Enfòmasyon sou COVID-19

Liy Dirèk Vaksen COVID: (631) 638-1320
Mizajou Règleman Vizitè yo

Mizajou Desanm 9, 2022

Stony Brook University Hospital akeyi vizitè nan lopital nou an; sepandan, nou mande sa ki annapre yo pou asire sekirite pasyan nou yo, anplwaye yo ak vizitè yo.

Chak pasyan gen dwa gen de vizitè (ki gen laj 12 an oswa plis) alafwa ant èdtan 11 am ak 8 pm, epi vizitè yo pral kapab chanje soti pandan tout jounen an. Yo pral fè eksepsyon pou vizitè:

 • Pasyan ki gen andikap entelektyèl ak / oswa devlopman
 • Pasyan ki gen pwoblèm kognitif, ki gen ladan demans, ke yo jije medikalman nesesè
 • Pasyan ki nan sitiyasyon iminan nan fen lavi oswa ki bezwen swen konpasyon

Pasyan ki pozitif pou COVID yo pral pèmèt yon vizitè pou yon èdtan pa jou.

Tout vizitè yo pral sibi tès tanperati ak sentòm lè yo rive lopital la. Vizitè yo dwe mete tou yon mask ki byen adapte ki kouvri nen ak bouch tout tan nan tout bilding ak enstalasyon Stony Brook Medicine. Anplis de sa, vizitè yo pral oblije montre idantifikasyon foto. Fòm idantifikasyon ak foto ki akseptab yo enkli yon lisans chofè, paspò, kat vèt, idantite gouvènman an bay ak idantite militè ameriken.

Nan fen vizit la, yo mande tout vizitè yo pou yo tcheke nan kyòs vizitè yo deziyen nan gwoup lopital la pou pèmèt pwochen vizitè a vin nan inite a.

Anplis de sa, direktiv vizitè sa yo aplike:

 • Depatman Ijans: Yon vizitè pou chak pasyan.
 • CPEP: Vizit vityèl pou granmoun. Timoun ak adolesan yo pral gen vizitè avèk apwobasyon ekip yo ak nan lè espesifik jan sa nesesè pou chak pasyan.
 • 12N: Yon vizitè pou chak timoun pou chak sesyon vizit.
 • 10N: De vizitè pou chak sesyon, pa gen okenn chanjman nan vizitè yo.
 • Zòn pou pasyan ekstèn ak pwosedi: De vizitè.
 • Pedyatri/NICU: De vizitè (pa gen okenn vizitè ki poko gen 18 an). Yon sèl vizitè ka prezan soti 11 pm rive 7 am. Boukante ant de vizitè yo apre 11 pm gen dwa.
 • Travay ak akouchman/Manman ti bebe: De vizitè (pa gen okenn vizitè ki poko gen 18 an). Yo mande moun ki bay sipò yo bay prèv vaksen COVID-19 oswa yon PCR negatif COVID-19 oswa tès rapid.

Mèsi pou sipò ou nan ede nou bay yon anviwònman san danje epi geri pou tout moun.

Antikò monoklonal pou tretman COVID-19

Kounye a, nou gen yon rezèv ase nan antikò monoklonal pou tretman COVID-19. Sepandan, disponiblite medikaman sa yo ka limite pafwa, epi pandan tan sa yo, nou pa ka pwomèt ke antikò monoklonal yo ap toujou disponib pandan pasyan yo rive pou tretman an. Anplis de sa, resevwa nenpòt medikaman, ki gen ladan antikò monoklonal, se nan diskresyon nan evalyasyon doktè a pandan egzamen an pasyan an. Mèsi pou konpreyansyon w.

Pwogram Vaksen COVID-19

Vizite wèbsayt nou nan Enfòmasyon sou Vaksen COVID-19 paj pou enfòmasyon enpòtan pou ede w konprann pwosesis vaksinasyon an.

Vaksen yo disponib kounye a pou tout moun ki gen laj 6 mwa ak plis.

COVID-19 Tès

Tès lakay COVID-19 disponib gratis pou rezidan eta New York. Sèvi ak lyen ki anba yo pou aprann plis.

Mask toujou obligatwa nan Stony Brook Medicine

Malgre ke egzijans pou mask yo te leve nan lekòl, restoran ak biznis, pou nonmen kèk, nan tout Eta New York, chanjman sa yo pa pwolonje nan Stony Brook Medicine, kote manda mask eta a toujou an vigè.

Sa vle di ke tout anplwaye Stony Brook University ak Stony Brook Medicine, anplwaye medikal, pratikan, elèv yo, pasyan yo ak vizitè yo dwe toujou mete mask ki byen adapte ki kouvri nen ak bouch nèt lè yo prezan fizikman nan nenpòt nan kote sa yo:

 • Stony Brook University Hospital, ki gen ladan tout zòn komen tankou gwoup la, kafeterya ak Starbucks
 • Syans Sante ak Syans Debaz Towers
 • Tout anviwònman swen pasyan yo
 • Tout kote klinik andeyò sit la
 • Tout biwo yo, tankou nan Flowerfield, Tech Park, Ronkonkoma ak Commack
 • Tout enstalasyon pou pasyan ekstèn ak pratik doktè, ki gen ladan zòn administratif ki nan yo

Anplis de mete yon mask ki byen adapte, yo mande tout moun kap vwayaje nan asansè ki nan lopital la, Tower Syans Sante yo ak Tower Syans debaz yo pou yo sèvi ak bon jijman pou minimize ekspoze a.

Mèsi pou sipò ak koperasyon w ap kontinye pandan n ap fè tout sa nou kapab pou kenbe pasyan nou yo, vizitè yo ak anplwaye nou yo an sekirite.

Liy èd pou vaksen kont COVID

Mizajou mwa Jen an, MENM
Si w gen kesyon sou tès COVID-19, kote sit vaksen yo ak Excelsior Pass la, Liy Èd otomatik pou Vaksen COVID Stony Brook Medicine la la kòm yon resous pou ou.

Liy èd pou vaksen kont COVID
(631) 638-1320

Coronavirus Pasyan Triage

Mizajou fevriye NAN, NAN
Si ou panse ke ou te ekspoze nan kowonavirus la (COVID-19) epi devlope yon lafyèv ak sentòm, tankou tous oswa difikilte pou respire, rele founisè swen sante ou pou konsèy medikal.

Si ou bezwen yon evalyasyon nan men yon pwofesyonèl medikal oswa doktè ou te avize w pou chèche swen medikal ijan, tanpri ale dirèkteman nan Depatman Ijans Stony Brook University Hospital.

Klinik Post-COVID

Mizajou Novanm NAN, NAN
Pou bay swen kontinyèl ak swivi pou pasyan adilt ki te enfekte ak COVID-19, Stony Brook Medicine te etabli yon Klinik Post-COVID ki ofri swen miltidisiplinè yon ekip espesyalis ki gen eksperyans nan trete pasyan ki gen COVID-19. Aprann plis.

Anvan ou antre nan lopital la: Mete yon mask

Pou sante ak sekirite tout moun nan Lopital Inivèsite Stony Brook, yo dwe mete mask yo toutan lè ou andedan lopital la. Anvan ou antre nan lopital la, tanpri asire w ke mask la kouvri nèt ak bouch ou nèt. Si ou pa gen mask pwòp ou a oswa kouvri figi, yon sèl yo pral ba ou nan sal depistaj Vizitè nou an, ki sitiye jis pase antre prensipal la nan lopital la.

Rechèch Coronavirus nan Stony Brook

Stony Brook Medsin ap dirije epi patisipe nan yon kantite etid rechèch pou idantifye nouvo fason pou trete pasyan ki gen kowonaviris yo. Aprann plis.

Resous adisyonèl

Pou dènye mizajou sou koronavirus la, repons a kesyon yo poze souvan ak plis ankò, vizite:

Dènye Mizajou
07 / 07 / 2022