Enfòmasyon sou Coronavirus

Liy Dirèk Vaksen COVID: (631) 638-1320
Pwogram Vaksen COVID-19

Vizite wèbsayt nou nan Enfòmasyon sou Vaksen COVID-19 paj pou enfòmasyon enpòtan pou ede ou konprann ak navige pwosesis la lè ou kalifye pou resevwa yon vaksen.

Monoklonal Antibody perfusion

Pou kesyon sou COVID-19 monoklòn perfusion antikò ak pran yon randevou, tanpri rele (631) 216-2767 Lendi a Vandredi soti nan 8:30 am a 5 pm, oswa voye yon imèl bay: COVIDinfusionscheduling@stonybrookmedicine.onmicrosoft.com.

Revize Règleman Vizitè yo

Mizajou Out 17, 2021

Vizit jeneral nan Stony Brook University Hospital
Sekirite pou pasyan nou yo, moun yo renmen yo ak anplwaye nou yo se pi gwo priyorite nou. Akòz yon ogmantasyon pousantaj transmisyon ak kominote gaye nan COVID-19, nou te revize politik vizitè nou yo. Baze sou direktiv Depatman Sante Eta New York, nou ap pèmèt vizit an pèsòn nan inite pasyan ki entène yo. Sepandan, sèlman de vizitè ka vizite chak jou pou chak pasyan ant èdtan yo nan 11 am ak 8 pm. De vizitè sa yo pa ka Thorne ak lòt vizitè pandan tout jounen an. Anplis de sa, pasyan ki te teste pozitif pou COVID yo pa pèmèt yo gen vizitè yo.

Eksepsyon yo pral fèt pou vizit nan pasyan ki gen andikap entelektyèl ak / oswa devlopman; pasyan ki gen andikap mantal, ki gen ladan demans; pasyan ki nan sitiyasyon iminan nan fen lavi yo oswa ki bezwen swen konpasyon; pasyan pedyatrik; ak pasyan nan Travay & akouchman.

Anplis de sa, yon sèl vizitè ka akonpaye yon pasyan nan zòn chirijikal ak pwosedi yo.

Vizitè pou pasyan nan Sikyatri yo gen dwa jan sa a:

  • Sikyatri pou granmoun ki entène: De vizitè pou chak pasyan yo gen dwa soti nan 2 a 3 pm.
  • Sikyatri Timoun ki entène: Yon vizitè nan yon moman ak jiska de vizitè chak jou pou chak pasyan yo gen dwa soti nan midi a 1 pm ak 5 a 6 pm.
  • Depatman Ijans Sikyatrik: Apre ekip swen sante a konplete yon evalyasyon klinik, sipèvize vizit pou timoun ak vizit vityèl pou granmoun yo pral pèmèt.

Depatman Ijans
Nan moman sa a, nou pa pèmèt vizitè yo nan ED la. Eksepsyon yo pral fèt pou vizit nan ED la ak pasyan pedyatrik, pasyan ki gen andikap entelektyèl ak / oswa devlopman, ak pasyan ki gen andikap mantal ki gen ladan demans. Pou eksepsyon sa yo, yo pral pèmèt yon sèl vizitè pou chak pasyan bò kabann lan.

Moun sipò yo toujou pèmèt yo bò kabann yon pasyan an pou:

  • Pasyan nan Travay & akouchman
  • Pasyan pedyatrik
  • Pasyan ki te detèmine yon moun sipò yo dwe esansyèl nan swen nan pasyan an (medikalman nesesè), ki gen ladan pasyan ki gen andikap entelektyèl ak / oswa devlopman ak pasyan ki gen andikap mantal ki gen ladan demans
  • Pasyan ki nan sitiyasyon iminan nan fen lavi yo

Tout vizitè dwe konfòme yo avèk tès depistaj, lave men ak direktiv kontwòl enfeksyon. Ou dwe mete yon mask tout tan, tankou nan chanm pasyan an, epi yo pa gen dwa manje oswa bwè nan chanm pasyan an. Sepandan, vizitè yo akeyi yo achte manje nan kafeterya a, Panera, Starbuck, boutik la kado ak Jamba Ji epi yo gen dwa manje nan kafeterya a.

Klike la a pou detay sou politik la vizit konplè.

Coronavirus Drive-Atravè Tès

Mizajou mwa Jen an, MENM

Tanpri sonje: Eta New York kondwi-a sit tès nan South P Lot Stony Brook Inivèsite a fèmen kòm nan Vandredi, 18 jen, apre anons resan Gouvènè Andrew Cuomo te fè pou leve anpil restriksyon COVID nan Eta a. Depi premye jou operasyon li yo nan mwa mas 2020, sit tès la nan Inivèsite Stony Brook te konplete plis pase 162,000 tès endividyèl pou COVID-19.

Liy Dirèk Vaksen COVID

Mizajou Me 24, 2021
Pou moun ki gen kesyon sou kote vaksen yo, randevou rate, disponiblite randevou, kalifikasyon vaksen, prèv vaksen ak plis ankò, Liy Dirèk Vaksen COVID Stony Brook Medicine a isit la kòm yon resous pou ou:

Liy Dirèk Vaksen COVID
(631) 638-1320

Liy dirèk la disponib lendi jiska vandredi de 8 am a 4:30 pm.

Gwo etap enpòtan: Stony Brook COVID Sit Vaksinasyon Hits 200,000; SBM Hits 350,000 An jeneral

Nan kous la pou pran Long Island vaksinen kont COVID-19, Stony Brook University frape yon etap enpòtan vaksen, selebre piki 200,000th li yo sou 6 Me nan sit vaksen leta mas la ki chita nan Rechèch ak Devlopman (R & D) Park Inivèsite a. An total, Stony Brook Medicine (SBM) te administre vaksen 350,000 nan PODs nan tout Long Island. Li plis.

Coronavirus Pasyan Triage

Mizajou fevriye NAN, NAN
Si ou panse ke ou te ekspoze nan kowonavirus la (COVID-19) epi devlope yon lafyèv ak sentòm, tankou tous oswa difikilte pou respire, rele founisè swen sante ou pou konsèy medikal.

Si ou bezwen yon evalyasyon nan men yon pwofesyonèl medikal oswa doktè ou te avize w pou chèche swen medikal ijan, tanpri ale dirèkteman nan Depatman Ijans Stony Brook University Hospital.

Klinik Post-COVID

Mizajou Novanm NAN, NAN
Pou delivre swen kontinyèl ak swivi pou pasyan granmoun ki te enfekte ak COVID-19, Stony Brook Medsin te etabli yon Klinik Post-COVID ofri swen miltidisiplinè ki ofri pa yon ekip espesyalis ki gen eksperyans nan trete pasyan ki gen COVID-19. Aprann plis.

Anvan ou antre nan lopital la: Mete yon mask

Pou sante ak sekirite tout moun nan Lopital Inivèsite Stony Brook, yo dwe mete mask yo toutan lè ou andedan lopital la. Anvan ou antre nan lopital la, tanpri asire w ke mask la kouvri nèt ak bouch ou nèt. Si ou pa gen mask pwòp ou a oswa kouvri figi, yon sèl yo pral ba ou nan sal depistaj Vizitè nou an, ki sitiye jis pase antre prensipal la nan lopital la.

Rechèch Coronavirus nan Stony Brook

Stony Brook Medsin ap dirije epi patisipe nan yon kantite etid rechèch pou idantifye nouvo fason pou trete pasyan ki gen kowonaviris yo. Aprann plis.

Resous adisyonèl

Pou dènye mizajou sou koronavirus la, repons a kesyon yo poze souvan ak plis ankò, vizite: