Enfòmasyon sou Vaksen COVID-19

COVID-19 Disponibilite Vaksen

Depatman Lasante Eta Eta New York fèmen sit vaksen COVID-19 ki sitiye nan R&D Park Stony Brook University. Kounye a, yon nouvo sit vaksen an ouvri nan 181 N. Belle Mead Road, Suite 2 nan East Setauket, pou yon tan limite. Vaksen Pfizer la disponib pou granmoun ak timoun ki gen laj 5 an oswa plis.

Sit sa a ap ouvri sèlman jiska Vandredi 15 avril, nan jou ak lè sa yo:

Jedi, 9 am jiska 1 pm
Vandredi, 1 zè pou 5 pm
Samdi, 9 am jiska 1 pm

Tanpri tcheke a Sitwèb Eta Nouyòk "Èske mwen elijib"? pou chèche lòt kote pou vaksen kont COVID-19. Byenvini, men ou ka itilize sit Eta New York la tou pou pran yon randevou.

Vaksen Pedyat COVID-19

Mizajou Desanm 18, 2021

Stony Brook Children's Hospital ap ofri vaksen pedyatrik COVID-19 pou pasyan yo ki gen laj 5 jiska 11 an. Pou pran yon randevou, rele (631) 444-KIDS (5437).

Vaksen pedyat COVID-19 la disponib tou sou randevou nan sit vaksen Eta New York ki opere nan Park Research and Development (R&D) Stony Brook University nan jou ak lè sa yo:

  • Samdi, 8 am jiska 6 pm
  • Dimanch, 8 am jiska midi
  • Madi, 8 am jiska 6 pm
  • Mèkredi, 8 am jiska 6 pm

vizite nan Sitwèb Eta Nouyòk "Èske mwen elijib"? pou plis enfòmasyon ak pran yon randevou.

Klike la a pou jwenn direksyon Stony Brook University R&D Park.

Vaksen kont COVID-19 pou timoun ki gen laj 12 a 15 an

Mizajou Me 13, 2021

10 Me, Administrasyon Manje ak Medikaman bese laj ke moun ka resevwa vaksen COVID-19 Pfizer Ozetazini a 12 zan. Sou 12 me, la Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) rekòmande pou yo itilize vaksen Pfizer COVID-19 pou timoun ki gen 12 a 15 an efikas imedyatman.. Epi, Depatman Sante Eta New York otorize pou itilize vaksen Pfizer nan gwoup laj sa a apati Jedi 13 Me.

Timoun (ki gen laj 12 ak plis) ka resevwa vaksen Pfizer nan sit vaksinasyon mas Stony Brook kouri an kolaborasyon avèk NYS. Ou ka ale nan swa Rechèch ak Devlopman (R&D) Park nan 1500 Devlopman Drive, Stony Brook, oswa Stony Brook Southampton, ki chita nan 70 Tuckahoe Road, Southampton. Sit sa yo louvri sèt jou pa semèn de 8 am a 6:30 pm. Mache-ins yo akeyi, oswa ou ka pran yon randevou ak pre-enskri pa ale nan la Sit wèb NYS "Èske mwen kalifye".

Tanpri sonje: Paran yo dwe bay konsantman pou pitit yo resevwa vaksen an. Isit la se COVID-19 Depistaj Vaksinasyon ak Fòm Konsantman an.


Distribisyon Vaksen COVID-19

Distribisyon vaksen COVID-19 se yon pwosesis ki toujou ap chanje ke Depatman Sante Eta New York (NYSDOH) dikte. NYSDOH se sèl otorite pou detèmine kalifikasyon vaksen e li gen sèl otorite pou pran randevou. Stony Brook Medsin pa endepandamman gen aksè a vaksen an oswa enfòmasyon sou ki lè randevou yo ap disponib sou sit Eta a. 

Vaksen

Si ou se yon pasyan Stony Brook Medsin, ou kapab jwenn aksè nan dokiman ki nesesè kritè kalifikasyon pa konekte nan MyHealtheLife, Portal pasyan nou an. Si ou se yon pasyan Stony Brook Medsin men ou pa gen yon kont MyHealtheLife, ou ka kreye youn isit la. Si ou pa yon pasyan Medsin Stony Brook, ou bezwen kontakte founisè swen sante ou pou jwenn dokiman ki nesesè yo.

Enstriksyon pou Sit Vaksinasyon Eta New York
Etap 1:
 Detèmine elijibilite epi pran randevou. Jounal Èske mwen kalifye app se fason ki pi rapid pou wè si w kalifye epi pran yon randevou. Ou ka rele Liy Dirèk Vaksinasyon Eta New York COVID-19 nan 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829). Yon fwa ou te pwograme avèk siksè yon randevou, ou pral resevwa yon imèl konfimasyon ki gen yon bar. Ou pral bezwen pote sa a nan randevou ou.

Etap 2: Ranpli Fòm Vaksen an. Yon fwa ou gen yon randevou konfime, ou dwe ranpli a Fòm Vaksen COVID-19 Eta New York. Fòm sa a ta dwe ranpli sou entènèt epi ou pral resevwa yon ID soumèt ki endike fini. Ou pral bezwen pote ID a soumèt nan randevou ou. Si ou pa kapab soumèt fòm lan sou entènèt, li ap disponib nan sit vaksinasyon yo.

Etap 3: Pote prèv kalifikasyon nan randevou ou. Tou depan de kategori kalifikasyon ou, prèv ka gen ladan yon kat ID anplwaye, yon lèt nan men yon patwon oswa òganizasyon afilye, yon souch peman, yon lisans chofè, paspò oswa nenpòt prèv legal nan dat nesans ou ak rezidans. Nan moman randevou ou, yo pral mande w yon seri kesyon klinik pou asire preparasyon pou yon vaksen. Yo pral mande w enfòmasyon sou asirans, men vaksen an gratis epi pap janm gen yon chaj pou ou. Enfòmasyon sa a se pou itilizasyon administratif sèlman.

Etap 4: Randevou dezyèm dòz ou a ap pwograme otomatikman lè ou resevwa premye dòz vaksen ou an. Dezyèm randevou ou ap pwograme pou menm tan ak nan menm kote a, twa semèn apre premye dòz ou an. Ou pral resevwa yon kat sou plas ak dat ak lè ki endike ak yon imèl konfimasyon ap swiv kèk jou pita. Tanpri kenbe nan tèt ou lè ou pran randevou pou premye randevou ke dezyèm randevou ou ap fèt nan menm tan an nan jounen an.

Rechèch ak Devlopman Park Stony Brook Inivèsite a sou Stony Brook Road se yon pwen deziyen nan Eta New York (POD) pou vaksen COVID-19 la. Nou pran angajman pou nou bay vaksinasyon yo toutotan sa nesesè e toutotan NYSDOH bay vaksen yo.