Resous kominotè

Liy Dirèk Vaksen COVID: (631) 638-1320

Mizajou Mas 27 ,.

Pandan tan sa a ensèten, anpil moun ka santi yo konsène, enkyete ak strès. Mande èd si ou bezwen li.

Enfòmasyon sou COVID-19

Liy Enfòmasyon sou Konte Suffolk: 311
(resous dedye coronavirus / COVID-19)

ENSTONY BROOK MEDICINE CORONAVIRUS INFORMATION


Pou ajans sèvis sosyal nan zòn ou an: Rele 211 oswa vizite 211li.org/cms
(manje, peye bòdwo lojman, zouti tès depistaj COVID-19 nan plizyè lang)

Depoze pou Medicaid: (855) 355-5777 / Eta New York Sante oswa (800) 541-2831 / liy asistans Medicaid

Sanksyon DSS yo: (631) 853-3664
(Depatman Sèvis Sosyal)


Sipò pou moun ki nan sitiyasyon abizif

Liy Dirèk Nasyonal Vyolans Domestik: (800) 799-7233

Liy Dirèk Vyolans Domestik ak Seksyèl nan Eta New York (24/7): Rele (800) 942-6906, tèks (844) 997-2121 oswa chat nan opdv.ny.go
(resous konfidansyèl, prive ak sekirite anplwaye pa pwofesyonèl nan biwo a pou prevansyon de vyolans domestik)

Sèvis pwoteksyon pou granmoun: (631) 854-3232

ABI POU TIMOUN

  • Liy Dirèk pou Abi sou Timoun nan Eta New York: (800) 342-3720
    (Pou rapòte abi timoun sispèk)
  • Safe Center LI: (516) 542-0404
    (enfòmasyon ak sipò pou abi sou timoun ak vyolans domestik)

Sipò Paran

Asosyasyon Fanmi ak Timoun yo: (516) 746-0350 (# pou Panyòl)
(resous pou paran)

Sèvis Swen pou Timoun Ijans pou Travayè Esansyèl soti nan DIMENSYON: 311 oswa vizite scopeonline.us/scope-emergency-child-care


Sèvis Sante Mantal

DASH: (631) 952-3333
(Dyagnostik, Evalyasyon ak Hub Estabilizasyon Sèvis Fanmi an)

Eta New York HOPEline (24/7): (877) 8-HOPENY (846-7369); tèks HOPENY (467369)
(sipò pou itilizasyon sibstans ak pwoblèm jwèt aza)

National Lifestyle Prevention Swisid (24/7): (800) 273-8255

SAMHSA (24/7, anglè ak panyòl): (800) 662-4357
(Abi Estipefyan ak Administrasyon Sèvis Sante Mantal)

Biwo Sante Mantal liy asistans gratis pou sipò emosyonèl: (844) 863-9314

Centre Kriz Repons (24/7): (631) 751-7500 (angle) / (631) 751-7423 (Panyòl)

Liy Dirèk pou Sante Mantal: (N XT) 631-471, ext. NAN

Liy Kriz Veteran (24/7): (800) 273-8255 (peze 1)


Asistans manje

SNAP: myBenefits.ny.gov
(Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè)

WIC: (631) 444-5239 oswa vizite stonybrookmedicine / wic
(Pwogram Nitrisyon Siplemantè Espesyal pou Fi, Tibebe, ak Timoun)

Island Harvest: (516) 294-8528 oswa islandharvest.org/find-help/find-a-food-pantry

Long Island Cares / Harry Chapin Bank la Manje: licares.org/find-food
Pou èd ijans: Imèl emergencyresponse@licares.org oswa rele (631) 582 3663-


Asistans Finansye

Gratis oswa pri ki ba WiFi: (800) SAFELINK (723-3546)
(pou moun ki kalifye)

HEAP: (631) 853-8820
(pou asistans pou peye bòdwo enèji)

Asistans ipotèk: (631) 435-4710, imèl info@lihp.org oswa ale nan lihp.org
(Patenarya Lojman Long Island)

Pou enskri pou Medicaid oswa asirans sante sibvansyone: (855) 355-5777 / (800) 541-2831 oswa vizite nystateofhealth.ny.gov   

Chomaj: https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg


Lojman

Ekspilsyon Ilegal yo: Rele 911
Montre idantifikasyon ofisye lapolis la, kontra lwaye a oswa bòdwo sèvis piblik piblik ak non ou ak adrès ou. Si ou paka retounen nan apatman w lan, ou ta dwe kontakte sistèm tribinal la nan (833) 503-0447.

 

Dènye Mizajou
03/27/2024