Efò nou yo pou adrese Coronavirus

Liy Dirèk Vaksen COVID: (631) 638-1320

An repons a pwopagasyon kowonaviris la, espesyalis klinik Stony Brook Medsin yo byen prepare pou epi trete aktivman pasyan ki gen kowonaviris, apre CDC ak direktiv Depatman Sante Eta New York, ki gen ladan rekòmandasyon pwosedi izolasyon ak enfeksyon. Isit la yon ajou nan efò nou yo.

 • Pi gwo priyorite Stony Brook Medicine a se kenbe pasyan yo, anplwaye yo, vizitè yo ak kominote a san danje.
 • Anplwaye medikal nou an trè antrene nan tès depistaj ak jere maladi enfeksyon pou limite pwopagasyon yon viris.
 • Gen aktyèlman ase ekipman pwoteksyon pèsonèl pou satisfè bezwen chak manm estaf k ap kontakte ak yon pasyan ke yo sispèk oswa konfime avèk kowonaviris.
 • Tout pasyan ki gen pwoblèm respiratwa yo konnen yo imedyatman bay yon mask figi chirijikal nan premye rankont ak akonpaye nan yon chanm oswa bay tretman san pèdi tan. Mask la bay kouvèti sou nen an ak bouch li pou gen ti gout enfektye epi pasyan an separe fizikman ak lòt moun.
 • Pwofesyonèl chèn ekipman pou nou yo ap travay avèk dilijans sekirite pwovizyon adisyonèl ak atik substituabl.
 • Espesyalis prevansyon enfeksyon nou yo ak lidè enfimyè yo ap bay fòmasyon ki nesesè yo ak dènye enfòmasyon yo.
 • Pwovizyon pou atik endividyèl nan ekipman pwoteksyon pèsonèl ka espere yo vin long jan pandemi coronavirus a kontinye evolye.
 • Nan antisipasyon resous long, ekip lidèchip Stony Brook University Lopital la ap revize epi li pral aplike pratik altènatif ki baze sou prèv pou asire ke anplwaye klinik devan-liy lan pwoteje nòmalman.
 • Lopital Stony Brook University ap pran mezi sa yo pou konsève mask, gan ak lòt ekipman pwoteksyon pèsonèl (PPE):
  • Toupatou aplikasyon opsyon telemedicine nenpòt lè li posib
  • Enstale baryè fizik (tankou vè oswa fenèt plastik) nan zòn resepsyon yo pou limite kontak ant pèsonèl triyaj ak pasyan ki ka enfekte
  • Limite kantite travayè swen sante k ap antre nan chanm yo nan pasyan ki gen coronavirus pèsonèl esansyèl sèlman
  • Kontinye evalye CDC kap evolye ak Depatman Sante Eta New York rekòmande gid PPE yo
  • Toujou re-edike ak mete ajou anplwaye kòm règleman revize sou apwopriye PPE itilize ak sekans lan sou kòman yo san danje mete sou yo ak sou retire PPE