Enfòmasyon sou COVID-19

Liy Dirèk Vaksen COVID: (631) 638-1320
Mizajou Règleman Vizitè yo

Mizajou 17 janvye 2024

Stony Brook University Hospital akeyi vizitè nan lopital nou an. Pou asire sekirite pasyan nou yo, anplwaye yo ak vizitè nou yo, nou mande sa ki annapre yo.

Chak pasyan gen dwa gen de vizitè (ki gen laj 12 an oswa plis) alafwa ant èdtan 11 am ak 8 pm, epi vizitè yo pral kapab chanje soti pandan tout jounen an. Yo pral fè eksepsyon pou vizitè:

 • Pasyan ki gen andikap entelektyèl ak / oswa devlopman
 • Pasyan ki gen pwoblèm kognitif, ki gen ladan demans, ke yo jije medikalman nesesè
 • Pasyan ki nan sitiyasyon iminan nan fen lavi oswa ki bezwen swen konpasyon

Yo ankouraje tout vizitè men yo pa oblije mete yon mask nan tout bilding ak enstalasyon Stony Brook Medicine. Vizitè pou pasyan ki pozitif pou COVID dwe mete yon mask tout tan pandan w nan chanm pasyan an. Anplis de sa, vizitè yo pral oblije montre idantifikasyon foto. Fòm idantifikasyon ak foto ki akseptab yo enkli yon lisans chofè, paspò, kat vèt, idantite gouvènman an bay ak idantite militè ameriken.

Nan fen vizit la, yo mande tout vizitè yo pou yo tcheke nan kyòs vizitè yo deziyen nan gwoup lopital la pou pèmèt pwochen vizitè a vin nan inite a.

Gid adisyonèl pou vizitè yo

 • Depatman Ijans: Yon vizitè pou chak pasyan.
 • CPEP: Vizit yo ka fasilite an pèsòn ak/oswa nòmalman selon bezwen endividyèl pasyan an ak vizitè yo.
 • Sikyatri timoun: De vizitè pou chak timoun pou chak sesyon vizit.
 • Sikyatri granmoun: De vizitè pou chak sesyon, pa gen okenn chanjman nan vizitè yo.
 • Inite Ospis: Vizit san limit.
 • Zòn pou pasyan ekstèn ak pwosedi: De vizitè.
 • Inite Swen Entansif Neonatal (NICU): Yo pèmèt de vizitè (youn dwe yon paran). Vizitè yo dwe gen 18 an oswa plis.
 • Pedyat/Onkoloji Pedyat (PONC)/Inite Swen Entansif Pedyat (PICU):
  • Yo pèmèt yon maksimòm de vizitè pou chak pasyan (ki gen laj 12 an oswa plis), ki gen ladan frè ak sè ki gen 5 an oswa plis, alafwa ant èdtan 11 am ak 8 pm.
  • Paran ak gadyen yo gen aksè 24 èdtan pou pitit yo nan lopital la.
 • Travay ak livrezon: Jiska de moun ki bay sipò pou granmoun, ki gen ladan yon doula si yo mande l, ka akonpaye pasyan an pandan tout travay, akouchman ak peryòd apre akouchman an, ki gen ladan rekiperasyon an, jiskaske egzeyat nan kay la.
 • Apre akouchman: Anplis de sa yo pèmèt de vizitè ant èdtan 11 am ak 8 pm, frè ak sè ak jiska de moun ki bay sipò (pasyan an dwe idantifye lè admisyon an) gen dwa. Frè ak sè ki gen laj 1 an oswa plis, akonpaye pa yon adilt, gen pèmisyon ant èdtan 11 am ak 8 pm. Frè ak sè ak moun ki bay sipò yo pa enkli nan konte de vizitè yo.

Livrezon Pasyan/Kado
Nan moman sa a, nou pa aksepte livrezon pou pasyan yo. Sa gen ladann livrezon nan machann flè lokal yo, Amazon ak UPS pou nonmen kèk.

Boutik Kado Nuture, ki sitiye nan gwoup prensipal lopital la ofri yon sèvis livrezon, ki gen ladann aranjman flè fre, bouquet balon, bèt boure, liv devinèt ak nesesite senp. Boutik Kado a louvri lasemèn, 7 am a 8 pm, ak wikenn, 10 am a 6 pm. Pou kesyon oswa pou fè yon lòd, tanpri rele (631) 444-3133.

Lè vizite pasyan yo, vizitè yo gen dwa pote atik, tankou balon Mylar (nou pa pèmèt balon an latèks) oswa aranjman floral (nou pa pèmèt plant nan po). Nan pifò zòn lopital la, atik sa yo akseptab eksepte inite swen entansif (ICU) nou yo ak/oswa si pasyan an gen yon restriksyon ki baze sou tretman oswa dyagnostik yo. Anvan vizit la, li pi bon pou vizitè yo tcheke avèk anplwaye inite yo pou asire pasyan an gen pèmisyon pou yo pote atik yo nan chanm yo.

Mèsi pou sipò ou nan ede nou bay yon anviwònman san danje epi geri pou tout moun.

Gid pou mask

Mizajou Mas 13 ,.

Apre yon konsiderasyon ak anpil atansyon epi swiv konsèy pou masking Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) ak Depatman Sante Eta Eta New York, yo ankouraje pasyan yo ak vizitè yo men yo pa oblije mete mask andedan tout lopital, bilding ak enstalasyon Stony Brook Medicine. yon sèl eksepsyon. Long Island State Veterans Home kontinye egzije pou tout anplwaye, volontè, elèv ak vizitè yo mete yon mask lè yo nan yon zòn swen rezidan oswa anrejistre.

Kondisyon pou Vaksen pou Elèv Syans Sante yo

Stony Brook Medicine kontinye fè respekte aplikasyon ki aplikab yo Depatman Sante Eta New York ak Manda Sant pou Sèvis Medicare ak Medicaid ki egzije vaksen kont COVID-19 pou elèv, volontè, pwofesè ak anplwaye nan lopital nou yo ak etablisman swen sante yo. Pou asire sekirite pasyan nou yo, founisè swen sante yo ak anplwaye nou yo, li enperatif pou nou kontinye pran tout mezi ki nesesè pou anpeche viris la gaye.

Kondisyon pou vaksen COVID-19 yo kouvri tou tout elèv ki enskri nan lekòl Syans Sante nou yo, ki vle di ke elèv yo dwe te resevwa yon vaksen COVID-19 sof si yo gen yon egzanpsyon medikal oswa aranjman relijye. Anplis de sa, elèv ki enskri nan nenpòt pwogram oswa kou oswa k ap patisipe nan yon plasman klinik oswa estaj ki fèt nan yon lokal yon twazyèm pati dwe kontinye respekte tout direktiv sante ak sekirite, ki gen ladan nenpòt pwotokòl vaksinasyon oswa tès COVID ki an plas nan sit twazyèm pati.

Antikò monoklonal pou tretman COVID-19

Akòz aparisyon anpil varyant omicron, Administrasyon Manje ak Medikaman Ameriken an (FDA) te retire apwobasyon li pou itilize antikò monoklonal ki pi resan disponib (bebtelovimab) paske li pa ofri okenn pwoteksyon aparan. Tanpri diskite avèk doktè ou (davans si sa posib) ki terapi anti-COVID ki disponib kounye a (Paxlovid, IV remdesivir, molnupiravir) ta ka bon pou ou, si w ta vin enfekte ak COVID-19.

Pwogram Vaksen COVID-19

Vizite wèbsayt nou nan Enfòmasyon sou Vaksen COVID-19 paj pou enfòmasyon enpòtan pou ede w konprann pwosesis vaksinasyon an.

Vaksen yo disponib kounye a pou tout moun ki gen laj 6 mwa ak plis.

COVID-19 Tès

Tès lakay COVID-19 disponib gratis pou rezidan eta New York. Sèvi ak lyen ki anba yo pou aprann plis.

Liy èd pou vaksen kont COVID

Mizajou mwa Jen an, MENM
Si w gen kesyon sou tès COVID-19, kote sit vaksen yo ak Excelsior Pass la, Liy Èd otomatik pou Vaksen COVID Stony Brook Medicine la la kòm yon resous pou ou.

Liy èd pou vaksen kont COVID
(631) 638-1320

Coronavirus Pasyan Triage

Mizajou fevriye NAN, NAN
Si ou panse ke ou te ekspoze nan kowonavirus la (COVID-19) epi devlope yon lafyèv ak sentòm, tankou tous oswa difikilte pou respire, rele founisè swen sante ou pou konsèy medikal.

Si ou bezwen yon evalyasyon nan men yon pwofesyonèl medikal oswa doktè ou te avize w pou chèche swen medikal ijan, tanpri ale dirèkteman nan Depatman Ijans Stony Brook University Hospital.

Klinik Post-COVID

Mizajou Novanm NAN, NAN
Pou bay swen kontinyèl ak swivi pou pasyan adilt ki te enfekte ak COVID-19, Stony Brook Medicine te etabli yon Klinik Post-COVID ki ofri swen miltidisiplinè yon ekip espesyalis ki gen eksperyans nan trete pasyan ki gen COVID-19. Aprann plis.

Rechèch Coronavirus nan Stony Brook

Stony Brook Medsin ap dirije epi patisipe nan yon kantite etid rechèch pou idantifye nouvo fason pou trete pasyan ki gen kowonaviris yo. Aprann plis.

Resous adisyonèl

Pou dènye mizajou sou koronavirus la, repons a kesyon yo poze souvan ak plis ankò, vizite:

Dènye Mizajou
07/07/2022