidisiplinè yon ekip espesyalis ki gen eksperyans nan trete pasyan ki gen COVID-19. Aprann plis.

Anvan ou antre nan lopital la: Mete yon mask

Pou sante ak sekirite tout moun nan Lopital Inivèsite Stony Brook, yo dwe mete mask yo toutan lè ou andedan lopital la. Anvan ou antre nan lopital la, tanpri asire w ke mask la kouvri nèt ak bouch ou nèt. Si ou pa gen mask pwòp ou a oswa kouvri figi, yon sèl yo pral ba ou nan sal depistaj Vizitè nou an, ki sitiye jis pase antre prensipal la nan lopital la.

Rechèch Coronavirus nan Stony Brook

Stony Brook Medsin ap dirije epi patisipe nan yon kantite etid rechèch pou idantifye nouvo fason pou trete pasyan ki gen kowonaviris yo. Aprann plis.

Resous adisyonèl

Pou dènye mizajou sou koronavirus la, repons a kesyon yo poze souvan ak plis ankò, vizite: